Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

torsdag den 4. april 2019

Referat fra GF

Referat fra generalforsamlingen i Rungsted Bådelaug, afholdt den 26.03.2019.

Generalforsamlingen blev afholdt på Rungsted Skole med start kl. 19.00.

Formanden Tom Vendelbo bød velkommen og foreslog Hans Hornemann som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Hans blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han nævnte, at den fremsendte dagsorden ikke helt fulgte dagsordenen som nævnt i vedtægterne. Det blev besluttet at følge vedtægternes dagsorden. Hans gav Tom ordet for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Tom aflagde bestyrelsens beretning for 2018 og omtalte i den forbindelse, at Rungsted Bådelaug (RBL) havde foreslået sine medlemmer at stemme på Jørgen Thorsell (JT) og Niels Henrik Findsen som bestyrelsesmedlemmer i havnebestyrelsen for Rungsted Havn. JT blev valgt, og han blev efterfølgende konstitueret som formand. Efter Jørgen Lindegaard, den tidligere formand for havnebestyrelsen, der havde kørt havnebestyrelsen meget lukket, havde vi store forhåbninger til JT, der havde proklameret åbenhed, information og brugerinddragelse.

(Nedenfor vises JT’s valgoplæg, indsat af Ref.).
Valgflæsk


Tom nævnte, at RBL desværre ikke fik sine forventninger indfriet! Havnebestyrelsens arbejde blev kørt fuldstændig lige så lukket som under Jørgen Lindegaard.

Referaterne fra havnebestyrelsens møder er alene beslutningsreferater, der ikke afspejler de enkelte medlemmers synspunkter og holdninger. Referater fra en kommunal institution, som Rungsted Havn er, skal være forhandlingsreferater, der afspejler de forskellige parters synspunkter under bestyrelsesmødet. Dette krav overholdes ikke, og det er årsag til, at bådejerne og andre interessenter ikke kan følge med i, hvad der foregår og diskuteres. Derfor har vi via vores advokat bedt Rungsted Havn om aktindsigt.

Samme formiddag, som årsmødet for Rungsted Havn blev afholdt (29.11.2018), fik Rungsted Bådelaug en begrænset aktindsigt. Vi fik mulighed for at se det havneudvidelsesprojekt, der ville blive forelagt samme aften. (Vores referat fra årsmødet, se hjemmesiden, Ref.).

Vi fik efterfølgende afslag på aktindsigt, med den begrundelse, at”vi ikke kunne betragtes som part i sagen”.

Dette førte til, at vi fremsendte en anke og bad havnechefen om at fremsende denne anke til rekursmyndigheden / ankestyrelsen.

Havnebestyrelsen bad på denne baggrund om et møde med RBL og om, at vor anke ”blev sat på pause”, indtil vi havde afholdt mødet 22.01.2019.

På mødet deltog fra havnebestyrelsen de 2 repræsentanter for bådpladshaverne, JT og Henrik Jørgensen (HJ) og fra RBL Tom Vendelbo, Niels Prip (NP) og Esper Høy Jørgensen.

JT fremførte, at havnebestyrelsen ønskede at udarbejde et færdigt projektforslag før dettes offentliggørelse.

RBL fremførte, at vi betragter  RBL, på vegne af bådpladslejerne, som part i sagen, og at vi derfor så tidligt som muligt ønsker indsigt i planerne for at give bådejerne indsigt i og indflydelse på processen.

Mødet førte ikke til en opblødning af synspunkterne, hvorfor vi efterfølgende bad havnechefen om at fremsende anken til rekursmyndigheden.

På grund af, at der alene bliver udarbejdet beslutningsreferater fra havnebestyrelsens møder og ikke forhandlingsreferater, som der ellers står i vedtægterne, og som en kommunal institution er forpligtet til, har vi via vores advokat fremsendt en indsigelse til Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommunes juridiske afdeling giver os ret i vores påstand, men det har ikke ændret forholdene, hvorfor vi har bedt vores advokat om at fremsende en klage vedrørende dette.

Vi mener, at planerne skal forelægges bådpladslejerne så tidligt som muligt, så de, der betaler for musikken, også skal være medbestemmende til, hvad der skal spilles.

Vi har den vision, at havnen skal forblive, som den er nu, men at den skal renoveres, og til dette har Niels Prip opstillet et overslag, der viser, at et lån på 25 mio. vil påføre havnen en månedlig udgift på 1,2 mio. kr. pr.år over en periode på 25 år. Det er der plads til i budgettet.

På årsmødet for Rungsted Havn (29.11.2018) nævnte JT, at det daværende havneudvidelsesprojekt var taget af bordet, da indsejlingen vendte mod øst. JT nævnte også, at 80% af de nye bådpladser skulle være forhåndsudlejet, og at 10% af indtægterne fra de nye pladser skulle som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi.

(Planche fra årsmødet indsat Ref.).
Indsejlingen er nu blevet til et 120mio kroners projektNiels Prip har talt med ”Vedbæk Havn”. Her har de nye pladslejere skullet betale et indskud på ca. kr. 120.000.

Hvis man forudsætter, at nye pladslejere i Rungsted Havn skal betale et indskud på ca. kr. 130.000, og at der f.eks. kommer 200 betalende nye pladser, så giver det kr. 26 mio. Dertil kan man lægge 25 mio. kr. for renovering af den eksisterende havn, i alt 51 mio. kr.

Der er stadig langt op til de 110-120 mio. kr., som den nye udvidede havn skal koste!

Hvor skal disse penge komme fra? Det går ikke just blændende med Hørsholm Kommunes økonomi!.

I går (25.03.2019) havde der været afholdt et temamøde mellem kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen.

Jakob Nybo (Liberal Alliance) havde til RBL fremsendt et oplæg, han forud for mødet havde fået tilsendt af havnebestyrelsen.

Vi har lagt dette oplæg på vores hjemmeside, men vi har endnu ikke haft tid til at kommentere det.

De GF - fremmødte blev bedt om at give feedback til RBL, positivt som negativt.

Tom nævnte, at han havde fortrudt, at han havde peget på JT, som er et loyalt medlem af KDY, og han nævnte, at af de ni havnebestyrelsesmedlemmer er de seks medlemmer af KDY. Dette kan give en skævvridning eller favorisering, som ikke er rimelig, og som i nogle tilfælde vil kunne give habilitetsproblemer.

Med hensyn til KDY’s planer om ”Nacra 17-hangaren” nævnte Tom, at han var blevet skrevet op som nabo -høringsberettiget og derfor fra Hørholm Kommunes tekniske forvaltning havde fået besked om, at projektet var blevet afvist pga. højde. Hvis projektet skal gennemføres, skal havnebestyrelsen bede om en ny lokalplan, en havnebestyrelse, hvor seks medlemmer ud af  ni er KDY- medlemmer. Bl. a. derfor er det relevant med forhandlingsreferater.

Inden for de sidste år har der været en udskiftning af ca. 500 bådpladslejere.

Problemet er, hvordan får vi kontakt med disse nye bådpladshavere og får informeret om Rungsted Bådelaug som bådejernes ”grundejerforening” i Rungsted Havn.

Medlemmerne af RBL er grundet alderen en svindende skare. Vi har spurgt havnekontoret, om vi kan få mailadresserne på bådpladslejerne, men de henholder sig til den nye GDPR-lovgivning og afslår vor anmodning.

Vi har udarbejdet en brochure som ligger på hjemmesiden, og som vi også vil uddele på havnen.

Der var flere velvillige fra salen, der bad om at få en stak brochurer, som de så vil dele ud på deres og de nærmeste broer. Tom bad om, at de noterer deres mailadresse via vores hjemmeside.

Der blev fra salen stillet spørgsmål om, hvor mange bådpladslejere der er medlemmer af KDY. Tom nævnte, at han havde talt antallet af  KDY-klubstandere, han havde set på bådene; der var ca. 50 – 60 stk. Ifølge havnebestyrelsen bor der ca. 560 KDY-medlemmer i Hørsholm Kommune.

Beretningen blev godkendt. Tom gav ordet til Jette Ankerstjerne for forelæggelse af regnskabet.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Jette gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.
Jette gennemgik budgettet, der er ikke de store variationer i forhold til regnskabet.
Budgettet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Jette foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 250,- pr. år.
Dette blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Tom konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling. Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne blev ændret, så generalforsamlingen i fremtiden skal afholdes i månederne februar, marts eller april, i stedet for  januar, februar eller marts. Dette er grundet i, at januar opleves noget mere hektisk end de senere måneder. Denne ændring blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse.
Grundet sit arbejde med Rungsted Sejlklub ønsker Nicolai Møller-Andersen at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Der var ingen andre kandidater.

8. Valg af revisor og suppleant.
Hans Hornemann blev valgt som revisor. Der var ingen andre kandidater.

9. Eventuelt.
Der blev fra salen spurgt, om bådpladslejernes interesser ikke lige så godt kunne varetages gennem de to sejlklubber som gennem RBL. Nicolai nævnte, at sejlklubbernes interesser på mange punkter ikke er sammenfaldende med bådejernes/pladshavernes og dermed RBL´s. Det blev fra salen nævnt, at i denne forbindelse er RBL at ligne med en grundejerforening. Dette var der fra salen stor enighed om.

Herefter afsluttede Tom generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Mødet afsluttet.

Dirigent Hans Hornemann


Rungsted. d. 03.04.2019

Ingen kommentarer:

Send en kommentar