Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 23. april 2019

Evaluering

Rungsted Bådelaug er nysgerrig efter at vide, hvad sejlerne synes om havnen, pladserne og vores arbejde med at påvirke havnebestyrelsen.

Derfor har vi udformet et spørgeskema, som vi gerne vil bede sejlere og pladshavere om at udfylde.

Det kan ses ved klik på dette link: Evalueringsskema.

Skemaet kan også findes i i faneblads-menuen herover.

Vi takker på forhånd for alle besvarelser.

tirsdag den 16. april 2019

Vedrørende havneudvidelse

Rungsted Bådelaugs kommentar til det på temamødet mellem HB og KB omdelte materiale. (Link til Havnebestyrelsens vision)

"Rungsted Havn - Stagnation eller Visioner"


Ad Idag

Det nævnes, at Rungsted Havn er et væsentligt aktiv for Hørsholm Kommune og dets borgere, og så står der: ”Noget som KB efter tilbageføringen af havnen til kommunalt eje kan vær stolte af.” Ordet ”tilbageføringen” støder, som om havnen nogen sinde tidligere har været ejet af kommunen! Det er alle og enhver bekendt, at havnen i langt overvejende grad blev betalt af sejlerne! Endvidere har indenrigsministeriet i lange perioder bedt kommunen om at fjerne sin bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen, hvilket kommunen behændigt overhørte! Og hvad er det lige kommunalbestyrelsen kan være stolte af!!?? Hvis man pludselig ejer noget, som andre har betalt, og de der har betalt det hverken har foræret det væk eller solgt det, hvad kalder man det så!?

Det sidste nye er en af sejlerne længe efterspurgt legeplads”  Dette kan undre. I brugerundersøgelsen blandt bådpladslejerne ligger ”Faciliteter for børn” inde i det bånd hvor forholdet mellem tilfredshed og vigtighed er i orden, men nede i den ende hvor det ikke er særligt vigtigt! Så mon ikke ovennævnte udsagn er opfundet til lejligheden!
Ad Indsejlingen

Her er nævnt uro i yderbassinet under særlige vind- og bølgeforhold. Her kan man spørge, hvor ofte er det egentlig, at der er så kraftige vinde fra nord, at det giver nævneværdig uro i bassinet? Hvad siger statistikken om dette? Det kan statistisk bekræftes, at de hyppigste vinde der giver uro kommer fra sydøst, det er derfor alle havne i Øresund har havnemunding mod nord. På nær Skovshoved, men her har man måtte anlægge en banan, fordi åbningen vender mod øst!


Ad Trafikkaos

Under parkeringsproblemerne står der ”Erhvervslivet på havnen og den almindelige borger er her prioriteret frem for bådejerne, som må overvintre i vandet, hvis der ikke er plads på land” Det er helt korrekt beskrevet, men er det rimeligt! Det er jo trods alt en havn! Så det er vigtigere at gæsterne til restauranterne kan få parkeret deres biler, frem for at bådejerne kan få deres båd på landplads om vinteren!?


Ad Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!


Ad Vision

I tredje afsnit står der indirekte, at hvis vi kun vedligeholder havnen som den er i dag vil den stagnere! Og hvad gør egentlig det, er den ikke netop af havnebestyrelsen blevet rost til skyerne! Og så står der ”…og indtrykket af en gammel privilegeret elites lukken om sig selv forstærkes” Der kunne lige så godt stå – Læs Bådlauget! Det er bare pudsigt, at Bådelauget har præcis sammenfaldende interesser og holdninger som Rungsted Sejlklub, og repræsenterer de også en gammel privilegeret elite!? Og prøv lige at beskrive de demografiske kriterie for Bådlaugets medlemmer i forhold til alle bådejere i Rungsted Havn – det kunne være, at der kunne peges på nogle, der var lidt mere ”priviligerede”!Ad Udvidelse af havnen

I første afsnit står der ”Den naturlige løsning på udfordringerne, med undtagelse af trafikkaos, synes at være en havneudvidelse” Bemærk ”med undtagelse af trafikkaos” Det betyder, at en havneudvidelse vil medføre yderligere trafikkaos!

Bemærk: Totalprisen er tidligere estimeret til 120mio.
I fjerde afsnit står der ”Formålet med havneudvidelsen er at kunne virkeliggøre bestyrelsens visioner for Rungsted Havn” Ja det er korrekt – ”bestyrelsens visioner” (6 ud af 9 er KDY-medlemmer!) -, men er det overhovedet i samklang med bådpladslejernes visioner – dem der i al væsentlighed skal betale gildet, er de overhovedet blevet hørt!?

I sjette afsnit står der ”Havnebestyrelsen ønsker ikke at reducere antallet af parkeringspladser om vinteren, hvorfor en lidt større del af pladslejere efter en udvidelse vil skulle overvintre i vandet. Ventelisteundersøgelsen viste, at der blandt kommende lejere er forståelse herfor” Dette er groft utilfredsstillende for bådpladslejerne! Det er altså en havn, hvad dette medfører af behov for bådene. Der må være noget i ventelisteundersøgelsen der ikke er offentliggjort. Det må være noget i stil med ”Hvis du er villig til at ligge i vandet om vinteren, så kan du måske få en plads hurtigere” Igen er det restauranternes gæster der favoriseres i forhold til bådpladslejerne (som jo i al væsentlighed betaler gildet).

Med reference til omtalen af hvordan de forskellige modeller kan finansieres, kan det nævnes, at Jørgen Thorsell på årsmødet viste en planche med nedenstående kriterier for udvidelsen.

Kriterie fra Årsmødet
  Jørgen Thorsell udtalte, at såfremt ovenstående kriterie ikke blev opfyldt, blev projektet taget af bordet. Man kan konstatere, at dette gælder så ikke længere!


  Ad Set fra kommunalbestyrelsen

  Ved syvende bullit står der: ”Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at en sådan kommunal investering vil blæse den resterende dårlige stemning væk blandt nogle af havnens pladslejere, som endnu drømmer om de gamle tilstande før den kommunale hjemtagning” Der er kun en dårlig stemning, fordi alt foregår bag lukkede døre, og at de der i al væsentlighed betaler gildet overhovedet ikke bliver hørt! Igen minder vi om, at vores synspunkter (desangående) er sammenfaldende med Rungsted Sejlklub, og disse medlemmer (lige som RBL) drømmer måske ikke om de gamle tilstande, kun om redelighed og ordentlighed!

  tirsdag den 9. april 2019

  Ny Brochure

  Vi har opdateret vores brochure, i hvilken vi fortæller lidt om, hvorfor vi er her, og hvad vi laver.
  Alle brochurens fire sider kan ses ved klik på "Om os" i menuen herover - eller klik her: Brochure.

  lørdag den 6. april 2019

  Rettelse til Havnens referat

  Rettelse:

  Kære Jørgen Thorsell,

  Det har du helt misforstået. RBL ønsker en løbende dialog. På et informeret grundlag. Derfor har RBL bedt Rungsted Havn om aktindsigt og derfor har RBL bedt Hørsholm Kommune håndhæve havnens vedtægt § 4.1 om informative forhandlingsreferater – så bådejerne kan forstå, vurdere og tage stilling til de planer, som Rungsted Havn arbejder på og med.

  Så ja, Rungsted Bådelaug ønsker dialog  - og demokrati.

  Med Venlig hilsen

  Tom Vendelbo

  Rungsted Bådelaug 4586 4484    www.rungsted-baadelaug.dk
  Vorref.:    Referat af bestyrelsesmøde i Rungsted Havn 13.03.2019


  Pkt. 3 Orientering vedr. aktindsigt, v/JT
  Repræsentanterne for bådpladslejerne i bestyrelsen JT og HL har afholdt møde med Rungsted
  Bådelaug, RB, med hensigt på oprettelse af en løbende dialog. Indtil nu er dette ikke bakket op af RB.
  RBs ønske om aktindsigt er fortsat i proces efter, at RB har anket afgørelsen fra november 2018.

  torsdag den 4. april 2019

  Referat fra GF

  Referat fra generalforsamlingen i Rungsted Bådelaug, afholdt den 26.03.2019.

  Generalforsamlingen blev afholdt på Rungsted Skole med start kl. 19.00.

  Formanden Tom Vendelbo bød velkommen og foreslog Hans Hornemann som dirigent for generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent.
  Hans blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han nævnte, at den fremsendte dagsorden ikke helt fulgte dagsordenen som nævnt i vedtægterne. Det blev besluttet at følge vedtægternes dagsorden. Hans gav Tom ordet for bestyrelsens beretning.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Tom aflagde bestyrelsens beretning for 2018 og omtalte i den forbindelse, at Rungsted Bådelaug (RBL) havde foreslået sine medlemmer at stemme på Jørgen Thorsell (JT) og Niels Henrik Findsen som bestyrelsesmedlemmer i havnebestyrelsen for Rungsted Havn. JT blev valgt, og han blev efterfølgende konstitueret som formand. Efter Jørgen Lindegaard, den tidligere formand for havnebestyrelsen, der havde kørt havnebestyrelsen meget lukket, havde vi store forhåbninger til JT, der havde proklameret åbenhed, information og brugerinddragelse.

  (Nedenfor vises JT’s valgoplæg, indsat af Ref.).
  Valgflæsk


  Tom nævnte, at RBL desværre ikke fik sine forventninger indfriet! Havnebestyrelsens arbejde blev kørt fuldstændig lige så lukket som under Jørgen Lindegaard.

  Referaterne fra havnebestyrelsens møder er alene beslutningsreferater, der ikke afspejler de enkelte medlemmers synspunkter og holdninger. Referater fra en kommunal institution, som Rungsted Havn er, skal være forhandlingsreferater, der afspejler de forskellige parters synspunkter under bestyrelsesmødet. Dette krav overholdes ikke, og det er årsag til, at bådejerne og andre interessenter ikke kan følge med i, hvad der foregår og diskuteres. Derfor har vi via vores advokat bedt Rungsted Havn om aktindsigt.

  Samme formiddag, som årsmødet for Rungsted Havn blev afholdt (29.11.2018), fik Rungsted Bådelaug en begrænset aktindsigt. Vi fik mulighed for at se det havneudvidelsesprojekt, der ville blive forelagt samme aften. (Vores referat fra årsmødet, se hjemmesiden, Ref.).

  Vi fik efterfølgende afslag på aktindsigt, med den begrundelse, at”vi ikke kunne betragtes som part i sagen”.

  Dette førte til, at vi fremsendte en anke og bad havnechefen om at fremsende denne anke til rekursmyndigheden / ankestyrelsen.

  Havnebestyrelsen bad på denne baggrund om et møde med RBL og om, at vor anke ”blev sat på pause”, indtil vi havde afholdt mødet 22.01.2019.

  På mødet deltog fra havnebestyrelsen de 2 repræsentanter for bådpladshaverne, JT og Henrik Jørgensen (HJ) og fra RBL Tom Vendelbo, Niels Prip (NP) og Esper Høy Jørgensen.

  JT fremførte, at havnebestyrelsen ønskede at udarbejde et færdigt projektforslag før dettes offentliggørelse.

  RBL fremførte, at vi betragter  RBL, på vegne af bådpladslejerne, som part i sagen, og at vi derfor så tidligt som muligt ønsker indsigt i planerne for at give bådejerne indsigt i og indflydelse på processen.

  Mødet førte ikke til en opblødning af synspunkterne, hvorfor vi efterfølgende bad havnechefen om at fremsende anken til rekursmyndigheden.

  På grund af, at der alene bliver udarbejdet beslutningsreferater fra havnebestyrelsens møder og ikke forhandlingsreferater, som der ellers står i vedtægterne, og som en kommunal institution er forpligtet til, har vi via vores advokat fremsendt en indsigelse til Hørsholm Kommune.

  Hørsholm Kommunes juridiske afdeling giver os ret i vores påstand, men det har ikke ændret forholdene, hvorfor vi har bedt vores advokat om at fremsende en klage vedrørende dette.

  Vi mener, at planerne skal forelægges bådpladslejerne så tidligt som muligt, så de, der betaler for musikken, også skal være medbestemmende til, hvad der skal spilles.

  Vi har den vision, at havnen skal forblive, som den er nu, men at den skal renoveres, og til dette har Niels Prip opstillet et overslag, der viser, at et lån på 25 mio. vil påføre havnen en månedlig udgift på 1,2 mio. kr. pr.år over en periode på 25 år. Det er der plads til i budgettet.

  På årsmødet for Rungsted Havn (29.11.2018) nævnte JT, at det daværende havneudvidelsesprojekt var taget af bordet, da indsejlingen vendte mod øst. JT nævnte også, at 80% af de nye bådpladser skulle være forhåndsudlejet, og at 10% af indtægterne fra de nye pladser skulle som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi.

  (Planche fra årsmødet indsat Ref.).
  Indsejlingen er nu blevet til et 120mio kroners projekt  Niels Prip har talt med ”Vedbæk Havn”. Her har de nye pladslejere skullet betale et indskud på ca. kr. 120.000.

  Hvis man forudsætter, at nye pladslejere i Rungsted Havn skal betale et indskud på ca. kr. 130.000, og at der f.eks. kommer 200 betalende nye pladser, så giver det kr. 26 mio. Dertil kan man lægge 25 mio. kr. for renovering af den eksisterende havn, i alt 51 mio. kr.

  Der er stadig langt op til de 110-120 mio. kr., som den nye udvidede havn skal koste!

  Hvor skal disse penge komme fra? Det går ikke just blændende med Hørsholm Kommunes økonomi!.

  I går (25.03.2019) havde der været afholdt et temamøde mellem kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen.

  Jakob Nybo (Liberal Alliance) havde til RBL fremsendt et oplæg, han forud for mødet havde fået tilsendt af havnebestyrelsen.

  Vi har lagt dette oplæg på vores hjemmeside, men vi har endnu ikke haft tid til at kommentere det.

  De GF - fremmødte blev bedt om at give feedback til RBL, positivt som negativt.

  Tom nævnte, at han havde fortrudt, at han havde peget på JT, som er et loyalt medlem af KDY, og han nævnte, at af de ni havnebestyrelsesmedlemmer er de seks medlemmer af KDY. Dette kan give en skævvridning eller favorisering, som ikke er rimelig, og som i nogle tilfælde vil kunne give habilitetsproblemer.

  Med hensyn til KDY’s planer om ”Nacra 17-hangaren” nævnte Tom, at han var blevet skrevet op som nabo -høringsberettiget og derfor fra Hørholm Kommunes tekniske forvaltning havde fået besked om, at projektet var blevet afvist pga. højde. Hvis projektet skal gennemføres, skal havnebestyrelsen bede om en ny lokalplan, en havnebestyrelse, hvor seks medlemmer ud af  ni er KDY- medlemmer. Bl. a. derfor er det relevant med forhandlingsreferater.

  Inden for de sidste år har der været en udskiftning af ca. 500 bådpladslejere.

  Problemet er, hvordan får vi kontakt med disse nye bådpladshavere og får informeret om Rungsted Bådelaug som bådejernes ”grundejerforening” i Rungsted Havn.

  Medlemmerne af RBL er grundet alderen en svindende skare. Vi har spurgt havnekontoret, om vi kan få mailadresserne på bådpladslejerne, men de henholder sig til den nye GDPR-lovgivning og afslår vor anmodning.

  Vi har udarbejdet en brochure som ligger på hjemmesiden, og som vi også vil uddele på havnen.

  Der var flere velvillige fra salen, der bad om at få en stak brochurer, som de så vil dele ud på deres og de nærmeste broer. Tom bad om, at de noterer deres mailadresse via vores hjemmeside.

  Der blev fra salen stillet spørgsmål om, hvor mange bådpladslejere der er medlemmer af KDY. Tom nævnte, at han havde talt antallet af  KDY-klubstandere, han havde set på bådene; der var ca. 50 – 60 stk. Ifølge havnebestyrelsen bor der ca. 560 KDY-medlemmer i Hørsholm Kommune.

  Beretningen blev godkendt. Tom gav ordet til Jette Ankerstjerne for forelæggelse af regnskabet.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  Jette gennemgik regnskabet.
  Regnskabet blev godkendt.

  4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.
  Jette gennemgik budgettet, der er ikke de store variationer i forhold til regnskabet.
  Budgettet blev godkendt.

  5. Fastlæggelse af kontingent.
  Jette foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 250,- pr. år.
  Dette blev godkendt.

  6. Behandling af indkomne forslag.
  Tom konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling. Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne blev ændret, så generalforsamlingen i fremtiden skal afholdes i månederne februar, marts eller april, i stedet for  januar, februar eller marts. Dette er grundet i, at januar opleves noget mere hektisk end de senere måneder. Denne ændring blev godkendt.

  7. Valg af bestyrelse.
  Grundet sit arbejde med Rungsted Sejlklub ønsker Nicolai Møller-Andersen at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Der var ingen andre kandidater.

  8. Valg af revisor og suppleant.
  Hans Hornemann blev valgt som revisor. Der var ingen andre kandidater.

  9. Eventuelt.
  Der blev fra salen spurgt, om bådpladslejernes interesser ikke lige så godt kunne varetages gennem de to sejlklubber som gennem RBL. Nicolai nævnte, at sejlklubbernes interesser på mange punkter ikke er sammenfaldende med bådejernes/pladshavernes og dermed RBL´s. Det blev fra salen nævnt, at i denne forbindelse er RBL at ligne med en grundejerforening. Dette var der fra salen stor enighed om.

  Herefter afsluttede Tom generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
  Mødet afsluttet.

  Dirigent Hans Hornemann


  Rungsted. d. 03.04.2019

  tirsdag den 2. april 2019

  Svar på havnens nyhedsbrev

  Tak for tilsendte mail med NYHEDSBREV V/ HAVNEBESTYRELSEN RUNGSTED HAVN - MARTS 2019 - en nyskabelse, som vi hilser velkommen.

  Vedligehold og renovering af den eksisterende havn er en velkendt størrelse.

  Den østvendte indsejling er også velkendt, grundigt vurderet, præsenteret for bådejerne på et informationsmøde og forkastet ex auditorio.

  Den 3.die store udbygning af havnen  åbenbarer mange spændende muligheder og problemstillinger.

  Da vi ønsker dialog og sparring Rungsted Havn og bådejerne imellem og gerne bidrager til dette, beder vi om at få tilsendt projektmaterialet.

  Vi håber på et positivt samarbejde om Rungsted Havns fremtid.

  Venlig Hilsen


  Tom Vendelbo

  Rungsted Bådelaug