Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

fredag den 30. oktober 2020

Nyhedsbrev om havneudvidelsen

Udvidelse af Rungsted Havn - Lad Rungsted Bådelaug være det fælles talerør
for bådejerne.

Kære bådejer i Rungsted Havn,

Vi kontakter dig og alle nuværende og tidligere medlemmer af Rungsted Bådelaug (RBL) for at høre din mening, og dine kommentarer til den plan om
udvidelse af Rungsted Havn, som havnebestyrelsen har orienterer bådejerne
om. Se følgende link:

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2020/08/20200818-Praesentation-Rungsted-Havn-Temamoede-web.pdf

og som Ugebladet havde som forsidehistorie 2/9/2020.

I parentes skal det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er klart om
projektet kan gennemføres alene af økonomiske og miljømæssige grunde.

Vi mener dog, at der som bådejer er særdeles god grund til at interessere
sig for projektet, for at sejlerne ikke skal blive løbet over ende.

I den kommende tid vil der være mulighed for havnens brugere at påvirke
processen med synspunkter, forslag mv., synspunkter som kan have afgørende
betydning for havnens udformning, faciliteter og fremtidige økonomiske
forhold.

Her tænker vi specielt på, at bådejernes interesser bliver fremmet og hørt,
idet bådejerne betaler langt den største del af havnens drift.

Vi betragter præsentationen som et oplæg fra havnebestyrelsen, som vel
forventer at høre tilbage fra bådejere og andre brugere af havnen.

RBL som løbende forsøger at følge med i hvad der sker i havnebestyrelsen,
vil gerne påtage sig at være samlende og koordinerende platform for
synspunkter, kommentarer og forslag fra sejlerne, som vi vil formidle til
havnebestyrelsen. Vi opfordrer dig /jer til at bakke op om denne aktivitet i
den kommende tid ved at melde dig ind i RBL.

Alle er velkommen til at give Deres synspunkter til kende, og RBL vil samle,
kommentere og formidle alle input fra RBL's medlemmer, til havnebestyrelsen
og til kommunalbestyrelsen.

Skriv til vores mailadresse; bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk, og giv din mening til kende der. Du kan også komme med kommentarer på RBL's hjemmeside. Nye oplysninger fra RBL vil ligeledes blive bragt på RBL hjemmeside og via vores Facebookside.

Til den nu foreliggende præsentation til udvidelse af Rungsted Havn melder
der sig allerede en mængde spørgsmål, som ikke er belyst på nuværende
tidspunkt, og som kan skabe alvorlig bekymring. I korthed kan vi nævne
følgende ting, men der er mange flere:

 • Hvem ønsker havneudvidelsen?
 • Hvorfor ønsker man havneudvidelsen? Argumentet har været at ventelisten er for lang. (RBL har tidligere påvist at ventelisten fint klares ved naturlig afgang. Se hjemmesiden)
 • Havneudvidelsen er budgetteret til at koste ca. DKK 120 mill. Da alt bliver dyrere en forventet, hvor stor en buffer regnes der med?
 • Hvordan skal havneudvidelsen finansieres?
 • Havnebestyrelsen har oplyst at havneudvidelsen ikke vil blive igangsat før 80% af de nye pladser er udlejet. Vil det sige at indskuddet for de nye pladser skal være indbetalt, eller at der er stillet en bankgaranti?
 • Hvor store bliver de nye (ca. 200) pladser?
 • Hvad bliver m2prisen for disse pladser?
 • Hvad bliver indskuddet i gennemsnit for de nye pladser? (I Vedbæk Havn blev indskuddet i gennemsnit for nye pladser ca. DKK 125.000)
 • Hvis en eksisterende bådejer opgiver sin plads i havnen, vil m2 prisen da være den samme for den nye bådejer? - eller vil den stige til m2 prisen for de nye pladser?
 • Hvilken m2 pris for de nye pladser ligger til grund for (del) finansieringen af havnen?
 • Der er ikke plads til bådene på de nye pladser på land i vinterhalvåret. Er det formålstjenligt? (Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende ventelisten viste, at der var 64% (172) der svarede, at de ønskede deres båd på land om vinteren i Rungsted Havn. 37,17% (100) svarede, at de ikke ønskede en bådplads, hvis de ikke kunne få deres båd på land om vinteren)!
 • I fremtiden kan de eksisterende bådejere ikke garanters en plads på land om vinteren!
 • Er der manøvreplads for både der sejler for sejl i havnen?
 • Der er ikke plads til parkering for de 200 nye bådepladser!
 • Parkering på den eksisterende parkeringsplads bliver ikke udvidet men begrænset yderligere. Nye parkeringspladser etableres på nord og syd mole, men kun som delvis kompensation for det!
 • Rungsted Sejlklub har et stadig stigende medlemstal med aktiv sejlskole, men havnebestyrelsen har ikke medtaget et forslag til placering af klubhus. Hvorfor ikke?


Som det ses af ovenstående, er der nok at gå i gang med, og vi håber på at
sejlerne vil deltage i dette, alle er velkommen.

RBL har allerede udarbejdet kritiske kommentarer til flere af ovenstående
punker. Disse vil efterfølgende blive lagt på RBL's hjemmeside, RBL
Facebookside samt fremsendt til medlemmerne pr. e-mail.

Den årlige generalforsamling i RBL i april 2020 blev udskudt grundet Covid
19 og det ser ikke så meget bedre ud nu.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte. For at give din mening til
kende så meld dig in i RBL.

Kontingentet er uforandret kr. 250,-, som kan indbetales på RBL's konto i
Danske Bank reg. Nr. 3170, konto nr. 3171224233 eller mobilepay 853226. Husk
at angive din e-mailadresse og bådpladsnummer.

RBL har taget dette initiativ på vegne af alle bådejere i Rungsted Havn og
vi håber at også andre interesserede vil slutte op om dette meget vigtige
initiativ vedrørende havnens fremtid.

Vi er i gang og håber at høre fra dig.

Med sejlerhilsen

Rungsted Bådelaug.


 • www.rungsted-baadelaug.dk
 • bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk
 • Facebook side: www.facebook.com/rungstedbaadelaug
 • Telefon til formanden Tom Vendelbo: 4586 4484

 

Rungsted Bådelaug (RBL) er en uafhængig interesseforening for bådejere i
Rungsted Havn. RBL er ikke en sejlklub! - men en slags "grundejerforening"
for bådejerne uanset om man er medlem af en sejlklub eller ej. RBL har
eksisteret siden år 2000.