Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 18. december 2019

Referat fra årsmødet 2019

Rungsted Havns bestyrelse udsender - trods gentagne opfordringer hertil - ikke et referat fra årsmødet. Som en service til bådpladshaverne tager vi i Bådelauget denne opgave på os.

Se venligst dette Link til referat fra Årsmødet 2019.

søndag den 8. september 2019

Nyhedsbrev fra Rungsted Bådelaug August / September 2019


Aktindsigt

Rungsted Bådelaug har på vegne af sine medlemmer til generel orientering og information for havnens bådpladslejere søgt aktindsigt i Rungsted Havns projekt om udbygning med 200+ nye pladser.

Det fik vi afslag på d. 29. november 2018, et afslag, som vi ankede.

Ankestyrelsen gav os medhold d. 21. maj 2019 i nedenviste skrivelse til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn (forkortet form):


Att. Anders Söderberg

Henvendelse om aktindsigt – Rungsted Bådelaug

Advokatfirmaet Aumento har den 20. december 2018 på vegne af Rung­sted Bådelaug skrevet til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn om afgørelse af 29. november 2018 om aktindsigt i Rungsted Havns doku­menter og andre oplysninger om planlægning og projektering af havnen.

Hørsholm Kommune har den 21. marts 2019 fastholdt sin afgørelse og sendt sagen til Ankestyrelsen.Resumé

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke har redegjort for, at der er foretaget en relevant vurdering efter §11, stk. 1 i 1985­ offentlighedsloven og §28, stk. 1, i 2013-offentlighedsloven ved undta­gelsen af interne dokumenter fra aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage skitsetegningen fra sep­tember 2018 og det ufærdige regneark med økonomiske beregninger på byggeomkostninger efter § 13, nr. 4 og 6 i 1985-offentlighedsloven.

Det står ikke klart for os, med hvilken begrundelse kommunen har und­taget et antal eksterne mails fra aktindsigt.

Ankestyrelsen beder på den baggrund Hørsholm Kommune om at genop­tage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Vi beder kommunen om konkret at vurdere samtlige undtagne interne og eksterne dokumenter på ny og herefter træffe afgørelse om retten til aktindsigt i dokumenterne med begrundelse for eventuelle undtagelser af konkrete dokumenter eller oplysninger.

21. maj 2019

J.nr. 19-14712

Siden da har Hørsholm Kommune ikke besvaret Ankestyrelsens skrivelse.

Derfor har bådelauget bedt vores advokat om at videresende vores anke til næste instans, Folketingets ombudsmand.Fiskekajen

På et orienteringsmøde d. 24. juni på Rungstedgård præsenterede Rungsted Havn et projekt om at købe bygningerne på fiskepieren, for ad åre at lade dem indgå i et byggeprojekt til et fremtidigt Havnekontor. Umiddelbart synes bygningerne ikke velegnede til det formål p. g. a. forventede store ombygningsudgifter.

Efterfølgende har havnen erhvervet bygningerne.Havneudvidelse

Siden havnebestyrelsen præsenterede sit udbygningsprojekt, ”Vision eller Stagnation” for kommunalbestyrelsen i Maj 2019, har der været stille om sagen. Så vidt vi ved er projektet budgetsat til 120 mio.

Finansieringen forhandles løbende med Hørsholm Kommune (iflg. havnens hjemmeside).

Det drejer sig om en udbygning af havnen med >200 bådpladser mod øst. Vand er der nok af.

Men infrastrukturen på landarealerne, som allerede er max. belastede, synes der ikke at blive taget hensyn til.

Vinter plads på land bliver måske forhistorie i havnen og behovet for klubhus til de lokale sejlere i Rungsted Sejlklub synes der ikke at være taget hensyn til; ligesom roklubbens ønske om integrering i havnen (læs bådisætning i havnebassinet), vandskiklubbens ønske om nærmere integrering af klubhus og vandski bane/ny bro, samt det af havnens bestyrelsesformand ofte nævnte ”multiklubhus” er der ikke taget hensyn til.

Vi har desuden bemærket i det foreliggende projekt, at KDY har fået indrettet en lille honnør havn til sig selv som en del af Rungsted havn – på havnens bekostning. Seks ud af 9 medlemmer af havnens bestyrelse er medlemmer af KDY, som viser sit ansigt her.Eller renovering

På havnens orienteringsmøde på Rungstedgård 29. november 2018 dokumenterede havnechef Anders Söderberg at havnen trængte til renovering for ca. 25 mio. Havnebestyrelsen har efterfølgende rejst tvivl om, at havnens løbende økonomi kan bære dette projekt.

Det kan havnes økonomi, som bådelauget har gjort rede for, og vi har opfordret havnen til at påbegynde den nødvendige renovering og ikke vente til en evt. fremtidig havneudvidelse.

Det basale regnestykke er: Hvis 800 bådpladser ikke kan bære drift og vedligehold til 25 mio. hvordan skal 1000 pladser så kunne bære 120 mio.?Bådejernes stemme

Bådelauget berettigelse i 2019 er at varetage bådejernes interesser i Rungsted Havn gennem information og kommunikation til så mange pladslejere som muligt, og gennem opinionsindsamling at påvirke havnens videre udvikling i en retning, som er i overensstemmelse med pladslejernes behov og ønsker. Da det er dem der betaler > 70% af gildet.


Din støtte

Din mening er vigtig, og vi håber at du sammen med os vil arbejde for indflydelse for bådejerne på udviklingen i Rungsted Havn.

Følg med på nyhederne på vores hjemmeside, giv dit besyv med og støt os med dit kontingent på 250,- kr. som indsættes på konto 3170 3171224233.Vh. RBL’s bestyrelse.P.s.: Bogen om Rungsted havns tilblivelse, ”30 år med Rungsted Havn” v/ Jette Ankerstjerne kan afhentes gratis på Bolbrovej 11B, Baghuset.

fredag den 21. juni 2019

Brev til Rungsted Havn

Rungsted Havn


Att.: Bestyrelsesformand Jørgen Thorsell
Cc.: Hørsholm Kommune v/ kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon.


Kære Jørgen Thorsell,

Jeg skriver til dig på vegne af Rungsted Bådelaug for at opfordre Rungsted Havn, dens bestyrelse og direktion til snarest at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som havnechefen, Anders Søderberg redegjorde for som værende absolut nødvendige, på havnens årlige orienteringsmøde på Rungstedgård i november 2018 – og om ikke at afvente en fremtidig evt. udvidelse af Rungsted Havn, da denne med det projekt der foreligger, jo nok har lange udsigter. Havnen trænger virkelig til en renovering og det er uansvarligt at udsætte det yderligere. Vi opfordrer havnebestyrelsen til at udvise rettidig omhu.

Som vi tidligere har påvist, er der den nødvendige plads i Havnens budget til at håndtere estimerede udgifter til vedligehold.

I det hele taget mener vi at havnebestyrelsens argument for havneudvidelsen, nemlig den lange venteliste ikke er korrekt begrundet.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det nemlig, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning på ca. 60 bådpladser. Der er således ikke behov for en havneudvidelse på baggrund af pres fra ventelisten.

Rungsted Havns bestyrelse præsenterede d. 25/3 et oplæg til Hørsholm Kommunalbestyrelse ”Stagnation eller visioner”, som indeholder mange vidtløftige udsagn, sammenstillinger og konklusioner. Se vores kommentarer til dette dokument på linket: http://www.rungsted-baadelaug.dk/ . Specielt om ventelisten, se slutningen af dette link ”Vedrørende Havneudvidelse” for en mere detaljeret begrundelse for at argumentet ikke er saglig begrundet.

Rungsted Bådelaug har tidligere bedt Rungsted Havn om aktindsigt i og om de havne-udvidelsesprojekter, som havnen lader udarbejde ved Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA.

Det har Rungsted Bådelaug tidligere fået afslag på med den begrundelse, at Bådelauget ikke kunne anses som part i sagen. Afgørelse er anket til Ankestyrelsen, som d. 22/5/2019 meddelte at give os medhold i, at Hørsholm Kommunes afvisning af ansøgningen om aktindsigt ikke er lovligt begrundet.

På denne baggrund og også fordi, at du tidligere har tilkendegivet ’at hvis Ankestyrelsens svar gik havnen imod – så ville du give Bådelauget aktindsigt og anerkende, at Bådelauget har partsstatus’.

På denne baggrund beder Rungsted Bådelaug igen om aktindsigt.


M v h.


Tom Vendelbo
Rungsted Bådelaugtirsdag den 4. juni 2019

Om ventelisten

En nærlæsning af havnebestyrelsens rapport om udvidelsen af Rungsted Havn, specielt afsnittet om ventelisten, som havnebestyrelsen har valgt at "anvende som argument" for at bruge 120mio kroner på at udvide havnen: 

Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!

Denne tekst er endvidere indarbejdet i indlægget, som behandler rapporten i yderligere detaljer, nemlig dette: Vedrørende Havneudvidelse.

tirsdag den 23. april 2019

Evaluering

Rungsted Bådelaug er nysgerrig efter at vide, hvad sejlerne synes om havnen, pladserne og vores arbejde med at påvirke havnebestyrelsen.

Derfor har vi udformet et spørgeskema, som vi gerne vil bede sejlere og pladshavere om at udfylde.

Det kan ses ved klik på dette link: Evalueringsskema.

Skemaet kan også findes i i faneblads-menuen herover.

Vi takker på forhånd for alle besvarelser.

tirsdag den 16. april 2019

Vedrørende havneudvidelse

Rungsted Bådelaugs kommentar til det på temamødet mellem HB og KB omdelte materiale. (Link til Havnebestyrelsens vision)

"Rungsted Havn - Stagnation eller Visioner"


Ad Idag

Det nævnes, at Rungsted Havn er et væsentligt aktiv for Hørsholm Kommune og dets borgere, og så står der: ”Noget som KB efter tilbageføringen af havnen til kommunalt eje kan vær stolte af.” Ordet ”tilbageføringen” støder, som om havnen nogen sinde tidligere har været ejet af kommunen! Det er alle og enhver bekendt, at havnen i langt overvejende grad blev betalt af sejlerne! Endvidere har indenrigsministeriet i lange perioder bedt kommunen om at fjerne sin bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen, hvilket kommunen behændigt overhørte! Og hvad er det lige kommunalbestyrelsen kan være stolte af!!?? Hvis man pludselig ejer noget, som andre har betalt, og de der har betalt det hverken har foræret det væk eller solgt det, hvad kalder man det så!?

Det sidste nye er en af sejlerne længe efterspurgt legeplads”  Dette kan undre. I brugerundersøgelsen blandt bådpladslejerne ligger ”Faciliteter for børn” inde i det bånd hvor forholdet mellem tilfredshed og vigtighed er i orden, men nede i den ende hvor det ikke er særligt vigtigt! Så mon ikke ovennævnte udsagn er opfundet til lejligheden!
Ad Indsejlingen

Her er nævnt uro i yderbassinet under særlige vind- og bølgeforhold. Her kan man spørge, hvor ofte er det egentlig, at der er så kraftige vinde fra nord, at det giver nævneværdig uro i bassinet? Hvad siger statistikken om dette? Det kan statistisk bekræftes, at de hyppigste vinde der giver uro kommer fra sydøst, det er derfor alle havne i Øresund har havnemunding mod nord. På nær Skovshoved, men her har man måtte anlægge en banan, fordi åbningen vender mod øst!


Ad Trafikkaos

Under parkeringsproblemerne står der ”Erhvervslivet på havnen og den almindelige borger er her prioriteret frem for bådejerne, som må overvintre i vandet, hvis der ikke er plads på land” Det er helt korrekt beskrevet, men er det rimeligt! Det er jo trods alt en havn! Så det er vigtigere at gæsterne til restauranterne kan få parkeret deres biler, frem for at bådejerne kan få deres båd på landplads om vinteren!?


Ad Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!


Ad Vision

I tredje afsnit står der indirekte, at hvis vi kun vedligeholder havnen som den er i dag vil den stagnere! Og hvad gør egentlig det, er den ikke netop af havnebestyrelsen blevet rost til skyerne! Og så står der ”…og indtrykket af en gammel privilegeret elites lukken om sig selv forstærkes” Der kunne lige så godt stå – Læs Bådlauget! Det er bare pudsigt, at Bådelauget har præcis sammenfaldende interesser og holdninger som Rungsted Sejlklub, og repræsenterer de også en gammel privilegeret elite!? Og prøv lige at beskrive de demografiske kriterie for Bådlaugets medlemmer i forhold til alle bådejere i Rungsted Havn – det kunne være, at der kunne peges på nogle, der var lidt mere ”priviligerede”!Ad Udvidelse af havnen

I første afsnit står der ”Den naturlige løsning på udfordringerne, med undtagelse af trafikkaos, synes at være en havneudvidelse” Bemærk ”med undtagelse af trafikkaos” Det betyder, at en havneudvidelse vil medføre yderligere trafikkaos!

Bemærk: Totalprisen er tidligere estimeret til 120mio.
I fjerde afsnit står der ”Formålet med havneudvidelsen er at kunne virkeliggøre bestyrelsens visioner for Rungsted Havn” Ja det er korrekt – ”bestyrelsens visioner” (6 ud af 9 er KDY-medlemmer!) -, men er det overhovedet i samklang med bådpladslejernes visioner – dem der i al væsentlighed skal betale gildet, er de overhovedet blevet hørt!?

I sjette afsnit står der ”Havnebestyrelsen ønsker ikke at reducere antallet af parkeringspladser om vinteren, hvorfor en lidt større del af pladslejere efter en udvidelse vil skulle overvintre i vandet. Ventelisteundersøgelsen viste, at der blandt kommende lejere er forståelse herfor” Dette er groft utilfredsstillende for bådpladslejerne! Det er altså en havn, hvad dette medfører af behov for bådene. Der må være noget i ventelisteundersøgelsen der ikke er offentliggjort. Det må være noget i stil med ”Hvis du er villig til at ligge i vandet om vinteren, så kan du måske få en plads hurtigere” Igen er det restauranternes gæster der favoriseres i forhold til bådpladslejerne (som jo i al væsentlighed betaler gildet).

Med reference til omtalen af hvordan de forskellige modeller kan finansieres, kan det nævnes, at Jørgen Thorsell på årsmødet viste en planche med nedenstående kriterier for udvidelsen.

Kriterie fra Årsmødet
  Jørgen Thorsell udtalte, at såfremt ovenstående kriterie ikke blev opfyldt, blev projektet taget af bordet. Man kan konstatere, at dette gælder så ikke længere!


  Ad Set fra kommunalbestyrelsen

  Ved syvende bullit står der: ”Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at en sådan kommunal investering vil blæse den resterende dårlige stemning væk blandt nogle af havnens pladslejere, som endnu drømmer om de gamle tilstande før den kommunale hjemtagning” Der er kun en dårlig stemning, fordi alt foregår bag lukkede døre, og at de der i al væsentlighed betaler gildet overhovedet ikke bliver hørt! Igen minder vi om, at vores synspunkter (desangående) er sammenfaldende med Rungsted Sejlklub, og disse medlemmer (lige som RBL) drømmer måske ikke om de gamle tilstande, kun om redelighed og ordentlighed!

  tirsdag den 9. april 2019

  Ny Brochure

  Vi har opdateret vores brochure, i hvilken vi fortæller lidt om, hvorfor vi er her, og hvad vi laver.
  Alle brochurens fire sider kan ses ved klik på "Om os" i menuen herover - eller klik her: Brochure.

  lørdag den 6. april 2019

  Rettelse til Havnens referat

  Rettelse:

  Kære Jørgen Thorsell,

  Det har du helt misforstået. RBL ønsker en løbende dialog. På et informeret grundlag. Derfor har RBL bedt Rungsted Havn om aktindsigt og derfor har RBL bedt Hørsholm Kommune håndhæve havnens vedtægt § 4.1 om informative forhandlingsreferater – så bådejerne kan forstå, vurdere og tage stilling til de planer, som Rungsted Havn arbejder på og med.

  Så ja, Rungsted Bådelaug ønsker dialog  - og demokrati.

  Med Venlig hilsen

  Tom Vendelbo

  Rungsted Bådelaug 4586 4484    www.rungsted-baadelaug.dk
  Vorref.:    Referat af bestyrelsesmøde i Rungsted Havn 13.03.2019


  Pkt. 3 Orientering vedr. aktindsigt, v/JT
  Repræsentanterne for bådpladslejerne i bestyrelsen JT og HL har afholdt møde med Rungsted
  Bådelaug, RB, med hensigt på oprettelse af en løbende dialog. Indtil nu er dette ikke bakket op af RB.
  RBs ønske om aktindsigt er fortsat i proces efter, at RB har anket afgørelsen fra november 2018.

  torsdag den 4. april 2019

  Referat fra GF

  Referat fra generalforsamlingen i Rungsted Bådelaug, afholdt den 26.03.2019.

  Generalforsamlingen blev afholdt på Rungsted Skole med start kl. 19.00.

  Formanden Tom Vendelbo bød velkommen og foreslog Hans Hornemann som dirigent for generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent.
  Hans blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han nævnte, at den fremsendte dagsorden ikke helt fulgte dagsordenen som nævnt i vedtægterne. Det blev besluttet at følge vedtægternes dagsorden. Hans gav Tom ordet for bestyrelsens beretning.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Tom aflagde bestyrelsens beretning for 2018 og omtalte i den forbindelse, at Rungsted Bådelaug (RBL) havde foreslået sine medlemmer at stemme på Jørgen Thorsell (JT) og Niels Henrik Findsen som bestyrelsesmedlemmer i havnebestyrelsen for Rungsted Havn. JT blev valgt, og han blev efterfølgende konstitueret som formand. Efter Jørgen Lindegaard, den tidligere formand for havnebestyrelsen, der havde kørt havnebestyrelsen meget lukket, havde vi store forhåbninger til JT, der havde proklameret åbenhed, information og brugerinddragelse.

  (Nedenfor vises JT’s valgoplæg, indsat af Ref.).
  Valgflæsk


  Tom nævnte, at RBL desværre ikke fik sine forventninger indfriet! Havnebestyrelsens arbejde blev kørt fuldstændig lige så lukket som under Jørgen Lindegaard.

  Referaterne fra havnebestyrelsens møder er alene beslutningsreferater, der ikke afspejler de enkelte medlemmers synspunkter og holdninger. Referater fra en kommunal institution, som Rungsted Havn er, skal være forhandlingsreferater, der afspejler de forskellige parters synspunkter under bestyrelsesmødet. Dette krav overholdes ikke, og det er årsag til, at bådejerne og andre interessenter ikke kan følge med i, hvad der foregår og diskuteres. Derfor har vi via vores advokat bedt Rungsted Havn om aktindsigt.

  Samme formiddag, som årsmødet for Rungsted Havn blev afholdt (29.11.2018), fik Rungsted Bådelaug en begrænset aktindsigt. Vi fik mulighed for at se det havneudvidelsesprojekt, der ville blive forelagt samme aften. (Vores referat fra årsmødet, se hjemmesiden, Ref.).

  Vi fik efterfølgende afslag på aktindsigt, med den begrundelse, at”vi ikke kunne betragtes som part i sagen”.

  Dette førte til, at vi fremsendte en anke og bad havnechefen om at fremsende denne anke til rekursmyndigheden / ankestyrelsen.

  Havnebestyrelsen bad på denne baggrund om et møde med RBL og om, at vor anke ”blev sat på pause”, indtil vi havde afholdt mødet 22.01.2019.

  På mødet deltog fra havnebestyrelsen de 2 repræsentanter for bådpladshaverne, JT og Henrik Jørgensen (HJ) og fra RBL Tom Vendelbo, Niels Prip (NP) og Esper Høy Jørgensen.

  JT fremførte, at havnebestyrelsen ønskede at udarbejde et færdigt projektforslag før dettes offentliggørelse.

  RBL fremførte, at vi betragter  RBL, på vegne af bådpladslejerne, som part i sagen, og at vi derfor så tidligt som muligt ønsker indsigt i planerne for at give bådejerne indsigt i og indflydelse på processen.

  Mødet førte ikke til en opblødning af synspunkterne, hvorfor vi efterfølgende bad havnechefen om at fremsende anken til rekursmyndigheden.

  På grund af, at der alene bliver udarbejdet beslutningsreferater fra havnebestyrelsens møder og ikke forhandlingsreferater, som der ellers står i vedtægterne, og som en kommunal institution er forpligtet til, har vi via vores advokat fremsendt en indsigelse til Hørsholm Kommune.

  Hørsholm Kommunes juridiske afdeling giver os ret i vores påstand, men det har ikke ændret forholdene, hvorfor vi har bedt vores advokat om at fremsende en klage vedrørende dette.

  Vi mener, at planerne skal forelægges bådpladslejerne så tidligt som muligt, så de, der betaler for musikken, også skal være medbestemmende til, hvad der skal spilles.

  Vi har den vision, at havnen skal forblive, som den er nu, men at den skal renoveres, og til dette har Niels Prip opstillet et overslag, der viser, at et lån på 25 mio. vil påføre havnen en månedlig udgift på 1,2 mio. kr. pr.år over en periode på 25 år. Det er der plads til i budgettet.

  På årsmødet for Rungsted Havn (29.11.2018) nævnte JT, at det daværende havneudvidelsesprojekt var taget af bordet, da indsejlingen vendte mod øst. JT nævnte også, at 80% af de nye bådpladser skulle være forhåndsudlejet, og at 10% af indtægterne fra de nye pladser skulle som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi.

  (Planche fra årsmødet indsat Ref.).
  Indsejlingen er nu blevet til et 120mio kroners projekt  Niels Prip har talt med ”Vedbæk Havn”. Her har de nye pladslejere skullet betale et indskud på ca. kr. 120.000.

  Hvis man forudsætter, at nye pladslejere i Rungsted Havn skal betale et indskud på ca. kr. 130.000, og at der f.eks. kommer 200 betalende nye pladser, så giver det kr. 26 mio. Dertil kan man lægge 25 mio. kr. for renovering af den eksisterende havn, i alt 51 mio. kr.

  Der er stadig langt op til de 110-120 mio. kr., som den nye udvidede havn skal koste!

  Hvor skal disse penge komme fra? Det går ikke just blændende med Hørsholm Kommunes økonomi!.

  I går (25.03.2019) havde der været afholdt et temamøde mellem kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen.

  Jakob Nybo (Liberal Alliance) havde til RBL fremsendt et oplæg, han forud for mødet havde fået tilsendt af havnebestyrelsen.

  Vi har lagt dette oplæg på vores hjemmeside, men vi har endnu ikke haft tid til at kommentere det.

  De GF - fremmødte blev bedt om at give feedback til RBL, positivt som negativt.

  Tom nævnte, at han havde fortrudt, at han havde peget på JT, som er et loyalt medlem af KDY, og han nævnte, at af de ni havnebestyrelsesmedlemmer er de seks medlemmer af KDY. Dette kan give en skævvridning eller favorisering, som ikke er rimelig, og som i nogle tilfælde vil kunne give habilitetsproblemer.

  Med hensyn til KDY’s planer om ”Nacra 17-hangaren” nævnte Tom, at han var blevet skrevet op som nabo -høringsberettiget og derfor fra Hørholm Kommunes tekniske forvaltning havde fået besked om, at projektet var blevet afvist pga. højde. Hvis projektet skal gennemføres, skal havnebestyrelsen bede om en ny lokalplan, en havnebestyrelse, hvor seks medlemmer ud af  ni er KDY- medlemmer. Bl. a. derfor er det relevant med forhandlingsreferater.

  Inden for de sidste år har der været en udskiftning af ca. 500 bådpladslejere.

  Problemet er, hvordan får vi kontakt med disse nye bådpladshavere og får informeret om Rungsted Bådelaug som bådejernes ”grundejerforening” i Rungsted Havn.

  Medlemmerne af RBL er grundet alderen en svindende skare. Vi har spurgt havnekontoret, om vi kan få mailadresserne på bådpladslejerne, men de henholder sig til den nye GDPR-lovgivning og afslår vor anmodning.

  Vi har udarbejdet en brochure som ligger på hjemmesiden, og som vi også vil uddele på havnen.

  Der var flere velvillige fra salen, der bad om at få en stak brochurer, som de så vil dele ud på deres og de nærmeste broer. Tom bad om, at de noterer deres mailadresse via vores hjemmeside.

  Der blev fra salen stillet spørgsmål om, hvor mange bådpladslejere der er medlemmer af KDY. Tom nævnte, at han havde talt antallet af  KDY-klubstandere, han havde set på bådene; der var ca. 50 – 60 stk. Ifølge havnebestyrelsen bor der ca. 560 KDY-medlemmer i Hørsholm Kommune.

  Beretningen blev godkendt. Tom gav ordet til Jette Ankerstjerne for forelæggelse af regnskabet.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  Jette gennemgik regnskabet.
  Regnskabet blev godkendt.

  4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.
  Jette gennemgik budgettet, der er ikke de store variationer i forhold til regnskabet.
  Budgettet blev godkendt.

  5. Fastlæggelse af kontingent.
  Jette foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 250,- pr. år.
  Dette blev godkendt.

  6. Behandling af indkomne forslag.
  Tom konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling. Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne blev ændret, så generalforsamlingen i fremtiden skal afholdes i månederne februar, marts eller april, i stedet for  januar, februar eller marts. Dette er grundet i, at januar opleves noget mere hektisk end de senere måneder. Denne ændring blev godkendt.

  7. Valg af bestyrelse.
  Grundet sit arbejde med Rungsted Sejlklub ønsker Nicolai Møller-Andersen at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Der var ingen andre kandidater.

  8. Valg af revisor og suppleant.
  Hans Hornemann blev valgt som revisor. Der var ingen andre kandidater.

  9. Eventuelt.
  Der blev fra salen spurgt, om bådpladslejernes interesser ikke lige så godt kunne varetages gennem de to sejlklubber som gennem RBL. Nicolai nævnte, at sejlklubbernes interesser på mange punkter ikke er sammenfaldende med bådejernes/pladshavernes og dermed RBL´s. Det blev fra salen nævnt, at i denne forbindelse er RBL at ligne med en grundejerforening. Dette var der fra salen stor enighed om.

  Herefter afsluttede Tom generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
  Mødet afsluttet.

  Dirigent Hans Hornemann


  Rungsted. d. 03.04.2019

  tirsdag den 2. april 2019

  Svar på havnens nyhedsbrev

  Tak for tilsendte mail med NYHEDSBREV V/ HAVNEBESTYRELSEN RUNGSTED HAVN - MARTS 2019 - en nyskabelse, som vi hilser velkommen.

  Vedligehold og renovering af den eksisterende havn er en velkendt størrelse.

  Den østvendte indsejling er også velkendt, grundigt vurderet, præsenteret for bådejerne på et informationsmøde og forkastet ex auditorio.

  Den 3.die store udbygning af havnen  åbenbarer mange spændende muligheder og problemstillinger.

  Da vi ønsker dialog og sparring Rungsted Havn og bådejerne imellem og gerne bidrager til dette, beder vi om at få tilsendt projektmaterialet.

  Vi håber på et positivt samarbejde om Rungsted Havns fremtid.

  Venlig Hilsen


  Tom Vendelbo

  Rungsted Bådelaug

  tirsdag den 26. marts 2019

  Temamøde, havneudvidelse

  Der blev i går afholdt et lukket såkaldt temamøde mellem Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. På mødet præsenterede Havnebestyrelsen deres vision for Rungsted Havn, - en vision, som sejlerne ikke må se.

  UPDATE: Havnebestyrelsen har valgt at rundsende dokumentet til bådejere/pladshavere. Nu har de også arbejdet på projektet i flere år, så det var vel passende med lidt info til havnens brugere.  


  Vi har fået den tilsendt fra Jakob Nybo, medlem af KB, så sejlerne og pladshaverne kan se den her. Det er da kun rimeligt, da de med stor sandsynlighed kommer til at betale de 120mio, som visionen i bedste fald vil koste.

  Klik her: Havnebestyrelsens Vision for Vores Havn.

  Vi har ikke haft tid til at kommentere visionen. Det vender vi tilbage til.


  lørdag den 23. marts 2019

  Reminder GF

  Husk!

  Ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

  Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej l A, 2960 Rungsted Kyst.

  Link til Officiel indkaldelse her.

  onsdag den 20. marts 2019

  Vision

  Notat til Rungsted Havns bestyrelse efter møde med Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen 22.01.2019 ang. Vision for Rungsted Havns fremtid.
  Rungsted Havn. (Klik for større)


  Vision for Rungsted havn.

  Vi ønsker, at Rungsted Havn, skal forblive i de nuværende rammer, og være et sted hvor sejlsport og andre søsportsaktiviteter trives og er i centrum, og hvor udøverne af disse aktiviteter har de bedst mulige forhold og faciliteter. Havnen, der jo er ”hjemtaget” af Hørsholm Kommune, skal primært tilgodese Hørsholms borgere, og hermed de lokale sejlere, der i øjeblikket mangler et klubhus. Skal sejlsporten overleve i fremtiden, skal der fortsat være plads til ”breddesejlere”, hvilket betyder mindre både på mindre budgetter. Det betyder også, at der skal være gode forhold for gæstesejlere.

  Havnen skal være en folkelig og hyggelig havn, og den skal være et fredfyldt sted, hvor alle kan komme for at nyde udsigten, vejret, vandet, mad og drikke, og shopping faciliteter, helst af maritimt tilsnit. Havnen skal være udlagt æstetisk med lavt byggeri uden store industrilignende bygninger, med bevarelse af udsigten.

  Hørsholm i Februar 2019   

  Bestyrelsen

  fredag den 15. marts 2019

  Målsætning for Rungsted Havn

  Målsætning for Rungsted Havn, fra 2019 og frem.

  Rungsted Havn skal videreføres som en attraktiv havn med den nuværende størrelse.
  Stenen
  Havnen skal primært være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Ud fra det nødvendige og tilstrækkelige skal der opsættes en vedligeholdelsesplan med tilhørende budget og finansiering.

  En evt. sikring mod kraftige bølger fra nord, kan evt. gennemføres ved en forlængelse af sydmolen, alternativt ved en bølgebryder (banan).

  Der skal etableres et tilfredsstillende klubhus for Rungsted Sejlklub. Hvis det er muligt, bør der i denne forbindelse etableres gode faciliteter for gæstesejlere. (Opholdsrum, vaskemaskine, tørretumbler, grillplads, etc.).

  Bådplads-størrelser bør tilgodese behovet. Behovet bør undersøges efter reelle ventelister. Ændring af bådpladsstørrelse bør indskrives i vedligeholdelsesplanen.

  Ind og udsejling for sejl må ikke forringes. Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, kan motorbåde og sejlbåde adskilles pladsmæssigt.

  Parkeringspladsproblemet skal adresseres. Såfremt parkeringsafgifter indføres for at afhjælpe parkeringsproblemet, skal der tildeles bådpladslejerne og de forretningsdrivende en fri parkeringsplads.

  Vinterbådpladser skal fastholdes på havnen.

  Kontrakten med ”Værftet” skal evt. genforhandles. Der skal sikres konkurrence på optagning og isætning.

  Ved en evt. udvidelse af havnen, for evt. at tilgodese lange ventelister, skal denne udvidelse økonomisk hvile i sig selv. Infrastrukturen skal følge med – p-pladser, kørevej, toiletter etc.

  Havnebestyrelsen bør sikre en dialog med brugerne, så man er i samklang med disse. Havnebestyrelsen bør endvidere sikre, at de der betaler for havnens drift, får indflydelse i forhold til det de bidrager økonomisk med. Dette er desværre endnu ikke sikret gennem repræsentation i havnebestyrelsen! De der intet betaler burde ikke have stemmeret! (De der betaler for musikken, må bestemme hvad der skal spilles!).

  Hørsholm i Februar 2019        Esper Høy Jørgensen

  torsdag den 14. marts 2019

  Notat vedr. økonomi i havneudvidelse

  På et møde mellem Rungsted Havns bestyrelses 2 pladshaver repræsentanter, Jørgen Thorsell (bestyrelsesformand) og Henrik Jørgensen og Rungsted Bådelaugs bestyrelse d.22.01.2019 tilkendegav  Jørgen Thorsell ”, at havnen ikke havde økonomi til at foretage en nødvendig renovering af havnen til et skønnet beløb af DKK 25 mill.”.

  Da Rungsted Bådelaug udtrykte tvivl om rigtigheden af dette udsagn, bad Jørgen Thorsell om at få tilsendt et notat fra RBL om sagen. Notatet ses under billedet.

  Vi synes, sagen er vigtig. Havnen drives efter hvile i sig selv princippet, så umiddelbart må det forventes, at sejlerne skal betale gildet;

  Ingen kvaler, sejlerne betaler...

  Notat til Rungsted Havns bestyrelse efter møde med Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen 22.01.2019 ang.  Renovering / udvidelse af Rungsted Havn.


  Rungsted Kyst, februar 2019
  Rev.3

  Rungsted Bådelaug

  Rungsted Havn – Renovering / udvidelse  På det årlige havnemøde for Rungsted Havn i november 2018 blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder med planer for den fremtidige udvikling af havnen. På den ene side synes det klart, at havnen trænger til at blive renoveret. Det kan vi vist alle blive enige om. På den anden side arbejder havnebestyrelsen med store planer om at udvide havnen. På havnemødet blev der således fremlagt et havne-renoveringsprojekt, samt et forslag til en havneudvidelse,  omfattende ca. 200 nye bådpladser og mange andre ting. Det blev dog gjort klart, at dette projekt til havneudvidelse var et regneeksempel og ikke et aktuelt projekt mere.Ved et senere møde som Rungsted Bådelaug havde med formanden for havnebestyrelsen den 22. januar 2019, blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder videre med flere udvidelsesprojekter for havnen version 1-4.

  Renoveringsprojektet alene synes ikke at have formandens interesse.

  Havnebestyrelsen har oplyst følgende budgetpriser:
  • Renoveringsprojektet vil koste ca. kr. 25 mil.
  • Et havneudvidelsesprojekt vil koste ca. kr. 110 mil.

  Havnebestyrelsen har oplyst at et lån til renovering af havnen på kr. 25 mil. ikke kan klares økonomisk over havnens drift, og man vil derfor se bort fra dette. Man vil derfor hellere koncentrere sig om en havneudvidelse til de nævnte kr. 110 mil inkl. renovering af havnens anlæg. Hvordan det skal finansieres ligger dog hen i det uvisse. Rungsted Bådelaug har stillet spørgsmålet til formanden for Rungsted Havns bestyrelse, men formanden ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet.

  Rungsted Bådelaug mener i øvrigt slet ikke, at det er rigtigt, at Rungsted Havn, som formanden oplyser det, ikke kan amortisere et lån på de nævnte kr. 25 mil. over driften.

  Rungsted Bådelaug har lavet en overslagsberegning i det tilfælde at der optages et annuitetslån lån på kr. 25 mil.:
  • Lånebeløb: kr. 25.000000,00
  • Løbetid: 25 år. (maksimal løbetid)
  • Rente pa.: 2,5% (i dag kan man optage et lån på 1,5 % pa.)
  • Antal terminer pr.år: 4

  Under disse forudsætninger er den årlige ydelse på lånet: kr. 1.347.864,00
  Eventuelle låneomkostninger er ikke medregnet her, da det ikke vil forrykke billedet nævneværdigt.

  I følge regnskabet fra Rungsted Havn, er der i følge budgettet for 2019 et overskud på driften på ca. kr. 0,875 mil.
  I budgettet er der afsat ca. 1,4 mil. til renoveringsarbejder – altså et beløb stort set svarende til den årlige ydelse på lånet - så hvad er problemet?
  For at anskue det på en lidt anden måde;
  Beløbet på de kr. 1,4 mil. til renovering falder væk når der optages et lån på andre kr. 25 mil. til renovering. Yderligere er der afsat 1,75 mil. til større nyanskaffelser / renoveringer som jo også delvist falder væk. Så dette beløb kan vel reduceres til det halve  dvs. kr. 640.000,-
  Det betyder at overskuddet bliver ca. 3 mil. på driften.
  Dermed er der god plads til at forrente og afdrage lånet på kr. 25mil.

  Endelig skal havnen jo ikke forrente og afdrage hele lånet med det samme. Pengeforbruget til renoveringen af havnen vil ske løbende over en periode på ca. 5 år.  Det medfører, at den økonomiske belastning pr. år bliver en hel del mindre for havnen både før og efter den 5 årige periode end de anførte kr. 1.347.864,00.
  I dette regnestykke er der regnet med de samme afskrivninger som nu. Afskrivningerne vil naturligvis stige i takt med renoveringsarbejderne, men det forrykker ikke billedet.

  Vi mener i Rungsted Bådelaug, at det giver god mening at igangsætte en nødvendig renovering af Rungsted Havn. Det virker realistisk med den økonomi som havnen har i følge budgettet for 2019.

  Rungsted Bådelaug mener at en storstilet udvidelse af Rungsted Havn er økonomisk uoverskuelig og uansvarlig. Hverken havnebestyrelsen eller formanden for havnen har blot antydet, hvordan det økonomisk skulle kunne lade sig gøre. Det er meget tvivlsomt/udelukket at Hørsholm Kommune vil bidrage til denne finansiering.
  Det er heller ikke klargjort hvem der ønsker denne havneudvidelse bortset fra havnebestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen afholder den 25. marts et strategimøde, hvor projektet for en storstilet havneudvidelse (version 4) formodentlig  skal fremlægges og drøftes. Havnebestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke underrettet bådpladshavere om, hvad projektet indebærer ej heller ønsket deres mening om projektet.

  Skrækcenariet er, at Hørsholm Kommune tillader, en ekstern investor/ enhed / organisation med ”store interesser indenfor sejlsport”, at komme ind med hel eller delvis finansiering. Det må stå lysende klart for enhver, at en sådan investor naturligvis skal have noget igen for sin investering, finansielt og indflydelsesmæssigt til skade for bådpladshaverne.
  Derudover er det Rungsted Bådelaug’s synspunkt, at Rungsted Havn har en størrelse som lige akkurat skaber basis for et intimt sejlermiljø. En storstilet udvidelse af havnen er ikke ønsket af bådpladshaverne og vil, hvis den gennemføres yderligere skærpe mistilliden mellem majoriteten af bådpladshavere og Rungsted Havns bestyrelse.

  Havnebestyrelsen synes at være fastlåst i sin position, men lad os nu alle forlange af havnebestyrelsen, at den indgår i en åben og konstruktiv dialog om havnens fremtid til alles bedste.

  Rungsted i Februar 2019        Niels Prip

  tirsdag den 12. marts 2019

  Årlig orientering

  Årlig orientering fra Rungsted Bådelaug.

  Det forlyder, at Rungsted Havn indledte et samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard allerede i 2016 med det formål, at få projekteret et nyt havneindløb, som kunne skabe roligere bølgeforhold i forbassinet under N-lige vindforhold samt tvangsnedsætte anløbende fartøjers hastighed i havneindløbet og i forbassinet.
  Det forkastede forslag. (Klik for større)
  Dette førte til et forslag (vist herover), som blev præsenteret på havnens årlige orenteringsmøde Nov. 2017.

  Forslaget blev massivt nedstemt ex auditorio.

  Dette sammen med en vedtagelse i kommunalbestyrelsen om ændring af havnens vedtægter, § 4.1, at havnebestyrelsen ”skal forelægge projekter over kr. 3 mill. for havnens brugere”, fik havnens kommunalt udpegede bestyrelsesformand, Jørgen Lindegaard, til at gå af med øjeblikkelig virkning.

  Havnens næstformand, Niels Ryhding, dekreterede på et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde dagen efter  ”status quo”, indtil valg af bådpladslejer repræsentanter var afholdt i December 2017, og en ny bestyrelse var konstitueret i 2018.

  Der var optimisme i luften, da Rungsted Havns nye bestyrelse trådte sammen, første gang d. 22/1/2018 efter nyvalg af repræsentanter til havnebestyrelsen. Den nye bestyrelse valgte Jørgen Thorsell til formand.

  Mantraet fra den nye formand var: Vi ønsker åbenhed, information og medbestemmelse.

  Fælles vision og åben information skulle være den nye kurs efter års trakasserier med Jørgen Lindegaard og den daværende bestyrelse.

  Det viste sig dog forholdsvis hurtigt, at de positive udtalelser fra formanden ikke holdt. At han ville holde interne drøftelser og meningsforskelle mellem bestyrelsesmedlemmerne ude fra det offentlige rum, idet man valgte at pålægge medlemmerne tavshedspligt og kun udsende beslutnings referater (som den tidligere bestyrelse gjorde) og  ikke-forhandlings referater, som havnens vedtægter tilsiger. Dette til trods for at der i havnens vedtægter tydeligt står anført, at der skal udarbejdes en forhandlingsprotokol med referater af havnebestyrelsens møder.

  Vi anser i Rungsted Bådelaug en forhandlingsprotokol for at være meget vigtig, for at alle udenfor bestyrelsen kan følge med i havnebestyrelsens arbejde og for at kunne se hvilke forskellige holdninger der måtte være i bestyrelsen til de forskellige emner, der bliver behandlet og besluttet. Envidere at alle på basis af forhandlingsreferaterne kan komme med kommentarer, spørgsmål og forslag til havnebestyrelsen.

  I løbet af foråret / sommeren 2018 kom det frem, at den gamle sag om ”ændring af havneindløb” fra 2017 (vist øverst), som blev nedstemt på havnens orienteringsmøde november 2017 med Jørgen Lindegårds afgang til følge, stadigvæk rumsterede.

  Et omfattende byggeprojekt i KDYregi til facilitering af et nyt jolle - elitecenter for Nacra 17 foil både understøttede den formodning, at en gennemgribende udbygning af Rungsted Havn var på tegnebrættet (Vist herunder).
  Oplæg fra arkitekt. (Klik for større)
  Havnechefen, Anders U. Söderberg havde i 2017 deltaget i FLIDs årsmøde (Foreningen af lystbådehavne i Danmark), hvor arkitekt Dan B. Hasløv fra  Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S,  Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA havde præsenteret sit firmas visioner i forbindelse med havneudbygninger, ”Fra monokultur til multikultur” (Se herunder).
  Fra monokultur til multikultur. (Klik for større)
  Her er et link til hele præsentationen i PDF format: Havnekultur.

  Efterfølgende bevilligede havnebestyrelsen midler til at indhente et projektforslag fra arkitektfirmaet for Rungsted Havn. Projektet var ikke kendt udenfor en lukket kreds, og bådejerne blev ikke spurgt.

  På den baggrund bad RBL Rungsted Havn om aktindsigt i havneudvidelsesprojektet, som nu var blevet nævnt på en kommunalpolitikers facebookside med en entusiastisk beskrivelse af, at havnen nu skulle udvides med yderligere 200 - 250 bådpladser i en ny konstruktion mod øst.

  Samtidig henledte RBL Hørsholm Kommunes opmærksomhed på den lukkede informations -  og referat -kultur, som Rungsted Havns bestyrelse udviste, og bad kommunen indskærpe nødvendigheden af, at havnen inddrager sine brugere i planlægningen på et relevant tidligt tidspunkt.

  Både Rungsted Havn og Hørsholm Kommune nølede med svar, hvorfor RBL overgav sine krav til advokat.

  D. 22/11/2018 om formiddagen indløb svar fra Havnebestyrelsen som beviligede RBL begrænset aktindsigt med henvisning til, at RBL ikke ansås at være interessent i sagen. Samtidig med dette svar modtog RBL en projektbeskrivelse og tegning af et udvidelsesprojekt for Rungsted Havn.

  Samme dags aften på havnens informationsmøde på Rungstedgård meddelte Jørgen Thorsell, at projektforslaget var ”fejet af bordet”. Idet det var uigennemtænkt og at havneindløbet vendte mod øst.

  RBL ankede havnens svar om aktindsigt og rykkede kommunen for svar om (forhandlings-) referat pligten.

  For at imødegå at Rungsted Havn måtte videresende RBLs anke til rekursmyndigheden, bad Rungsted Havn ved Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen om et møde med RBLs bestyrelse.

  Mødet blev afholdt d.22/1/2019 uden noget resultat bortset fra, at JT fortalte, at havneudvidelsesprojektet nu var udviklet videre til version  2, 3 & 4.

  Endvidere meddelte JT, at hans og Rungsted Havns bestyrelses opfattelse var at havnens nuværende økonomi ikke kunne bære et projekt til vedligehold & renovering af havnen - med et budget på kr. 25 mill.; men at han derimod søgte finansiering til udbygning af havnen til ca. 110 mill. +

  Han medgav ikke at have et svar på det økonomiske problem, at hvis de 800 nuværende bådpladser ikke kan bære omkostninger på 25 mill. til renovering, hvordan kan 1050 pladser (800 + 250) så bære en omkostning på 110 mill.?

  Årsagen til at RBL på bådpladshavernes vegne presser på for at få mere åbenhed i havnebestyrelsens arbejde er, at vi ikke ønsker at ende op i en situation hvor vi bliver præsenteret for et færdigt udarbejdet projekt fra en havnebestyrelse, der ikke har ønsket at høre, hvad sejlerne ønsker. Vi har været ude for det før, og det var ikke tilfredsstillende for nogen af parterne.

  Vi opfordrer havnebestyrelsen til at indlede en dialog med bådpladshaverne for at opnå et velargumenteret og sagligt grundlag. 

  På denne baggrund vil RBL fortsat arbejde for øget indsigt i havnebestyrelsens arbejde og øget medbestemmelse for bådejerne , som har betalt og sikkert også i fremtiden vil komme til at betale mellem 70 – 80% af havnens udgifter.

  Vi synes, at ”de som betaler for orkestret skal være med til at bestemme musikken”.

  Bestyrelsen i Rungsted Bådelaug hører meget gerne fra medlemmerne med kommentarer, forslag og synspunkter til bådelaugets arbejde.

  Hvis du ikke allerede er medlem eller har været medlem af Rungsted Bådelaug og gerne vil følge slagets gang med hvad der foregår i forbindelse med Rungsted Havn og bidrage til den gode udvikling for Rungsted Havn, så meld dig ind i Bådelauget nu.

  Vi holder et vågent øje med hvad der foregår på Rungsted Havn og ikke mindst Rungsted Havns bestyrelse.

  Rungsted i Marts 2019       

  RBL Bestyrelsen


  PS.:    Hvad er så status ??
  Det er, at vi ikke ved, om Rungsted Havn forbliver som den er, eller om den forvandles til arkitektens totalvision (vist herunder) eller noget der imellem.
  Arkitektens totalvision. (Klik for større)


  fredag den 8. marts 2019

  Vores nye brochure

  Vores opdaterede brochure er online.

  Se den ved at klikke på "om os" i menuen herover - eller klik her!

  Side 1

  tirsdag den 5. marts 2019

  Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

  Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej l A, 2960 Rungsted Kyst.

  Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en gennemgang af den aktuelle situation. RBLs planlagte fokus i 2019.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde en  uge  før generalforsamlingen: tv@sms-gruppen.dk.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant.
  8. Eventuelt.

  torsdag den 28. februar 2019

  Referat af 2018 Årsmøde for Rungsted Havn

  Referat af Årsmøde for Rungsted Havn, torsdag den 29.11.2018.

  Der var forinden årsmødet fremsendt følgende agenda:
  1. Velkomst
  2. Sådan gik året 2018
  3. Det sker i året 2019
  4. Resultatopgørelse 2018 (estimeret) og budget 2019
  5. Brugerundersøgelse blandt bådpladslejere
  6. Status bestyrelses projekter
  7. Spørgsmål/emner fra pladslejere, søsportsklubber og erhvervsforening
  I det efterfølgende gives nogle (referentens, EHJ) bemærkninger til de enkelte punkter. Bemærkningerne følger ikke agendaen, da denne ikke blev fulgt slavisk! Plancherne der blev brugt under mødet kan findes på havnens hjemmeside under nyheder. Der opfordres til at se disse plancher.

  Jørgen Thorsell (formand for havnebestyrelsen (JT)) bød velkommen, og opfordrede til en god sund dialog. Her efter præsenterede JT følgende planche:
  • Velkomst – v/ JT
  • Brugerundersøgelse v/ JT
  • De 4 udviklingsprojekter v/ JT
  • Økonomi 2018 og budget 2019 v/ AS
  • Året der gik 2018 v/ AS
  • Året der kommer 2019 v/ AS
  • Tendenser og udfordringer v/AS
  • Eventuelt v/ JT
  Planchen fulgte ikke helt den fremsendte agenda.

  Herefter præsenterede JT den næste planche:

  ”Bestyrelsens udgangspunkt"

  Vi vil som bestyrelse:

  Skabe en moderne kendt kvalitetshavn, der er et åndehul med masser af liv og livskvalitet, der er så attraktiv, så den giver mange flere lyst til flere sikre trygge oplevelser på, i og ved vandet.”

  JT nævnte i denne forbindelse: ”Dette er meget mere end at have en plads i havnen”.

  Det lyder meget sympatisk, men det store spørgsmål kan nu være, er bådpladslejerne enige i dette. Er det det bådpladslejerne også vil bruge penge på, eller er det måske mere en kommunal opgave? I hvor stor udstrækning er bådpladslejerne villige til at betale, ud over at få en god og sikker havn, der er i god vedligeholdelsesmæssig stand!?

  Brugerundersøgelsen blandt bådpladslejerne blev omtalt. JT indledte, men overgav gennemgangen til Anders Söderberg (havnechef (AS)). Der henvises til plancherne (som kan ses på havnens hjemmeside). Den første planche under dette emne viser forholdet mellem tilfredshed og vigtighed. Det, der blev fremhævet som det vigtigste for undersøgelsen var, at tryghed på havnen anses som meget vigtigt, men tilfredsheden lå under hvad der var ønskeligt. Det skal nævnes, at tryghed i denne forbindelse ikke har noget at gøre med havnens sikkerhed i forbindelse med sejlads at gøre, men har at gøre med personers færden og evt. indbrud i både og biler. Havnebestyrelsen vil forfølge dette emne. I øvrigt henvises til havnens hjemmeside, hvor der pr. 13. december 2018 under ”RESULTAT AF BRUGERUNDERSØGELSE” er beskrevet AS’s resumé af brugerundersøgelsen.

  På planchen ”mit største ønske til Rungsted Havn” kan læses nogle ønsker som AS havde valgt at medtage. Det skal med stor ros til AS nævnes, at ønsket ”At havnen igen overdrages til sejlerne” , og under planchen ”Dine råd og kommentarer” var medtaget: …..”den årlige leje behøver dog ikke stige mere.”!

  Den næste planche var ”De 4 udviklingsprojekter”.

  Det første projekt der er nævnt her er ”Ny indsejling”. Det første der bliver nævnt på denne planche er at ”Oprindelige forslag til ny indsejling sat på hold”. Det næste der bliver nævnt på planchen er ”Fremtidssikring af havnen”. Punkterne her under er meget relevante for sikring af den eksisterende havn. Så nævnes to løsningsforslag som overvejes, en minimumsløsning, som er en havneindsejling som nu, og en maksimumsløsning som er en havneudvidelse mod øst. Som stop/go kriterier for maksimumsløsningen er nævnt ”uændret bådpladsleje på eksisterende pladser” – ”Mindst 10% af ekstra indtægt skal som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi” – ”Mindst 80% af nye pladser skal være udlejet inden igangsættelse”. Der bliver hele tiden nævnt ”løsningsforslag”, men hvad der egentlig skal ”løses” fortaber sig lidt i sammenhængen! Da hele denne sag om en ny indsejling startede, var det på grund af, at nogle følte, at der ved vind fra nord var for meget uro i yderbassinet! På havnemødet i 2017, blev det af et overvejende flertal af de fremmødte tilkendegivet, at den på det tidspunkt foreslåede havneudvidelse skulle stoppes!

  Næste planche er: ”Projekt 2: Arealer på havnen”

  Den omhandler:

  At der er for få parkeringspladser når bådene er på land. Det er måske her spørgsmålet, om der er for få parkeringspladser til bådejerne der skal klargøre deres både, eller om der er for få parkeringspladser til restauranternes ansatte og gæster – eller begge dele!? Endvidere omtales trafikforhold, kørselsforhold rundt på, eller rundt om, arealerne. Ønsket om en legeplads nævnes også.

  Næste planche er: ”Projekt 3: Havnefaciliteter”

  Her omtales, at Rungsted Sejlklub, for de lokale sejlere, mangler et klubhus, som der står på planchen, er der tildelt et område ved havnekontoret, men et konkret løsningsforslag var ved havnemødet ikke på plads. Endvidere omtales det ønskelige i at have bad- og toiletforhold i den nordlige og sydlige ende af havnen. Endelig omtales et ”Multiklubhus” Men hvis KDY og Rungsted Sejlklub har et klubhus, er det så for de øvrige interessenter på havnen, vinterbadere….etc. (Der P.T. ikke betaler til havnen!)?

  Næste planche er: ”Projekt 4: Havnepladser” se planchen for underpunkter.

  Næste planche: ”Forventet driftsresultat for 2018 og budget for 2019”, se planchen.

  Næste planche: ”BALANCE”, se planchen.

  Næste planche: ”Et tilbageblik på 2018 v/AS”, se planchen.

  Så følger to billeder der viser bådene på land for vinteren. Det må siges at være en effektiv udnyttelse af pladsen, men måske ikke så meget plads til forårsklargøring.

  Næste planche: ”Hvad har vi i vente 2019 v/AS”, se planchen.

  Om problematikken med mastekranen og personløft nævnte AS, at de arbejder på at få det lovliggjort.

  Næste planche: ”Positive tendenser”, se planchen.

  Her under nævnte AS, at der stadig er behov for mindre bådpladser, og at bådbestanden i Danmark er uændret, endvidere er der en faldende gennemsnitsalder for bådejere.

  Næste planche var et billede AS havde taget samme dag som mødet. Denne dag var det ekstremt lavvandet, billedet afslørede hvor dårligt det står til med brohovederne. AS nævnte til slut, at hans største udfordring var at holde havnen flydende!

  Sidste planche var et billede også fra samme dag, hvor en mindre fiskejolle ses at stå på grund i havnen. Overskriften til billedet var ”Glædelig jul og godt nytår”.

  JT afsluttede med at ønske alle en glædelig Jul, udtrykte stor ros til AS for mødet og for arbejdet med havnen. Endvidere opfordrede JT til at komme med indlæg til kommende møder, til dette møde var der ikke indkommet indlæg!

  Hørsholm i Februar 2019        Esper Høy Jørgensen