Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

mandag den 21. november 2016

Husk Årsmødet på Rungsted Havn

Husk årsmødet for Rungsted Havn d. 24/11/2016, som i år afholdes i klubhuset på Nokken.

Vi håber at Rungsted Bådelaugs medlemmer møder talrigt op og gør deres synspunkter gældende.
Rungsted Bådelaug har aftalt med bartender Allan (KDY), at bådelaugets medlemmer er velkomne til at mødes i klublokale syd fra kl. 18.00 og nyde godt af barens favorable priser.

Øl kr. 10,-
Vand kr. 10,-
Vin kr. 20,-

Det officielle program ser således ud:

Program. Klik for større udgave.

tirsdag den 15. november 2016

Spørgsmål om Rungsted Havn


Borgmester Morten Slotved vil ikke svare på spørgsmål ved Rungsted Havns årsmøde.


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tom Vendelbo [mailto:tv@sms-gruppen.dk]
Sendt: 11. november 2016 12:42
Til: Morten Slotved
Emne: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Morten Slotved,

Planlægger du at deltage i havnens årsmøde, så mødedeltagerne får lejlighed til at stille spørgsmål af politisk karakter?

Venlig hilsen/Kind regards
SMS Gruppen Danmark +45 4586 4400 www.sms-gruppen.dk
Tom Vendelbo
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Morten Slotved [mailto:msl@horsholm.dk]
Sendt: 11. november 2016 18:15
Til: Tom Vendelbo
Cc: Hugo Pedersen; Jørgen Lindegaard
Emne: Re: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Tom Vendelbo.

Nej, der er ikke mere politik i havnen.

Vi har valgt at give havnen selvstyre, og valgt en bestyrelse der sikrer det.

Så jeg har ikke tænkt mig at deltage i årsmødet.

Mvh

Morten Slotved

Sendt fra min iPhone

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tom Vendelbo [mailto:tv@sms-gruppen.dk]
Sendt: 13. november 2016 16:50
Til: Morten Slotved
Cc: Hugo Pedersen; Jørgen Lindegaard
Emne: SV: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016


Kære Morten Slotved.

Som vores borgmester er du den rigtige person til at svare på politiske spørgsmål fra Hørsholm kommunes borgere.

Derfor opfordrer jeg dig til at deltage i Rungsted havns årsmøde d. 24/11/2016 på Nokken i Rungsted Havn for at svare på spørgsmål af politisk karakter.

F.eks.:

Under hensyntagen til Hørsholm Kommunes seneste mantra ”Velfærd fremfor mursten”, som bl. a. rammer Marineforeningen,
Hø. Jagtforening og børneinstitutionen Jægergården - hvilken sikkerhed har bådejerne i Rungsted Havn for, at Hørsholm Kommune ikke falder for fristelsen (når kommunen fattes penge) til at sælge Rungsted Havn til et mere kommercielt formål?

Hvad er de politiske argumenter imod at lægge Rungsted Havn i en erhvervsdrivende fond – for at minimere muligheden for et videresalg – med en bestyrelse
som afspejler fordelingen mellem de som betaler for havnens drift, bådejerne 60-70% og erhvervsdrivende 30-40% - og med en situation, som endeligt kunne mane ”Havnesagen i jorden”?

Disse spørgsmål har en klar politisk vinkling – og en relevans og mulighed for at lægge en mangeårig konflikt død.

Hvorfor mener du at disse spørgsmål ikke er politisk relevante i forbindelse med Rungsted Havn?

Jeg opfordrer dig til at deltage på Årsmødet i Rungsted Havn og stille op til de spørgsmål med politisk indhold, som mødedeltagerne måtte stille.

Venlig hilsen

Tom Vendelbo plads 276 Rungsted HavnFra: Morten Slotved [mailto:msl@horsholm.dk] Sendt: 13. november 2016 22:56Til: Tom VendelboCc: Jørgen Lindegaard; Hugo PedersenEmne: Re: SV: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Tom Vendelbo

Rungsted Havn er ikke nævnt med et ord i Velfærd frem for mursten.

Som borgmester, og på vegne af C-gruppen, kan jeg oplyse at vi ingen planer har om at sælge, eller ændre ejerkonstruktionen af Rungsted havn.

Og min vurdering er, at der ikke lige nu er et flertal i kommunalbestyrelsen for at genoptage Rungsted havn sagen.

Men disse spørgsmål har hjemme til et vælgermøde, eller et møde som bådlauget holder med mig.

Det har intet med et årsmøde for Rungsted havn at gøre.

Så nej. Da vi har givet selvstyre til Rungsted havn, ønsker jeg ikke at blande mig i årsmødet, og deltager derfor heller ikke.

Men jeg vil gerne invitere bådlauget og andre interesserede til et møde på mit kontor, hvor jeg uddyber mine holdninger omkring Rungsted havn, hvis det måtte have interesse.?


Med venlig hilsen
Morten Slotved
Borgmester (C)

Sendt fra min iPadtirsdag den 8. november 2016

Rungsted Havn Årsmøde 2016

Som en del af Kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn er der indført et årligt møde, hvor bestyrelsen vil orientere havnens brugere om drift, økonomi og andre relevante emner.

Det er bådejernes eneste chance for at tale direkte med Rungsted Havns bestyrelse, så vi håber, mange vil møde op.

Bemærk:

Havnebestyrelsen opfordrer brugerne til at indsende forslag til emner, der skal behandles på mødet.

Send gerne emner direkte til havnebestyrelsen og meget gerne CC til Bådelauget.

Mødet, som finder sted i KDYs lokaler, er orienterende, så der kan ikke træffes beslutning om noget.

mandag den 31. oktober 2016

Havnens dagsorden og budgetforslag

Der er møde i havnebestyrelsen den 2. november. Her følger dagsorden og budgetforslag:

Dagsorden, side 1
Dagsorden, side 2
Budgetforslag

Bydgetforslag, side 1
Budgetforslag, side 2
Budgetforslag, side 3
Budgetforslag, side 4
Budgetforslag, side 5
torsdag den 20. oktober 2016

Renoveringsbeslutningen og dens forudsætning

I et Notat til Rungsted Havns bestyrelse ”Renoveringsbeslutningen og dens forudsætning" dateret 15. februar 2016 skriver Eskil Trolle:


- Citat -

Forudsætningen for renoveringen.


Grundlaget for renoveringen er en tilstandsrapport for Havnen fra 2013, som klargjorde nødvendigheden af en renovering af Havnen på væsentlige punkter.

Kommunen traf sin beslutning om Selvforvaltning for Havnen den 4. maj 2015. Havnebestyrelsen blev ikke spurgt af Kommunen i denne anledning.

Men når Havnens tilstand fra 2013 er mangelfuld, kan Kommunen så vedtage Selvforvaltningen, og dermed bare overlade de økonomiske konsekvenser af Havnens tilstand på selvforvaltningsbeslutningstidspunktet til Sejlerne?

Havnen er i dag finansieret af brugerne/Sejlerne med det hidtidige overskud på kr. 11,6 mio. Hertil skal naturligvis lægges Sejlernes depositum kr. 12,6 mio., i alt 25,2 mio. – et beløb svarende til lidt mere end Havnens samlede opførelsespris i 1970erne.

Kommunen har i sammenligning hermed finansieret Havnen med størrelsen af den gamle aktiekapital kr. 654.000. Dette svarer kun til ca. 1/38 del af Sejlernes samlede finansiering af Havnen.

På denne baggrund er det min opfattelse, at Havnebestyrelsen bør stille spørgsmålstegn ved, om Kommunen burde kunne vedtage selvforvaltningen i 2015, uden samtidigt at bringe Havnen i acceptabel stand

Vi har efter min opfattelse ikke stillet os selv dette spørgsmål.

Det fremgår imidlertid klart af Kommunens bemærkninger, at vi i Havnebestyrelsen ikke har nogen ret til at imødegå Kommunens vedtagelser omkring Selvforvaltningen.

Men det er bemærkelsesværdigt, at Kommunen har fremmet Havnens renovering så direkte, at den selv har foranlediget underskrevet Havnens rådgivende ingeniørs aftale med Havnen om renoveringen som sin sidste gerning den 30. juni 2015 under likvidationen af Havneaktieselskabet.


Forslag til Havnebestyrelsen. 

På denne baggrund indstiller jeg til Havnebestyrelsen, at den foreslår, at Kommunen som ejer af Havnen alene betaler for renoveringsprojektet.

Det vil i givet fald have den konsekvens, at Selvforvaltningen begynder på et tidspunkt, hvor Havnen er i en acceptabel stand.

- Citat slut -


Dette notat stiller Rungsted Bådelaug sig bag.

søndag den 25. september 2016

Hjemtagelsen, fakta

Det centrale falsum – som satte Hørsholm kommune i stand til at hjemtage Rungsted havn – er aldrig blevet juridisk prøvet.

Kommunens "aktie"

 1. 1923: Kvittering for donation fra Hørsholm Sogneråd, kr. 200.000,- til Rungsted Havn A/S til bekæmpelse af lokal arbejdsløshed. Sognerådet ønskede ikke aktiebreve.
 2. Vagn Schlüter (viceborgmester & formand for Rungsted Havn) + Ib Vessel-Tolvig (havnemester) konverterer d. 22/2/1977 kvitteringen med deres signatur til et aktiebrev på kr. 200.000,-. Dette var ugyldigt idet Ib Vessel-Tolvig ikke er bestyrelsesmedlem og tegningsberettiget (jvfr. Selskabets vedtægter) og at Rungsted Havn på dette tidspunkt var et garantiselskab G/S, som ikke havde aktier.
 3. Borgmester Uffe Thorndahl får ved møde i Erhvervs & selskabsstyrelsen 29/3/2001 ændret selskabsformen for Rungsted Havn fra G/S til A/S. Borgmesteren begrunder kommunens ejerskab af Rungsted Havn G/S med det nævnte aktiebrev på kr. 200.000,-
 4. På basis af den ny vundne dominerende indflydelse i selskabet udvider Hørsholm Kommune aktiekapitalen med 400.000,- til 600.000,- kr. i foråret 2004. Man har nu >90% af aktiekapitalen og kan lodse kendte og ukendte mindretalsaktionærer ud af selskabet.
 5. Nu kan Hørsholm Kommune d. 18/6/2014 ”hjemtage”  Rungsted Havn, som fuldt og helt er betalt af bådejerne med 23 mill. og en kapital på ca. 14 mill.

Alt bygget på et falsum, som aldrig er blevet Juridisk prøvet    !

 
Tom Vendelbo
 Tom Vendelbo, Plads 276

søndag den 18. september 2016

Historie & Ejerskab

RUNGSTED HAVN
Historie & Ejerskab
Stenen på havnen
 1. Kaptajn Dinesen – Karen Blixen´s far – foreslog i slutningen af 18-hundredetallet at udbygge de to gamle høfder, som fiskerne hidtil havde brugt, til en rigtig havn i Rungsted. Hørsholm Sogneråd (Kommunen) var ikke interesseret.
 2. En lille gruppe private borgere, hvoraf to var sognerådsmedlemmer, tog i 1918 et initiativ og stiftede et nyt aktieselskab, Rungsted Havn A/S til at bygge havnen. Kommunen og Amtet blev opfordret til at udpege bestyrelsesmedlemmer, men benyttede sig ikke heraf.
 3. Rungsted Havn blev bygget som en ny Ø-havn i begyndelsen af 1920erne. Ministeriet for offentlige Arbejder og Kommunen ydede henholdsvis kr. 243.000 og kr. 200.000 til byggeriet i form af arbejdsløshedsunderstøttelse, og et mindre beløb fra amtet. Derudover støttede private og fiskerne med kr. 89.000. Kun de private og fiskerne ønskede at blive aktionærer i havneselskabet.
 4. Selvom Kommunen ikke ønskede at blive aktionær gav havnebestyrelsen i 1925 Kommunen et stemmeretsbevis i selskabet for de nævnte kr. 200.000..
 5. Ved indvielsen rejstes en mindesten – som stadig findes et diskret sted på havnen – med følgende tekst:
Med støtte fra 
stat, amt, kommune 
og offervillige borgere lod 
Rungsted Havn A/S 
i årene 1923-24 
denne havn bygge 
almenheden til gavn og glæde.
 1. Da havnens advokat i 1925 anmeldte havnen til aktieselskabsregistret, skrev han til dette:
at selskabet, skønt det formelt optræder som aktieselskabi virkeligheden er en offentlig institution…
 1. Havnen fungerede i de næste mange år som denne offentlige institution, idet havnen ikke gav udbytte på aktierne, og der ikke blev holdt offentlige generalforsamlinger. Derfor er mange aktier gået i glemmebogen i dødsboerne hos de private aktionærer.
 1. Da havnen i 1970erne var blevet for lille gav Ministeriet for offentlige arbejder, nu Kystdirektoratet havnen en udvidelsestilladelse på betingelse af
at tilladelsen eller anlæggene ikke uden tilladelse fra ministeriet kunne overdrages til andre.
 1. Havneudvidelsen kom til at koste kr. 21,250 mio. Hertil ydede Kommunen et lån på kr. 8 mio., som blev tilbagebetalt af Havnen og dermed af havnens brugere, Sejlerne.
 2. Efter byggeriet udstedte Havnebestyrelsen i 1975 en ”Erklæring”, hvori det hed:
Havneselskabets karakter af almennyttig virksomhed blev formelt fastslået i vedtægterne. Irealiteten har selskabet i de sidste mange år haft karakter af almennyttig virksomhed.
 1. Denne erklæring blev samme sommer skriftligt tiltrådt af Hørsholm Kommunalbestyrelse
som hovedaktionær i Rungsted Havn A/S
og underskrevet af den daværende borgmester Ove Sundberg, og kontrasigneret af kommunens jurist O. Jægersborg.
 1. Havnens formand, Vagn Schlüter, der samtidig var viceborgmester, udsendte samtidig meddelelse om en vedtægtsændring, der fastslog Havnens almennyttige karakter. Dette bragte Havnen uden for aktieselskabslovens område. Vagn Schlüter bad derfor aktieselskabsregistret om at få Havnen slettet af aktieselskabsregistret, hvorefter Havnen i 1975 blev omregistreret til et garantiselskab, som var Havnens betegnelse indtil år 2001.
 2. Kommunens borgmester Uffe Thorndahl tog den 29. marts 2001 et personligt møde med direktøren for Erhvervsstyrelsen. Der findes ikke et referat af dette møde. Samme dag omregistrerede Erhvervsstyrelsen Havnen, denne gang igen som et aktieselskab.
 3. Erhvervsankenævnet støttede senere, at Havnen var et aktieselskab.
 4. Kommunen forøgede i 2004 sine aktier i havnen fra til kr. 600.000, så den kunne tvangsindløse de sidste aktionærer. Kommunen blev herved eneaktionær.
 5. Velfærdsministeriet v/Statsamtet pålagde imidlertid i 2008 Kommunen at afgive sin dominerende indflydelse i det erhvervsdrivende havneselskab. Samme pålæg blev givet til Rudersdal Kommune fsv angår Vedbæk Havn. Rudersdal kommune anlagde sag mod velfærdsministeriet, men tabte sagen, så Vedbæk Havn blev en selvejende fond.
 6. Kommunen hjemtog Rungsted Havn A/S den 18. juni 2014 og omdannede havnen til en kommunal institution.
 7. Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub anlagde i oktober 2014 retssag mod Kommenen og bestred hjemtagelsens lovlighed, og sigtede mod samme havneløsning som i Vedbæk..
 8. Fri proces blev imidlertid afslået i november 2015, hvorefter Sejlerne måtte hæve sagen.
 9. Tilbage står, at Havnens brugere har betalt og finansieret Havnen med i dag ca. kr. 26 mio. Kommunen har betalt kr. 600.000. På baggrund af det beskrevne historiske forløb er det Sejlernes opfattelse, at Havnen, som Vedbæk, burde være en virksomhed ejet af sig selv. Det er jo umuligt at finansiere en retssag, når sagsgenstanden skal ejes af sig selv. Kommunen har svigtet sine egne tidligere tilkendegivelser, og hjemtaget Havnen på et tidspunkt, hvor alle i dag kan se, at Rungsted Havn er det mest attraktive aktiv i Hørsholm.

 Rungsted Kyst den 1. september 2016 Eskil Trolle