Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 21. november 2018

ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN

Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, torsdag den 29/11-18 kl. 1900

I henhold til ”Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn” §4.2, inviterer havnens bestyrelse hermed til årsmøde:

Havnebestyrelsen skal hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil havnens bådpladslejere, alle søsportsklubber, erhvervsforening og disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på mødet.
 1. Velkomst
 2. Sådan gik året 2018
 3. Det sker i året 2019
 4. Resultatopgørelse 2018 (estimeret)og budget 2019
 5. Brugerundersøgelse blandt bådpladslejere
 6. Status bestyrelses projekter
 7. Spørgsmål/emner fra pladslejere, søsportsklubber og erhvervsforening

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Rungsted Havn

fredag den 14. september 2018

Rungsted Bådelaug

Klik for større
Klik for større
Klik for større
Klik for større

Meddelelse

Mogens Wassmann, mangeårigt medlem af Rungsted Baadelaug og medlem af foreningen bestyrelse døde efter kort tids akut sygdom og blev bisat fra Hørsholm Kirkegårds Kapel 1/8/2018.

tirsdag den 10. april 2018

Referat af Generalforsamling

Referat fra Rungsted Bådelaugs generalforsamling afholdt den 20.03.2018.

Formanden Tom Vendelbo bød velkommen og foreslog Hans Hornemann som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Hans blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han nævnte, at den fremsendte dagsorden ikke helt fulgte dagsordenen som nævnt i vedtægterne. Det blev besluttet at følge vedtægternes dagsorden. Hans gav Tom ordet for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Tom aflagde bestyrelsens beretning for 2017 og omtalte i den forbindelse Rungsted Havns orienterings-/dialogmøde afholdt den 30.08.2017 og Rungsted Havns årsmøde om Rungsted Havn afholdt den 29.11.2017. Tom uddybede, hvad der var foregået på møderne, herunder havnebestyrelsens plan om en udvidelse af havnen med en østvendt indsejling. Denne plan fik overvejende modstand på orienterings- /dialogmødet mødet den 30.08.2017. Hvad der videre sker med planen vides p. t. ikke. Der har af den nye havnebestyrelse været afholdt en workshop i februar. Denne workshop skulle gennemgå alle projekter for havnen, og udarbejde en prioriteret liste for disse; resultatet af denne workshop kendes endnu ikke. Endvidere blev det konstateret, at Rungsted Sejlklub endnu ikke har fået et klubhus. De nuværende mastehuse kan glimrende anvendes til dette formål; der skal naturligvis altid være plads til master, men efter at mange både tages på land med masterne på, bør mastehuset kunne deles i to, så der kan indrettes et klubhus. Der blev også omtalt ønsket om toiletter ved syd- og nordmolen, hvis disse etableres, vil der sikkert også gives adgang for offentligheden, hvorfor kommunen burde bidrage med et tilskud hertil. (For RBL’s referat fra de to omtalte møder se RBL’s hjemmeside. /Ref.).

Beretningen blev godkendt. Tom gav ordet til Jette Ankerstjerne for forelæggelse af regnskabet.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Jette gennemgik regnskabet. Jette konstaterede, at når der sker noget nyt fra RBL, så kommer der flere medlemmer. Endvidere er vi begyndt at fremsende kontingentopkrævningen per brev, med en samtidig e-mail om dette. Vi tror på, at brevfremsendelsen bidrager til forøget kontingentindbetaling. I denne forbindelse pegede Jette på posten porto; vi har i alt brugt ca. 800 frimærker i forbindelse med kontingentopkrævning, breve til kommunalbestyrelsen og breve til kandidaterne til kommunalvalget.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.
Jette gennemgik budgettet, der er ikke de store variationer i forhold til regnskabet.

Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Jette foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 250,- pr. år.

Dette blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Tom konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelse.
Den siddende bestyrelse blev genvalgt, der var ingen øvrige kandidater.

Valget blev godkendt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Tom foreslog Mogens Wassmann som revisor og suppleant. Der var ingen andre kandidater;

Mogens blev valgt.

9. Eventuelt.
I forbindelse med at vi gerne vil have flere medlemmer til RBL, blev der fra salen spurgt, om havnen vil udlevere mailadresser på samtlige bådpladslejere. Tom svarede, at det vil de ikke, det har været forsøgt. Det blev også foreslået at gå en tur rundt på samtlige både og bede om eller lægge en seddel med spørgsmål om mailadressen. Svaret er, det har vi gjort, og vi gør det igen. Det blev nævnt, at vi er alt for pæne, vi burde f.eks. stille et fadølsanlæg op i forbindelse med agitation og PR for Bådelauget i forbindelse med havnefesten. Tom foreslog i denne forbindelse, at vi kunne overveje at låne terrassen ved ankeret til Sct. Hans og så her tilbyde en fadøl og en snak. Det blev nævnt, at vi burde skrive til tidligere medlemmer i forbindelse med, at vores stil nu er mere dialogorienteret.

Til slut blev det nævnt fra salen, at det nu måtte være på sin plads at omtale et nyt projekt fra KDY, der af Center for Teknik i Hørsholm Kommune er sendt til nabohøring. Tom orienterede om dette: Det drejer sig i korthed om, at KDY har ansøgt Hørsholm Kommune om at opføre en ”hangar” – en meget stor bådehal på 14 meters højde til brug for en ny olympisk katamaranklasse, Nacra 17. Der skal være plads til disse katamaraner uden afrigning! Hangaren skal opføres på det areal på midtermolen, hvor der nu er bådeskur og offentlig parkeringsplads. Det blev nævnt fra salen, at vi kunne søge aktindsigt i projektet. Der blev fra salen og bestyrelsen udtrykt dyb undren over projektet, og ikke mindst det forhold, at projektet allerede i juni 2017 var blevet fremsendt til kommunen, og at det først er nu, at vi ved nærmest et tilfælde hører om det! Man kan med rimelighed stille det spørgsmål, om KDY’s repræsentant i havnebestyrelsen har kendt til dette projekt på et tidligere tidspunkt?

Herefter afsluttede Tom generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Mødet afsluttet.

Dirigent Hans Hornemann.

Rungsted d. 28/03/2018

lørdag den 24. februar 2018

Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en gennemgang af den aktuelle situation. RBL’s planlagte fokus i 2018.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen evt via email: tv@sms-gruppen.dk.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant.
 8. Eventuelt.

lørdag den 27. januar 2018

Godt Nytår!

D. 10/1 2018 holdt Rungsted Havns bestyrelse konstituerende møde, hvor Jørgen Thorsell blev valgt til formand og Knud Nordby til næstformand.

Vi ønsker Jørgen tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde havnen og bådejerne imellem.

På havnens orienteringsmøde d. 29.10.2017 opridsede havnechef Anders Söderberg den række af  investeringer og dispositioner, der skulle prioriteres og tages stilling til i 2018; Nye pontonbroer, nye pæle / eller anden fortøjningsteknik,  ændret afstand mellem pontonbroerne  (for motordrevne fartøjer), ændrede ejerforhold for bådplads & pladsleje (flere om ejerforholdet), boat b&b, toilet & gæstesejler faciliteter på nordmolen m.m.).

Så det nye år byder på mange opgaver og mange muligheder.

Man kan håbe, at den nye havnebestyrelse lader udarbejde en helhedsplan, som vil fremme en overordnet prioritering og et harmonisk, attraktivt & konkurrencedygtigt havnemiljø med øget værdi for alle brugergrupper.

Vi håber også, at året vil bringe medvind for Rungsted Sejlklub, som arbejder for at få et klubhus på havnen. Mastehusene står mer’ eller mindre tomme efter det nye stativsystem er indført og bådene står på land med master. Et projekt med klubhus for Rungsted Sejlklub, faciliteter for gæstesejlere samt toiletter kunne integreres i dele af de 2 nordlige mastehuse.

I forbindelse med trafikforhold for sejlførende fartøjer fra Syd havnen, hvor argumentet har været, at de fleste fartøjer nu til dags har motor i det mindste ”et piskeris bagpå”, som Anders Söderberg kommenterede det under havnens orienteringsmøde………...
Ikke alle har motor og ikke alle ønsker at have et piskeris hængende på hækken når de sejler kapsejlads, som f. eks. Tirsdags matchen, hvor Folkebåde, IF’ere, Knarrer , Drage o. a. deltager foruden KDYS’ J80’ere, Ynglinge, joller og Optimister; alle skal ud til deres kapsejladsbaner……………..

I den forbindelse og hvis og når der skal møbleres grundigt om på broer, pæle og andet, så ville det være praktisk at koncentrere sejlførende fartøjer i Nord bassinet og fartøjer som sejler for motor i Syd bassinet.
Umiddelbart forekommer det at give en trafikmæssig fordel.

Mange udfordringer, mange muligheder !

Vi ønsker for Rungsted Havn og alle dens brugere, at 2018 bliver et godt år.