Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

søndag den 8. september 2019

Nyhedsbrev fra Rungsted Bådelaug August / September 2019


Aktindsigt

Rungsted Bådelaug har på vegne af sine medlemmer til generel orientering og information for havnens bådpladslejere søgt aktindsigt i Rungsted Havns projekt om udbygning med 200+ nye pladser.

Det fik vi afslag på d. 29. november 2018, et afslag, som vi ankede.

Ankestyrelsen gav os medhold d. 21. maj 2019 i nedenviste skrivelse til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn (forkortet form):


Att. Anders Söderberg

Henvendelse om aktindsigt – Rungsted Bådelaug

Advokatfirmaet Aumento har den 20. december 2018 på vegne af Rung­sted Bådelaug skrevet til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn om afgørelse af 29. november 2018 om aktindsigt i Rungsted Havns doku­menter og andre oplysninger om planlægning og projektering af havnen.

Hørsholm Kommune har den 21. marts 2019 fastholdt sin afgørelse og sendt sagen til Ankestyrelsen.Resumé

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke har redegjort for, at der er foretaget en relevant vurdering efter §11, stk. 1 i 1985­ offentlighedsloven og §28, stk. 1, i 2013-offentlighedsloven ved undta­gelsen af interne dokumenter fra aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage skitsetegningen fra sep­tember 2018 og det ufærdige regneark med økonomiske beregninger på byggeomkostninger efter § 13, nr. 4 og 6 i 1985-offentlighedsloven.

Det står ikke klart for os, med hvilken begrundelse kommunen har und­taget et antal eksterne mails fra aktindsigt.

Ankestyrelsen beder på den baggrund Hørsholm Kommune om at genop­tage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Vi beder kommunen om konkret at vurdere samtlige undtagne interne og eksterne dokumenter på ny og herefter træffe afgørelse om retten til aktindsigt i dokumenterne med begrundelse for eventuelle undtagelser af konkrete dokumenter eller oplysninger.

21. maj 2019

J.nr. 19-14712

Siden da har Hørsholm Kommune ikke besvaret Ankestyrelsens skrivelse.

Derfor har bådelauget bedt vores advokat om at videresende vores anke til næste instans, Folketingets ombudsmand.Fiskekajen

På et orienteringsmøde d. 24. juni på Rungstedgård præsenterede Rungsted Havn et projekt om at købe bygningerne på fiskepieren, for ad åre at lade dem indgå i et byggeprojekt til et fremtidigt Havnekontor. Umiddelbart synes bygningerne ikke velegnede til det formål p. g. a. forventede store ombygningsudgifter.

Efterfølgende har havnen erhvervet bygningerne.Havneudvidelse

Siden havnebestyrelsen præsenterede sit udbygningsprojekt, ”Vision eller Stagnation” for kommunalbestyrelsen i Maj 2019, har der været stille om sagen. Så vidt vi ved er projektet budgetsat til 120 mio.

Finansieringen forhandles løbende med Hørsholm Kommune (iflg. havnens hjemmeside).

Det drejer sig om en udbygning af havnen med >200 bådpladser mod øst. Vand er der nok af.

Men infrastrukturen på landarealerne, som allerede er max. belastede, synes der ikke at blive taget hensyn til.

Vinter plads på land bliver måske forhistorie i havnen og behovet for klubhus til de lokale sejlere i Rungsted Sejlklub synes der ikke at være taget hensyn til; ligesom roklubbens ønske om integrering i havnen (læs bådisætning i havnebassinet), vandskiklubbens ønske om nærmere integrering af klubhus og vandski bane/ny bro, samt det af havnens bestyrelsesformand ofte nævnte ”multiklubhus” er der ikke taget hensyn til.

Vi har desuden bemærket i det foreliggende projekt, at KDY har fået indrettet en lille honnør havn til sig selv som en del af Rungsted havn – på havnens bekostning. Seks ud af 9 medlemmer af havnens bestyrelse er medlemmer af KDY, som viser sit ansigt her.Eller renovering

På havnens orienteringsmøde på Rungstedgård 29. november 2018 dokumenterede havnechef Anders Söderberg at havnen trængte til renovering for ca. 25 mio. Havnebestyrelsen har efterfølgende rejst tvivl om, at havnens løbende økonomi kan bære dette projekt.

Det kan havnes økonomi, som bådelauget har gjort rede for, og vi har opfordret havnen til at påbegynde den nødvendige renovering og ikke vente til en evt. fremtidig havneudvidelse.

Det basale regnestykke er: Hvis 800 bådpladser ikke kan bære drift og vedligehold til 25 mio. hvordan skal 1000 pladser så kunne bære 120 mio.?Bådejernes stemme

Bådelauget berettigelse i 2019 er at varetage bådejernes interesser i Rungsted Havn gennem information og kommunikation til så mange pladslejere som muligt, og gennem opinionsindsamling at påvirke havnens videre udvikling i en retning, som er i overensstemmelse med pladslejernes behov og ønsker. Da det er dem der betaler > 70% af gildet.


Din støtte

Din mening er vigtig, og vi håber at du sammen med os vil arbejde for indflydelse for bådejerne på udviklingen i Rungsted Havn.

Følg med på nyhederne på vores hjemmeside, giv dit besyv med og støt os med dit kontingent på 250,- kr. som indsættes på konto 3170 3171224233.Vh. RBL’s bestyrelse.P.s.: Bogen om Rungsted havns tilblivelse, ”30 år med Rungsted Havn” v/ Jette Ankerstjerne kan afhentes gratis på Bolbrovej 11B, Baghuset.