Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 26. marts 2019

Temamøde, havneudvidelse

Der blev i går afholdt et lukket såkaldt temamøde mellem Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. På mødet præsenterede Havnebestyrelsen deres vision for Rungsted Havn, - en vision, som sejlerne ikke må se.

UPDATE: Havnebestyrelsen har valgt at rundsende dokumentet til bådejere/pladshavere. Nu har de også arbejdet på projektet i flere år, så det var vel passende med lidt info til havnens brugere.  


Vi har fået den tilsendt fra Jakob Nybo, medlem af KB, så sejlerne og pladshaverne kan se den her. Det er da kun rimeligt, da de med stor sandsynlighed kommer til at betale de 120mio, som visionen i bedste fald vil koste.

Klik her: Havnebestyrelsens Vision for Vores Havn.

Vi har ikke haft tid til at kommentere visionen. Det vender vi tilbage til.


lørdag den 23. marts 2019

Reminder GF

Husk!

Ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej l A, 2960 Rungsted Kyst.

Link til Officiel indkaldelse her.

onsdag den 20. marts 2019

Vision

Notat til Rungsted Havns bestyrelse efter møde med Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen 22.01.2019 ang. Vision for Rungsted Havns fremtid.
Rungsted Havn. (Klik for større)


Vision for Rungsted havn.

Vi ønsker, at Rungsted Havn, skal forblive i de nuværende rammer, og være et sted hvor sejlsport og andre søsportsaktiviteter trives og er i centrum, og hvor udøverne af disse aktiviteter har de bedst mulige forhold og faciliteter. Havnen, der jo er ”hjemtaget” af Hørsholm Kommune, skal primært tilgodese Hørsholms borgere, og hermed de lokale sejlere, der i øjeblikket mangler et klubhus. Skal sejlsporten overleve i fremtiden, skal der fortsat være plads til ”breddesejlere”, hvilket betyder mindre både på mindre budgetter. Det betyder også, at der skal være gode forhold for gæstesejlere.

Havnen skal være en folkelig og hyggelig havn, og den skal være et fredfyldt sted, hvor alle kan komme for at nyde udsigten, vejret, vandet, mad og drikke, og shopping faciliteter, helst af maritimt tilsnit. Havnen skal være udlagt æstetisk med lavt byggeri uden store industrilignende bygninger, med bevarelse af udsigten.

Hørsholm i Februar 2019   

Bestyrelsen

fredag den 15. marts 2019

Målsætning for Rungsted Havn

Målsætning for Rungsted Havn, fra 2019 og frem.

Rungsted Havn skal videreføres som en attraktiv havn med den nuværende størrelse.
Stenen
Havnen skal primært være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Ud fra det nødvendige og tilstrækkelige skal der opsættes en vedligeholdelsesplan med tilhørende budget og finansiering.

En evt. sikring mod kraftige bølger fra nord, kan evt. gennemføres ved en forlængelse af sydmolen, alternativt ved en bølgebryder (banan).

Der skal etableres et tilfredsstillende klubhus for Rungsted Sejlklub. Hvis det er muligt, bør der i denne forbindelse etableres gode faciliteter for gæstesejlere. (Opholdsrum, vaskemaskine, tørretumbler, grillplads, etc.).

Bådplads-størrelser bør tilgodese behovet. Behovet bør undersøges efter reelle ventelister. Ændring af bådpladsstørrelse bør indskrives i vedligeholdelsesplanen.

Ind og udsejling for sejl må ikke forringes. Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, kan motorbåde og sejlbåde adskilles pladsmæssigt.

Parkeringspladsproblemet skal adresseres. Såfremt parkeringsafgifter indføres for at afhjælpe parkeringsproblemet, skal der tildeles bådpladslejerne og de forretningsdrivende en fri parkeringsplads.

Vinterbådpladser skal fastholdes på havnen.

Kontrakten med ”Værftet” skal evt. genforhandles. Der skal sikres konkurrence på optagning og isætning.

Ved en evt. udvidelse af havnen, for evt. at tilgodese lange ventelister, skal denne udvidelse økonomisk hvile i sig selv. Infrastrukturen skal følge med – p-pladser, kørevej, toiletter etc.

Havnebestyrelsen bør sikre en dialog med brugerne, så man er i samklang med disse. Havnebestyrelsen bør endvidere sikre, at de der betaler for havnens drift, får indflydelse i forhold til det de bidrager økonomisk med. Dette er desværre endnu ikke sikret gennem repræsentation i havnebestyrelsen! De der intet betaler burde ikke have stemmeret! (De der betaler for musikken, må bestemme hvad der skal spilles!).

Hørsholm i Februar 2019        Esper Høy Jørgensen

torsdag den 14. marts 2019

Notat vedr. økonomi i havneudvidelse

På et møde mellem Rungsted Havns bestyrelses 2 pladshaver repræsentanter, Jørgen Thorsell (bestyrelsesformand) og Henrik Jørgensen og Rungsted Bådelaugs bestyrelse d.22.01.2019 tilkendegav  Jørgen Thorsell ”, at havnen ikke havde økonomi til at foretage en nødvendig renovering af havnen til et skønnet beløb af DKK 25 mill.”.

Da Rungsted Bådelaug udtrykte tvivl om rigtigheden af dette udsagn, bad Jørgen Thorsell om at få tilsendt et notat fra RBL om sagen. Notatet ses under billedet.

Vi synes, sagen er vigtig. Havnen drives efter hvile i sig selv princippet, så umiddelbart må det forventes, at sejlerne skal betale gildet;

Ingen kvaler, sejlerne betaler...

Notat til Rungsted Havns bestyrelse efter møde med Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen 22.01.2019 ang.  Renovering / udvidelse af Rungsted Havn.


Rungsted Kyst, februar 2019
Rev.3

Rungsted Bådelaug

Rungsted Havn – Renovering / udvidelsePå det årlige havnemøde for Rungsted Havn i november 2018 blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder med planer for den fremtidige udvikling af havnen. På den ene side synes det klart, at havnen trænger til at blive renoveret. Det kan vi vist alle blive enige om. På den anden side arbejder havnebestyrelsen med store planer om at udvide havnen. På havnemødet blev der således fremlagt et havne-renoveringsprojekt, samt et forslag til en havneudvidelse,  omfattende ca. 200 nye bådpladser og mange andre ting. Det blev dog gjort klart, at dette projekt til havneudvidelse var et regneeksempel og ikke et aktuelt projekt mere.Ved et senere møde som Rungsted Bådelaug havde med formanden for havnebestyrelsen den 22. januar 2019, blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder videre med flere udvidelsesprojekter for havnen version 1-4.

Renoveringsprojektet alene synes ikke at have formandens interesse.

Havnebestyrelsen har oplyst følgende budgetpriser:
 • Renoveringsprojektet vil koste ca. kr. 25 mil.
 • Et havneudvidelsesprojekt vil koste ca. kr. 110 mil.

Havnebestyrelsen har oplyst at et lån til renovering af havnen på kr. 25 mil. ikke kan klares økonomisk over havnens drift, og man vil derfor se bort fra dette. Man vil derfor hellere koncentrere sig om en havneudvidelse til de nævnte kr. 110 mil inkl. renovering af havnens anlæg. Hvordan det skal finansieres ligger dog hen i det uvisse. Rungsted Bådelaug har stillet spørgsmålet til formanden for Rungsted Havns bestyrelse, men formanden ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet.

Rungsted Bådelaug mener i øvrigt slet ikke, at det er rigtigt, at Rungsted Havn, som formanden oplyser det, ikke kan amortisere et lån på de nævnte kr. 25 mil. over driften.

Rungsted Bådelaug har lavet en overslagsberegning i det tilfælde at der optages et annuitetslån lån på kr. 25 mil.:
 • Lånebeløb: kr. 25.000000,00
 • Løbetid: 25 år. (maksimal løbetid)
 • Rente pa.: 2,5% (i dag kan man optage et lån på 1,5 % pa.)
 • Antal terminer pr.år: 4

Under disse forudsætninger er den årlige ydelse på lånet: kr. 1.347.864,00
Eventuelle låneomkostninger er ikke medregnet her, da det ikke vil forrykke billedet nævneværdigt.

I følge regnskabet fra Rungsted Havn, er der i følge budgettet for 2019 et overskud på driften på ca. kr. 0,875 mil.
I budgettet er der afsat ca. 1,4 mil. til renoveringsarbejder – altså et beløb stort set svarende til den årlige ydelse på lånet - så hvad er problemet?
For at anskue det på en lidt anden måde;
Beløbet på de kr. 1,4 mil. til renovering falder væk når der optages et lån på andre kr. 25 mil. til renovering. Yderligere er der afsat 1,75 mil. til større nyanskaffelser / renoveringer som jo også delvist falder væk. Så dette beløb kan vel reduceres til det halve  dvs. kr. 640.000,-
Det betyder at overskuddet bliver ca. 3 mil. på driften.
Dermed er der god plads til at forrente og afdrage lånet på kr. 25mil.

Endelig skal havnen jo ikke forrente og afdrage hele lånet med det samme. Pengeforbruget til renoveringen af havnen vil ske løbende over en periode på ca. 5 år.  Det medfører, at den økonomiske belastning pr. år bliver en hel del mindre for havnen både før og efter den 5 årige periode end de anførte kr. 1.347.864,00.
I dette regnestykke er der regnet med de samme afskrivninger som nu. Afskrivningerne vil naturligvis stige i takt med renoveringsarbejderne, men det forrykker ikke billedet.

Vi mener i Rungsted Bådelaug, at det giver god mening at igangsætte en nødvendig renovering af Rungsted Havn. Det virker realistisk med den økonomi som havnen har i følge budgettet for 2019.

Rungsted Bådelaug mener at en storstilet udvidelse af Rungsted Havn er økonomisk uoverskuelig og uansvarlig. Hverken havnebestyrelsen eller formanden for havnen har blot antydet, hvordan det økonomisk skulle kunne lade sig gøre. Det er meget tvivlsomt/udelukket at Hørsholm Kommune vil bidrage til denne finansiering.
Det er heller ikke klargjort hvem der ønsker denne havneudvidelse bortset fra havnebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen afholder den 25. marts et strategimøde, hvor projektet for en storstilet havneudvidelse (version 4) formodentlig  skal fremlægges og drøftes. Havnebestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke underrettet bådpladshavere om, hvad projektet indebærer ej heller ønsket deres mening om projektet.

Skrækcenariet er, at Hørsholm Kommune tillader, en ekstern investor/ enhed / organisation med ”store interesser indenfor sejlsport”, at komme ind med hel eller delvis finansiering. Det må stå lysende klart for enhver, at en sådan investor naturligvis skal have noget igen for sin investering, finansielt og indflydelsesmæssigt til skade for bådpladshaverne.
Derudover er det Rungsted Bådelaug’s synspunkt, at Rungsted Havn har en størrelse som lige akkurat skaber basis for et intimt sejlermiljø. En storstilet udvidelse af havnen er ikke ønsket af bådpladshaverne og vil, hvis den gennemføres yderligere skærpe mistilliden mellem majoriteten af bådpladshavere og Rungsted Havns bestyrelse.

Havnebestyrelsen synes at være fastlåst i sin position, men lad os nu alle forlange af havnebestyrelsen, at den indgår i en åben og konstruktiv dialog om havnens fremtid til alles bedste.

Rungsted i Februar 2019        Niels Prip

tirsdag den 12. marts 2019

Årlig orientering

Årlig orientering fra Rungsted Bådelaug.

Det forlyder, at Rungsted Havn indledte et samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard allerede i 2016 med det formål, at få projekteret et nyt havneindløb, som kunne skabe roligere bølgeforhold i forbassinet under N-lige vindforhold samt tvangsnedsætte anløbende fartøjers hastighed i havneindløbet og i forbassinet.
Det forkastede forslag. (Klik for større)
Dette førte til et forslag (vist herover), som blev præsenteret på havnens årlige orenteringsmøde Nov. 2017.

Forslaget blev massivt nedstemt ex auditorio.

Dette sammen med en vedtagelse i kommunalbestyrelsen om ændring af havnens vedtægter, § 4.1, at havnebestyrelsen ”skal forelægge projekter over kr. 3 mill. for havnens brugere”, fik havnens kommunalt udpegede bestyrelsesformand, Jørgen Lindegaard, til at gå af med øjeblikkelig virkning.

Havnens næstformand, Niels Ryhding, dekreterede på et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde dagen efter  ”status quo”, indtil valg af bådpladslejer repræsentanter var afholdt i December 2017, og en ny bestyrelse var konstitueret i 2018.

Der var optimisme i luften, da Rungsted Havns nye bestyrelse trådte sammen, første gang d. 22/1/2018 efter nyvalg af repræsentanter til havnebestyrelsen. Den nye bestyrelse valgte Jørgen Thorsell til formand.

Mantraet fra den nye formand var: Vi ønsker åbenhed, information og medbestemmelse.

Fælles vision og åben information skulle være den nye kurs efter års trakasserier med Jørgen Lindegaard og den daværende bestyrelse.

Det viste sig dog forholdsvis hurtigt, at de positive udtalelser fra formanden ikke holdt. At han ville holde interne drøftelser og meningsforskelle mellem bestyrelsesmedlemmerne ude fra det offentlige rum, idet man valgte at pålægge medlemmerne tavshedspligt og kun udsende beslutnings referater (som den tidligere bestyrelse gjorde) og  ikke-forhandlings referater, som havnens vedtægter tilsiger. Dette til trods for at der i havnens vedtægter tydeligt står anført, at der skal udarbejdes en forhandlingsprotokol med referater af havnebestyrelsens møder.

Vi anser i Rungsted Bådelaug en forhandlingsprotokol for at være meget vigtig, for at alle udenfor bestyrelsen kan følge med i havnebestyrelsens arbejde og for at kunne se hvilke forskellige holdninger der måtte være i bestyrelsen til de forskellige emner, der bliver behandlet og besluttet. Envidere at alle på basis af forhandlingsreferaterne kan komme med kommentarer, spørgsmål og forslag til havnebestyrelsen.

I løbet af foråret / sommeren 2018 kom det frem, at den gamle sag om ”ændring af havneindløb” fra 2017 (vist øverst), som blev nedstemt på havnens orienteringsmøde november 2017 med Jørgen Lindegårds afgang til følge, stadigvæk rumsterede.

Et omfattende byggeprojekt i KDYregi til facilitering af et nyt jolle - elitecenter for Nacra 17 foil både understøttede den formodning, at en gennemgribende udbygning af Rungsted Havn var på tegnebrættet (Vist herunder).
Oplæg fra arkitekt. (Klik for større)
Havnechefen, Anders U. Söderberg havde i 2017 deltaget i FLIDs årsmøde (Foreningen af lystbådehavne i Danmark), hvor arkitekt Dan B. Hasløv fra  Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S,  Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA havde præsenteret sit firmas visioner i forbindelse med havneudbygninger, ”Fra monokultur til multikultur” (Se herunder).
Fra monokultur til multikultur. (Klik for større)
Her er et link til hele præsentationen i PDF format: Havnekultur.

Efterfølgende bevilligede havnebestyrelsen midler til at indhente et projektforslag fra arkitektfirmaet for Rungsted Havn. Projektet var ikke kendt udenfor en lukket kreds, og bådejerne blev ikke spurgt.

På den baggrund bad RBL Rungsted Havn om aktindsigt i havneudvidelsesprojektet, som nu var blevet nævnt på en kommunalpolitikers facebookside med en entusiastisk beskrivelse af, at havnen nu skulle udvides med yderligere 200 - 250 bådpladser i en ny konstruktion mod øst.

Samtidig henledte RBL Hørsholm Kommunes opmærksomhed på den lukkede informations -  og referat -kultur, som Rungsted Havns bestyrelse udviste, og bad kommunen indskærpe nødvendigheden af, at havnen inddrager sine brugere i planlægningen på et relevant tidligt tidspunkt.

Både Rungsted Havn og Hørsholm Kommune nølede med svar, hvorfor RBL overgav sine krav til advokat.

D. 22/11/2018 om formiddagen indløb svar fra Havnebestyrelsen som beviligede RBL begrænset aktindsigt med henvisning til, at RBL ikke ansås at være interessent i sagen. Samtidig med dette svar modtog RBL en projektbeskrivelse og tegning af et udvidelsesprojekt for Rungsted Havn.

Samme dags aften på havnens informationsmøde på Rungstedgård meddelte Jørgen Thorsell, at projektforslaget var ”fejet af bordet”. Idet det var uigennemtænkt og at havneindløbet vendte mod øst.

RBL ankede havnens svar om aktindsigt og rykkede kommunen for svar om (forhandlings-) referat pligten.

For at imødegå at Rungsted Havn måtte videresende RBLs anke til rekursmyndigheden, bad Rungsted Havn ved Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen om et møde med RBLs bestyrelse.

Mødet blev afholdt d.22/1/2019 uden noget resultat bortset fra, at JT fortalte, at havneudvidelsesprojektet nu var udviklet videre til version  2, 3 & 4.

Endvidere meddelte JT, at hans og Rungsted Havns bestyrelses opfattelse var at havnens nuværende økonomi ikke kunne bære et projekt til vedligehold & renovering af havnen - med et budget på kr. 25 mill.; men at han derimod søgte finansiering til udbygning af havnen til ca. 110 mill. +

Han medgav ikke at have et svar på det økonomiske problem, at hvis de 800 nuværende bådpladser ikke kan bære omkostninger på 25 mill. til renovering, hvordan kan 1050 pladser (800 + 250) så bære en omkostning på 110 mill.?

Årsagen til at RBL på bådpladshavernes vegne presser på for at få mere åbenhed i havnebestyrelsens arbejde er, at vi ikke ønsker at ende op i en situation hvor vi bliver præsenteret for et færdigt udarbejdet projekt fra en havnebestyrelse, der ikke har ønsket at høre, hvad sejlerne ønsker. Vi har været ude for det før, og det var ikke tilfredsstillende for nogen af parterne.

Vi opfordrer havnebestyrelsen til at indlede en dialog med bådpladshaverne for at opnå et velargumenteret og sagligt grundlag. 

På denne baggrund vil RBL fortsat arbejde for øget indsigt i havnebestyrelsens arbejde og øget medbestemmelse for bådejerne , som har betalt og sikkert også i fremtiden vil komme til at betale mellem 70 – 80% af havnens udgifter.

Vi synes, at ”de som betaler for orkestret skal være med til at bestemme musikken”.

Bestyrelsen i Rungsted Bådelaug hører meget gerne fra medlemmerne med kommentarer, forslag og synspunkter til bådelaugets arbejde.

Hvis du ikke allerede er medlem eller har været medlem af Rungsted Bådelaug og gerne vil følge slagets gang med hvad der foregår i forbindelse med Rungsted Havn og bidrage til den gode udvikling for Rungsted Havn, så meld dig ind i Bådelauget nu.

Vi holder et vågent øje med hvad der foregår på Rungsted Havn og ikke mindst Rungsted Havns bestyrelse.

Rungsted i Marts 2019       

RBL Bestyrelsen


PS.:    Hvad er så status ??
Det er, at vi ikke ved, om Rungsted Havn forbliver som den er, eller om den forvandles til arkitektens totalvision (vist herunder) eller noget der imellem.
Arkitektens totalvision. (Klik for større)


fredag den 8. marts 2019

Vores nye brochure

Vores opdaterede brochure er online.

Se den ved at klikke på "om os" i menuen herover - eller klik her!

Side 1

tirsdag den 5. marts 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en gennemgang af den aktuelle situation. RBLs planlagte fokus i 2019.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde en  uge  før generalforsamlingen: tv@sms-gruppen.dk.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant.
 8. Eventuelt.