Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 6. marts 2024


 

2024

Rungsted Bådelaugs opgave er alene at varetage bådpladslejernes interesser. Der er mange interessenter på havnen, som havnens bestyrelse og ledelse må tage hensyn til.

Som det fremgår af Bådelaugets præsentationsbrochure, http://www.rungsted-baadelaug.dk/p/om-os.html ønsker vi at påtage os én række opgaver.

I den nærmeste fremtid vil vi have fokus på havneudvidelsen.

Som det fremgår af en præsentation til Havnens Årsmøde (Nov. 2023), er havneudvidelsesprojektet ved at blive revurderet, herunder de forventede samlede omkostninger.

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2023/12/aarsmoede-2023-FINAL-til-web.pdf

Så snart vi får kendskab til det reviderede projekt og budget, vil vi i lauget gennemgå dette og påpege eventuelle forhold i projektet, som vi mener ikke er særlig hensigtsmæssige i forhold til bådpladslejernes interesser, og efterfølgende arbejde for, at få vores synspunkter indarbejdet i projektet.

Foreløbig er der disse væsentlige forhold, som lauget ønsker at fokusere på:

  1. Projektets indflydelse på pladslejen.

Havnens bestyrelse har forsikret os om, at havnelejen ikke vil blive belastet af projektet. Det er lovet os, at havnelejen kun forøges med pristallet. Havnen regner med at kunne finansierer max 60 mio. kr. ved dels at anvende havnenes opsparede kapital på ca. 25 mio. kr. og dels fra indtægterne fra de nye havnepladser. Den resterende investering finansieres af Hørsholm kommune. Hvis det under ombygningen af havnen viser sig, at budgettet ikke holder, kan vi godt være nervøs for, hvor regningen havner. Havnens bestyrelse vil udarbejde en plan for eventuelt at begrænse projektet omfang undervejs, hvis budgettet viser sig ikke at kunne holde. Dette vil vi følge nøje.

  1. Ombygningen af havnen forventes at tage to år, dvs. der vil være to sæsoner, hvor havnen måske er en stor byggeplads. Vi vil arbejde for, at de mest generende aktiviteter i videst muligt omfang udføres uden for sæsonen og i det hele taget med mindst mulig gene for bådpladslejerne.

  2. Der er sikkert andre dele af projektet, hvor vi ønsker bådpladslejernes behov tilgodeset bedre, men det tager vi op, så snart vi ved mere om det endelige projekt.

Til årsmødet i november sendte vi en række spørgsmål. Spørgsmålene, havnechefens svar og vores efterfølgende kommentarer er også vedlagt.

Jo flere, der er medlem af lauget, jo mere vægt er der bag ved bådpladslejernes synspunkter; og derfor har vi behov for endnu flere medlemmer end bådlauget har i dag. Det ville være fint, hvis vi alle taler lidt med naboen på landpladsen og senere på bådpladsen om lauget og måske dermed får vakt lidt mere interesse for at blive medlem jo bedre.

Vi hører gerne dine synspunkter / kommentarer på bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk

 


Rungsted Bådelaugs ( RBLs) spørgsmål, Rungsted Havns (RHs) svar ved årsmødet 2023 og herefter RBLs kommentarer.

Ang.: Havneudvidelsesprojektet:

Vi har forstået, at i første omgang arbejder man (totalrådgiver (WSP/Schønherr)) på at økonomisk kvalificere det vedtagne skitseprojekt for opdateret politisk godkendelse. Efter at skitseprojektet har opnået politisk godkendelse færdiggøres det endelige projekt til fremsendelse i EU udbud. Vil RBL (som anerkendt interessent) og bådejerne i Rungsted Havn på linje med andre interessenter (Kystdirektorat, miljø, lokalplan, beboerhøring o. a.) få lejlighed til at kommentere det godkendte og færdiggjorte skitseprojekt?

Hvis havnens bestyrelse og Havneudviklingsudvalget (HAU), og endeligt Kommunal bestyrelsen, på ny godkender skitseprojektet, nu i en detaljeret udgave med opdaterede anlægspriser, vil dette naturligvis bliver præsenteret for alle interessenter. Alle vil være velkommen til at kommentere på det fremlagte projekt, men idefasen genåbnes ikke på ny.

RBL-kommentar: Af svaret fremgår det, at projektet som godkendt af Kommunal Bestyrelsen bliver forelagt alle interessenter til evt. kommentarer, men der vil ikke blive ændret i projektet.

Spørgsmålet er dog, at hvis der har været behov for at skære i projektet for at få budgettet til at passe sker dette umiddelbart uden bådpladslejernes indflydelse. Dette er meget uheldigt, og her vil RBL presse på for indflydelse.

Ang.: Projekteringsomkostninger:

Vi har forstået, at projekterings -, EU udbuds - & rådgiveromkostninger betales 1/3 af Rungsted Havn og 2/3 af Hørsholm Kommune. Er det korrekt forstået, at hvis projektet ikke bliver til noget, skal de udgifter, som havnen har betalt, dækkes af havnens driftsbudget.

De af Havnen afholdte udgifter i forbindelse med projektet, vil uanset projektets delvise eller fulde gennemførelse, blive dækket af havnens hensatte midler i kombinationen med kommunal lånoptagning.

RBL-kommentar: Vi mener, at det blev bekræftet på mødet af Anders Söderberg, at udgifter til projektering, rådgivning og EU-udbud fordeles således, at havnen betaler 1/3 og 2/3 af Hørsholm kommune. Svaret på spørgsmålet er dog ikke entydigt. Der er fare for, at RH kommer til at betale for alle omkostninger, også hvis havneprojektet ikke bliver til noget. Efter vores opfattelse ligger de udgifter til projektering, EU-udbud mv. indenfor hvad RH maksimalt kan betale til hele projektet. At RH kommer til at betale mere end hvad forudsat er, er absolut en risiko. RBL vil insistere på, at fordelingsnøglen – 1/3 – 2/3 bliver overholdt under alle omstændigheder.

Ang.: Er der formuleret et max. Beløb, som RH skal betale?

Ja – den gældende aftale er stadig at havnen bidrager med maksimalt 60 mio.

RBL-kommentar: Dette vil RBL insistere på bliver fastholdt. Man skal huske på, at RH er en kommunal havn. I kommunalpolitik kan meget ændres afhængig af det politiske flertal og kommunens økonomi. Derfor har bådpladslejerne en stor interesse i at projektet følges nøje i alle faser – det vil RBL påtage sig.

Ang.: Er der afsat et beløb på RH’s budget 2023/24/25?

2023 ca. 5.mio. (Delprojekt flydebroer syd: 3.75 mio. + rådgiverydelse for det samlede projekt 1.25 mio.)

2024 ca. 2.4 mio. (Rådgiverydelser for det samlede projekt).

2025 ukendt

Ang.: Hvad er konsekvensen hvis max. beløbet overskrides? Hvordan finansieres det?

Som udtalt fra opstarten af projektet, har Havnen kun to finansieringskilder i forbindelse med moderniseringsprojektet: Hensatte midler og indtægt fra nye havnepladser. Altså kan maksimal beløbet ikke overskrides.

RBL-kommentar: Dette vil RBL insistere på bliver fastholdt.

Ang.: Finansiering af havneudvidelsen.

Vi forstår at bådpladslejen ikke vil stige som følge af havneudvidelsen og eventuelle budgetoverskridelser vil blive finansieret af kommunen. Hvordan kan kommunen garantere det?

Korrekt –Jf. pladslejekontrakten reguleres havnelejen årligt, og kun med stigningen i Nettoprisindekset. Kommunen har ikke garanteret finansiering af eventuelle budgetoverskridelser.

RBL-kommentar: RBL vil presse på for, at der indbygges en reserve i kontraktomkostningerne for at mindske risici for budgetoverskridelser, som vil påvirke bådpladslejen.

Der er stor risiko for, at budgetoverskridelser kommer til at blive betalt af RH. I givet fald vil det medføre takststigninger.

Vi tvivler på at Kommunen vil dække en budgetoverskridelse. På mødet nævnte centerchef for vej og park i Hørsholm Kommune, Rune M. Christensen i øvrigt også, at den nuværende kommunalbestyrelse naturligvis ikke kan beslutte noget på vegne af en ny kommunalbestyrelse efter valget. Sandsynligvis skal finansieringen af en budgetoverskridelse først findes efter valget.

Ang.: Grundlejekontrakter.

Vi har forstået, at de oprindelige grundlejekontrakter skulle bringes op til d.d. niveau. Er dette færdiggjort?

Det er færdiggjort for næsten alle grundlejekontrakter. Enkelte kontrakter ajourføres i løbet af 2024.

RBL-kommentar: Har det forbedret RH indtægter/økonomi? Dette vil RBL forfølge.

Ang.: Vedligeholdelse

Jvf. Tidligere præsentation v/ Anders Söderberg ang. tiltrængte reparationer er flydebroer i syd bassinet færdiggjorte. Hvad planlægges 2024/25?

Enkelte delprojekter vil kunne blive gennemført i 2024/2025, men vi afventer rådgivernes endelige forslag til projektering, inden vi beslutter at igangsætte delprojekter. Et eksempel kunne være servicekajen ved kranerne. Denne trænger til ny spunsvæg, forstærkning og en løsning for opsamling af spulevand.

Ang.: Trafikregulering.

Planlægges ændringer i trafikretning o. a. i 2024/25? Evt. parkeringsbegrænsninger mm.?

Nej – der er ikke planlagt ændringer i trafikretning eller begrænsninger i forbindelse med parkering.

Ang. Klima tilpasning:

Ualmindeligt store regnmængder har ramt Danmark i oktober og november måned i år. Dette tilskrives iflg. eksperters udsagn klimaforandringer, De seneste dages kraftige regn d. 15. & 16./11 har efterladt store regn søer på havnens arealer på central øen. Anders Söderberg oplyser, at hverken central øen eller parkeringspladsen mod strandvejen har egentligt afvandingssystem og at systemet for afvanding af Strandvejen går under havnens areal med afvanding til havnens bassiner.

Den forventede fremtidige havvandsstigning kan være et yderligere problem for Rungsted Havn i fremtiden. Vi spørger derfor: ”Hvilke tiltag indgår i projekteringen af havneudvidelsen for at imødegå de fremtidige klimatrusler?”

Alle nye konstruktioner inkl. tilhørende jordarealer, vil i forbindelse med modernisering/udvidelse, blive projekteret under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger. Eksisterende bygninger og konstruktioner vil ligeledes blive inkluderet under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger, men tiltag vil ikke nødvendigvis blive inkluderet i modernisering/udvidelsesprojektet

RBL-kommentar: Hvordan vil man så finansiere dette? De opsparede midler indgår jo i modernisering/udvidelsesprojektet.