Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 12. december 2017

Årsmødet om Rungsted Havn, den 29.11.2017

Årsmødet om Rungsted Havn, den 29.11.2017

Uddrag af vedtægterne for Rungsted Havn:

4. BRUGERINDDRAGELSE OG ÅRSMØDE

4.1 Havnebestyrelsen skal sikre, at havnen drives og udvikles med løbende inddragelse af havnens brugere, eksempelvis ved afholdelse af informations- og dialogmøder om væsentlige planer og projekter m.v. Sådanne møder skal altid afholdes forud for beslutning om anlægsinvesteringer på over 3 mio. kr.

4.2 Havnebestyrelsen skal hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil bådpladslejere og de i punkt 2.1 nævnte foreninger samt disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på årsmødet. Havnebestyrelsen fastsætter nærmere regler for årsmødets afholdelse.

Årsmødet nævnt i 4.2 blev i år afholdt på Rungstedgård kl. 19.00. Hvis man var aktivt søgende, så kunne man allerede den 8. september finde ud af hvornår mødet ville blive afholdt, nemlig ved at læse referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt den 6. september, på den baggrund synes det at være lidt sent, at mailen med indbydelse til mødet først kom den 22. november, altså kun en uge før mødets afholdelse, hvilket måske har afholdt en del fra at deltage!

På baggrund af oplevelsen af Dialogmødet den 30. august afholdt i KDY’s lokaler, var mødet henlagt til Rungstedgård, hvilket var en meget stor forbedring, rammerne var fine, stor ros for dette. Der var anslået ca. 100 fremmødte.

Niels Ryhding (fungerende formand) bød velkommen, og præsenterede dagsordenen for mødet, Det blev i den forbindelse understreget, at den meget omdiskuterede havneudvidelse er sat på stand by til den nye havnebestyrelse træder sammen, og derfor ikke vil blive berørt på aftenens møde. Her efter gav Niels Ryhding ordet til Anders Søderberg (Havnechef). Desværre har vi ikke adgang til aftenens plancher, så det efterfølgende er et forsøg på at gengive det væsentligste, og rækkefølgen kan være forkert.

Der blev vist plancher med budget for 2018 sammenholdt med forventet regnskab for 2017, ligesom der blev vist en forventning til balancen for 2017. Der blev fra salen efterlyst en forventet balance pr. 31.12.2018, efterlyseren nævnte, at han også ved sidste årsmøde havde efterlyst en sådan budgetteret balance. Der var ikke de store ændringer mellem det budgetterede og det forventede regnskab, dog vil der blive afsat ca. 1,7 mill. Til reparation af gæstebroen, hvilket er nødvendigt. (Regnskab og budget vil blive vist i Årsrapporten for 2017, der forventes at komme til foråret, Ref.).

Anders omtalte, at der på baggrund af den tilstandsrapport der blev udarbejdet under den tidligere havnemester forestår en opgave med udskiftning af de nuværende flydebroer. Disse er blevet nødtørftigt repareret og kan holde nogle år endnu, men der skal nu bruges tid på at overveje og planlægge udskiftning af flydebroerne. Omkostningerne til dette er i størrelsesordenen af ca. kr. 15.000,- pr. løbende meter! Forankring af flydebroerne vil blive ændret til pæle frem for de nuværende ankerblokke med tilhørende kæder, disse er utidssvarende, besværlige og dyre i reparation og vedligehold. I forbindelse med nye flydebroer skal en omorganisering af pladserne overvejes. Faktorer der indgår i dette er hvor mange og hvilke både har brug for at kunne manøvrere for sejl ud og ind af havnen. Kan det være en fordel at placere både af samme type sammen. Kan der skaffes plads til flere flydebroer. Skal pæle fastholdes, eller skal mere fleksible bøjer forslås. Der skal generelt være plads til bredere både. I dag er der mange lange, men smalle pladser, dette er der ikke den store efterspørgsel efter mere. Det kan allerede nu overvejes, at skaffe bredere pladser ved at sløjfe nogle af pælene. (Vi kan således allerede nu imødese væsentlige omkostninger, så der er nok at bruge pengene på! Ref.).

Anders omtalte også, at vi allerede nu skal til at overveje om den nuværende, forholdsvis fastlåste pladsleje ordning skal ændres (i dag er der en lejer af en plads, man kan godt have flere ejere af en båd, men der er kun en der står som pladslejer), så det bliver nemmere for flere at være fælles om en plads. I den forbindelse blev begreber som generationsskifte, airbnb, boatflex, deleøkonomi, leasing etc. nævnt. Tiderne skifter, og vi skal stadig være en konkurrencedygtig og attraktiv havn.

Anders nævnte også parkering som et problem. Dette konflikter med, at det gør Rungsted Havn attraktiv, at der er plads til bådene om vinteren, det er der mange andre havne der ikke har i tilsvarende grad. Der overvejes forøget parkering på syd- og nordmolen.

Wifi er nu tilgængeligt i ca. 80% af havnen, det overvejes hvordan det kan gøres endnu bedre.

Ønsket om en legeplads blev berørt, det er vanskeligt at finde den rette placering. I nærheden af stranden går ikke, det frygtes, at den vil blive hærget af unge, der i sommermånederne ofte opholder sig på stranden.

Toiletforholdene ønskes forbedret, der savnes toiletter ved nord- og sydmolen, det vanskeliggøres af manglende eller vanskelig kloakering. I denne forbindelse nævnte Anders, at ganske vist skal havnen hvile i sig selv, men der er intet til hinder for, at kommunen giver et tilskud, og hvad kunne være mere passende, end at kommunen gav et tilskud til de offentlige toiletter der naturligt ville blive etableret, hvis der bliver etableret toiletter for sejlerne. (Havnen er jo kommunens største aktiv, så mon ikke havnebestyrelsen tager initiativ til at formidle et sådant tilskud? Ref.).

Anders sluttede mødet med en opfordring til dem, der endnu ikke havde stemt på en kandidat til havnebestyrelsen om at få dette gjort, fristen udløb ved midnat.

        ---------------------- // --------------------

Bådelauget synes det var et godt møde og takker for dette.