Om os

Velkommen til Rungsted Bådelaug’s nye hjemmeside.

Rungsted Bådelaug har i 16 år kæmpet for bådejerne i Rungsted Havn, som bekendt betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter.

I havnens bestyrelse kæmper bådejernes 2 repræsentanter for at havnelejen ikke eksploderer yderligere.

Som bekendt har Hørsholm Kommune ”hjemtaget havnen”, gældende fra 1. juli 2015, men dermed er sagen ikke nødvendigvis slut. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer! Vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

onsdag den 2. august 2017

Rungsted Havn vil nu afprøve flere muligheder for beskyttelse af indsejling og for-bassin.

Rungsted Havn vil nu afprøve flere muligheder for beskyttelse af indsejling og for-bassin.

På et møde mellem Rungsted bådelaug og Rungsted Havn d. 4/7/2017 medgav havnens repræsentant, Anders Söderberg, at bådelaugets udgangspunkt for drøftelsen var meget fornuftigt, nemlig  ” at hvis det viste sig at være nødvendigt at beskytte indløb og for-bassin, så skulle alle tekniske løsningsmodeller analyseres grundigt (og ligeværdigt) og den løsning vælges, som brugs- og sikkerhedsmæssigt samt økonomisk var bedst”.

Lars Vestergaard gav udtryk for at bølgeuro i for bassinet var et problem for de 7 både, som har havneplads dér, samt for de både med plads på den yderste halvdel af sydmolen og østlige side af bro 11.

Bådelauget blev bedt om at fremlægge sin kritik af det forslag til ny havneindsejling som havnebestyrelsen har forelagt. Forslag/tegning 1 og 1A. (Dette indebærer også kritik af rapport udarbejdet af DHI for havnebestyrelsen).

Det gjorde Niels Prip:   

Den kritik af de foreliggende forslag fra Havnebestyrelsen fremgår af en redegørelse i et brev fra Rungsted Bådelaug til Havnebestyrelsen dateret 2017-05-16.

Følgende kritik blev fremhævet:
 • Rungsted Bådelaug stiller sig undrende overfor det forhold, at det skulle være nødvendigt at realisere så omfattende et projekt for at få forbedret nogle forhold i havnen, som blandt sejlerne ikke synes at være noget større problem siden havnen blev bygget og betalt af sejlerne.
 • Rungsted Bådelaug kan ikke se visdommen i, at den nye havneindsejling er placeret mod Ø– ØSØ, altså tæt på den retning, hvor de største bølger forekommer og med størst hyppighed. Bølgerne vil løbe lige ind i den foreslåede indsejling til havnen og skabe farlige situationer specielt for mindre fartøjer.
 • For at sejle ud og ind af havnen skal man ændre kurs ca. 110 grader. Dette mener vi er uhensigtsmæssigt, og kan skabe uheldige situationer og kollisioner i havneindløbet på grund af manglende udsyn. Det er kendetegnende for de fleste lystbådehavne i Danmark at de har et lige indløb, netop af hensyn til overskueligheden.
 • Det fremgår af DHI rapport, at der er lavet simuleringer af bølgedannelsen med forskellige bølgespektre inde i havnen, som er genereret af bølger udenfor havnen. Simuleringen er foretaget for vindretninger fra NNØ til ØNØ. Det kan undre, at DHI ikke har foretaget en simulering med vindretninger omkring SØ – altså den retning, hvor man får de største bølger og med størst hyppighed i Øresund.
 • Man kan således ikke på det foreliggende grundlag afgøre om det nye havneindløb vil forbedre situationen i tilstrækkelig grad inde i havnen ved vinde fra retninger mellem Ø til S. Umiddelbart forekommer en anden løsning i rapporten med lige indsejling (Alt. C), at være en bedre løsning for alle vindretninger. (Principielt som indsejlingen til Vedbæk Havn) 
 • I DHI’s rapport har man konkluderet at en løsning med en bølgebryder (bananløsning) ikke kan anbefales grundet tilsanding. DHI har dog konkluderet dette udfra omstændigheder som bevist ikke har været formålstjenelige, muligvis for at fremme Rungsted Havn’s forslag.
 • DHI har indtil nu slet ikke lavet nogen undersøgelser vedrørende tilsanding af havneindløb ved alternative forslag. Derfor er de argumenter der anvendes til at fravælge bananløsningen ikke, efter vores mening, baseret på et sagligt grundlag.
 • Forslag 1A viser at der i den nuværende yderhavn bliver placeret en række fortøjningspæle til store både på den eksisterende Øst mole. Vi mener at det er helt forkert at placere både her da det indsnævrer bredden af sejlløbet til ca. 3 båds længder over en længere strækning. Hvis der ligger både ved gæstebroen bliver sejlløbet endnu smallere. Krydsende både kan dårligt nå at få styrefart ved lette vinde med så smalt et sejlløb. Vi mener at dette er helt forkert, og at forslagsstillerne helt har glemt at der sejler mange både ud og ind af havnen for sejl.
 • Trods den lidt kølige og relativt solfattige sommer vi har haft indtil nu, kunne man allerede før den 1. Juli 2017 konstatere kraftig algeforkomster i havnevandet langs den sydlige mole. Vi har også set det i tidligere år, hvor algerne har bredt sig til hele havnen, måske undtaget yderhavnen. Årsagen til dannelsen af alger er mange. Sollyset er den væsentligste faktor men en anden væsentlig faktor er det stillestående vand i havnen. Jo længere man kommer ind i havnen jo værre bliver det. For at få reduceret algedannelsen skal der være en vis vandudskiftning af havnevandet. Endvidere skal havnevandet ved forskellige vindretninger kunne bevæge sig og omrøres, således at de nederste vandlag blandes med de øverste vandlag, som derved vil hæmme algedannelsen.
 • Det er derfor vigtigt at havnen har en åbning til sundet som betyder at der kommer bølger og oprørt vand ind i havnen med jævne mellemrum, som bevirker at vandet bliver udskiftet og at vandlagene bliver blandet.
 • Med det forslag der ligger fra havnebestyrelsen til en ny havneindsejling med Ø som har til formål at mindske bølgedannelsen i yderhavnen og dermed vandfornyelsen og blanding af vandlagene i havnen, er der næppe tvivl om at forholdende hvad angår algedannelse bliver alvorligt forværret.
 • Rungsted Bådelaug vurderer at den foreslåede indsejling med alt hvad tegningen viser vil koste i omegnen af DKK 20 mill. Der har været tale om at en ”skrabet” løsning af Forslag 1,skulle kunne laves for en pris på omkring DKK 6,0 mill. På basis af en kvalificeret vurdering vi har foretaget, mener vi at det er urealistisk. En skrabet løsning, som i øvrigt vil være utilfredsstillende for alle, vil ikke kunne laves under DKK 10 mill.
 • Rungsted Bådelaug vil foreslå, at man undersøger nedenstående, mere økonomiskeog fuldgode alternative løsninger. Det, naturligvis under forudsætning af at sejlerne synes at det er nødvendigt i det hele taget at ændre indsejlingsforholdene til havnen; Det drejer sig om følgende mulige løsninger:
 1. Placere en bølgebryder (”banan”) udenfor den eksisterende havneindsejling.Bølgebryderen skal placeres i optimal afstand fra indsejlingen af hensyn til tilsandingen (formodentlig 60-80 m).
 2. Forlænge den eksisterende Ø mole 5-10 m.
 3. Der laves en ny lille yderhavn som det er gjort i Vedbæk.
Derefter gav Rungsted Havn tilsagn om at Lade DHI fortage undersøgelse af

 • Optimalt placeret og dimensioneret banan        se 1c
 • Forlængelse af syd mole hovedet 10 m        se 1c
 • Samt bedømme de forskellige løsningsmodellers indvirkning på vandudskiftning i havnen for at undgå forværring af algeopblomstring, sur havnebund, etc.
Bådelauget ser med tilfredshed frem til at spørgsmålet nu bliver alsidigt belyst, og at en for bådejerne og havnen fornuftig løsning bliver fundet.

Tegninger herunder:

Tegning 1 og 1A
Tegning 1C


tirsdag den 20. juni 2017

Rungsted Havn forslag til ny indsejling

Sammenfatning af brev til Havnebestyrelsen.

Rungsted Havns bestyrelse har udarbejdet forslag til en ny indsejling. Forslaget er baseret på nogle foreløbige undersøgelser udarbejdet af Dhi. (Institut for vand og miljø).

Baggrunden for forslaget er, at nogen synes at der er lidt for megen bølgeuro i yderhavnen der generer de 7 både som har plads her.
Forslag 1 og 1A

Rungsted Bådelaugs synspunkt er:

Hvis der skal bygges en ny indsejling: Så skal løsningen tage hensyn til sejlerne både brugsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og økonomisk.

Rungsted Bådelaug har gennemgået projektmaterialet, dels en rapport fra Dhi
dels to tegninger 1 og 1A der viser den nye indsejling. Vi har på denne baggrund sendt et brev med omfattende kommentarer og kritik til havnebestyrelsen. Se link til brev nedenfor.

Forslaget indebærer store gener og risici for sejlerne ved ind og udsejling.

Rungsted Bådelaug kan ikke anbefale projektet, som er ufuldstændigt undersøgt, idet alternative løsninger ikke er vurderet.

I en meget skrabet udgave vil den nye indsejling koste min. kr. 10 mil. Men projektet vil i realiteten formodentlig ende på omkring kr. 20,0 mil. Penge som sejlerne skal betale; Ingen andre betaler noget.

Rungsted Bådelaug mener at det er urimeligt og uholdbart at et flertal i Rungsted Havns bestyrelse (flere uden havneplads) presser dette projekt igennem udenom sejlerne.

Se hele ordlyden af Rungsted Bådelaugs brev til Havnebestyrelsen nedenfor.

Brev til Havnebestyrelsen.

onsdag den 31. maj 2017

Rungsted Havns finansiering

Hvem har betalt for Rungsted Havn i 1974 – og hvem betaler for den daglige drift i dag ?

RBL har fornylig modtaget mail som tyder på, at der i offentligheden hersker tvivl om, hvem der betalte for bygningen af Rungsted Havn, som blev indviet i 1974.
Finansiering af Rungsted Havn

Ved indvielsen d. 24. August 1974 udtalte Hørsholms borgmester Sven Jørgensen:

”Rungsted Havn er en almennyttig institution, hvis økonomi ikke på nogen måde berører Hørsholm Kommunes”.

Af Rungsted Havns 2016 regnskab fremgår det, at ud af havnens nettoindtægt på 10.444.437 kr. bidrager bådejerne med mere end 7.149.732,- kr. (pladsleje, ventelister, stativer & vinterpladser) idet trailerbådpladser ikke er regnet med; og de erhvervsdrivende med 2.409.386 kr.

Gæstesejlere & lystfiskere giver indtægt; men ingen andre bidrager på indtægtssiden.

Det er derfor rimeligt at fremhæve, at det er bådejerne, som har finansieret havnen og i væsentlig grad bidrager til havnens daglige drift med 68½ %.
Hørsholm Kommune har ikke (gennem alle de 43 år) bidraget med tilskud.

På den baggrund er det et urimeligt, demokratisk problem, at bådejerne kun har 2 bestyrelsespladser ud af 9 i Rungsted Havns bestyrelse.

tirsdag den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i RBL den 14. marts 2017 på Rungsted Skole.

1) Dirigent
TV bød velkommen og foreslog HH, som blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede GF varslet korrekt, og dermed lovlig.

2) Beretning
Bestyrelsens beretning ved TV blev godkendt ved akklamation.

3) Regnskaber
Regnskaberne blev forelagt af JA, og de blev uden spørgsmål godkendt ved akklamation.

4) Budget
Budgettet blev forelagt af JA, og det blev godkendt ved akklamation.

5) Kontingent
JA foreslog på bestyrelsens vegne kr250/år, og det blev godkendt ved akklamation.

6) Indkomne forslag
Ingen.

7) Valg af bestyrelse
TP og KE ønskede ikke genvalg. TM stiller op. Bestyrelsen blev valgt med akklamation, og den består herefter af følgende personer:

TV Tom Vendelbo
JA Jette Ankerstjerne
TM Troels Moe
NP Niels Prip
EH Esper Høy
NM Nicolai Møller-Andersen

8) Revisor og Suppleant
NP blev valgt som foreløbig revisor.

9) Eventuelt
NP Orienterede om havneudvidelsen.
NM Orienterede om websiden.
TV Sagde tak til KE for indsatsen.


Dirigenten sagde tak for i aften, og TV sagde tak for god ro og orden til de tilstedeværende.Navne:

EH Esper Høy
HH Hans Hornemann
JA Jette Ankerstjerne
KE Karsten Eckert
NM Nicolai Møller-Andersen
NP Niels Prip
TM Troels Moe
TP Torben Petersen
TV Tom Vendelbo

tirsdag den 14. marts 2017

Havneudvidelse

Bådelauget skal hermed orientere om, at der i havnebestyrelsen diskuteres en havneudvidelse i form af et nyt yderbassin lagt uden på den nuværende havn. Forslaget er, så vidt Bådelauget er orienteret, bragt på bane af KDYs repræsentant i bestyrelsen, Lars Vestergaard.

Formålet skal være at sikre roligere vand i yderbassinet.

Havnebestyrelsen har allerede fået udarbejdet et forslag, som er regnet på af DHI, og der er søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet.

Forslaget ser således ud:
Forslag til havneudvidelse. Klik for større udgave
Sejlerne, som betaler driften af havnen, og som skal betale for udvidelsen, er ikke blevet spurgt, men vi kan da på sejlernes vegne bemærke følgende:
 1. Der bliver ikke meget plads til at krydse ud, hvis der skal være de på forslag B anførte bådpladser i det nuværende yderbassin. 
 2. Det bliver nok heller ikke nemmere at komme ind og ud af havnen i myldretiden - tirsdag klokken 1730.
Indtil videre er der nævnt anslåede anlægsomkostninger på mellem 6mio og 22mio for hhv. den skrabede model og den mere forkromede model.

Men der kunne måske være andre løsninger på et problem, der berører 3-4 både med fast plads i yderbassinet.

Bølgemodellen for Rungsted Havn ser således ud:
Bølgemodel for Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Det er jo interessant, at de største bølger faktisk rammer fra sydøst. Endnu mere interessant bliver det, når man betragter havnen fra oven. Derved ses, at den nuværende indsejling slipper en lille bitte smule bølger ind fra nord-øst til nord.
Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Disse bølger kan ifølge experter elimineres på andre måder. Man kunne forestille sig en banan lagt nord øst for indsejlingen. Man kunne muligvis også forlænge den nuværende ydermole med bare ganske få meter, så ville der måske være lukket af for de bølger, der sniger sig ind fra den nordøstlige kant. Begge disse løsninger vil, hvis de altså overhovedet er nødvendige, være billigere og have bedre besejlingsforhold end førstnævnte forslag.


onsdag den 22. februar 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug.

Hermed   indkaldes   til   ordinær   generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl.   19:30. Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens  beretning  for  det  forløbne  år, herunder  en  gennemgang  af  den  aktuelle situation, RBL’s strategi og aktiviteter i 2017.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
 4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

OBS.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7/3/2017.

Vel mødt!

Rungsted den 15. februar 2017

P. B. V.

Tom Vendelbo
formand