Om os

Rungsted Bådelaug har i 16 år kæmpet for bådejerne i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter, og bådejernes to repræsentanter arbejder for at havnelejen ikke eksploderer yderligere.

Hørsholm Kommune har ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

tirsdag den 12. juni 2018

Meddelelse

Troels Moe døde for kort tid siden og blev begravet fra Rungsted Kirke d. 29.5.2018.

Mogens Wassmann er trådt ind i Rungsted Bådelaugs bestyrelse i Troels' sted.

tirsdag den 10. april 2018

Referat af Generalforsamling

Referat fra Rungsted Bådelaugs generalforsamling afholdt den 20.03.2018.

Formanden Tom Vendelbo bød velkommen og foreslog Hans Hornemann som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Hans blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han nævnte, at den fremsendte dagsorden ikke helt fulgte dagsordenen som nævnt i vedtægterne. Det blev besluttet at følge vedtægternes dagsorden. Hans gav Tom ordet for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Tom aflagde bestyrelsens beretning for 2017 og omtalte i den forbindelse Rungsted Havns orienterings-/dialogmøde afholdt den 30.08.2017 og Rungsted Havns årsmøde om Rungsted Havn afholdt den 29.11.2017. Tom uddybede, hvad der var foregået på møderne, herunder havnebestyrelsens plan om en udvidelse af havnen med en østvendt indsejling. Denne plan fik overvejende modstand på orienterings- /dialogmødet mødet den 30.08.2017. Hvad der videre sker med planen vides p. t. ikke. Der har af den nye havnebestyrelse været afholdt en workshop i februar. Denne workshop skulle gennemgå alle projekter for havnen, og udarbejde en prioriteret liste for disse; resultatet af denne workshop kendes endnu ikke. Endvidere blev det konstateret, at Rungsted Sejlklub endnu ikke har fået et klubhus. De nuværende mastehuse kan glimrende anvendes til dette formål; der skal naturligvis altid være plads til master, men efter at mange både tages på land med masterne på, bør mastehuset kunne deles i to, så der kan indrettes et klubhus. Der blev også omtalt ønsket om toiletter ved syd- og nordmolen, hvis disse etableres, vil der sikkert også gives adgang for offentligheden, hvorfor kommunen burde bidrage med et tilskud hertil. (For RBL’s referat fra de to omtalte møder se RBL’s hjemmeside. /Ref.).

Beretningen blev godkendt. Tom gav ordet til Jette Ankerstjerne for forelæggelse af regnskabet.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Jette gennemgik regnskabet. Jette konstaterede, at når der sker noget nyt fra RBL, så kommer der flere medlemmer. Endvidere er vi begyndt at fremsende kontingentopkrævningen per brev, med en samtidig e-mail om dette. Vi tror på, at brevfremsendelsen bidrager til forøget kontingentindbetaling. I denne forbindelse pegede Jette på posten porto; vi har i alt brugt ca. 800 frimærker i forbindelse med kontingentopkrævning, breve til kommunalbestyrelsen og breve til kandidaterne til kommunalvalget.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.
Jette gennemgik budgettet, der er ikke de store variationer i forhold til regnskabet.

Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Jette foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 250,- pr. år.

Dette blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Tom konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelse.
Den siddende bestyrelse blev genvalgt, der var ingen øvrige kandidater.

Valget blev godkendt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Tom foreslog Mogens Wassmann som revisor og suppleant. Der var ingen andre kandidater;

Mogens blev valgt.

9. Eventuelt.
I forbindelse med at vi gerne vil have flere medlemmer til RBL, blev der fra salen spurgt, om havnen vil udlevere mailadresser på samtlige bådpladslejere. Tom svarede, at det vil de ikke, det har været forsøgt. Det blev også foreslået at gå en tur rundt på samtlige både og bede om eller lægge en seddel med spørgsmål om mailadressen. Svaret er, det har vi gjort, og vi gør det igen. Det blev nævnt, at vi er alt for pæne, vi burde f.eks. stille et fadølsanlæg op i forbindelse med agitation og PR for Bådelauget i forbindelse med havnefesten. Tom foreslog i denne forbindelse, at vi kunne overveje at låne terrassen ved ankeret til Sct. Hans og så her tilbyde en fadøl og en snak. Det blev nævnt, at vi burde skrive til tidligere medlemmer i forbindelse med, at vores stil nu er mere dialogorienteret.

Til slut blev det nævnt fra salen, at det nu måtte være på sin plads at omtale et nyt projekt fra KDY, der af Center for Teknik i Hørsholm Kommune er sendt til nabohøring. Tom orienterede om dette: Det drejer sig i korthed om, at KDY har ansøgt Hørsholm Kommune om at opføre en ”hangar” – en meget stor bådehal på 14 meters højde til brug for en ny olympisk katamaranklasse, Nacra 17. Der skal være plads til disse katamaraner uden afrigning! Hangaren skal opføres på det areal på midtermolen, hvor der nu er bådeskur og offentlig parkeringsplads. Det blev nævnt fra salen, at vi kunne søge aktindsigt i projektet. Der blev fra salen og bestyrelsen udtrykt dyb undren over projektet, og ikke mindst det forhold, at projektet allerede i juni 2017 var blevet fremsendt til kommunen, og at det først er nu, at vi ved nærmest et tilfælde hører om det! Man kan med rimelighed stille det spørgsmål, om KDY’s repræsentant i havnebestyrelsen har kendt til dette projekt på et tidligere tidspunkt?

Herefter afsluttede Tom generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Mødet afsluttet.

Dirigent Hans Hornemann.

Rungsted d. 28/03/2018

lørdag den 24. februar 2018

Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en gennemgang af den aktuelle situation. RBL’s planlagte fokus i 2018.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen evt via email: tv@sms-gruppen.dk.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant.
  8. Eventuelt.

lørdag den 27. januar 2018

Godt Nytår!

D. 10/1 2018 holdt Rungsted Havns bestyrelse konstituerende møde, hvor Jørgen Thorsell blev valgt til formand og Knud Nordby til næstformand.

Vi ønsker Jørgen tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde havnen og bådejerne imellem.

På havnens orienteringsmøde d. 29.10.2017 opridsede havnechef Anders Söderberg den række af  investeringer og dispositioner, der skulle prioriteres og tages stilling til i 2018; Nye pontonbroer, nye pæle / eller anden fortøjningsteknik,  ændret afstand mellem pontonbroerne  (for motordrevne fartøjer), ændrede ejerforhold for bådplads & pladsleje (flere om ejerforholdet), boat b&b, toilet & gæstesejler faciliteter på nordmolen m.m.).

Så det nye år byder på mange opgaver og mange muligheder.

Man kan håbe, at den nye havnebestyrelse lader udarbejde en helhedsplan, som vil fremme en overordnet prioritering og et harmonisk, attraktivt & konkurrencedygtigt havnemiljø med øget værdi for alle brugergrupper.

Vi håber også, at året vil bringe medvind for Rungsted Sejlklub, som arbejder for at få et klubhus på havnen. Mastehusene står mer’ eller mindre tomme efter det nye stativsystem er indført og bådene står på land med master. Et projekt med klubhus for Rungsted Sejlklub, faciliteter for gæstesejlere samt toiletter kunne integreres i dele af de 2 nordlige mastehuse.

I forbindelse med trafikforhold for sejlførende fartøjer fra Syd havnen, hvor argumentet har været, at de fleste fartøjer nu til dags har motor i det mindste ”et piskeris bagpå”, som Anders Söderberg kommenterede det under havnens orienteringsmøde………...
Ikke alle har motor og ikke alle ønsker at have et piskeris hængende på hækken når de sejler kapsejlads, som f. eks. Tirsdags matchen, hvor Folkebåde, IF’ere, Knarrer , Drage o. a. deltager foruden KDYS’ J80’ere, Ynglinge, joller og Optimister; alle skal ud til deres kapsejladsbaner……………..

I den forbindelse og hvis og når der skal møbleres grundigt om på broer, pæle og andet, så ville det være praktisk at koncentrere sejlførende fartøjer i Nord bassinet og fartøjer som sejler for motor i Syd bassinet.
Umiddelbart forekommer det at give en trafikmæssig fordel.

Mange udfordringer, mange muligheder !

Vi ønsker for Rungsted Havn og alle dens brugere, at 2018 bliver et godt år.

tirsdag den 12. december 2017

Årsmødet om Rungsted Havn, den 29.11.2017

Årsmødet om Rungsted Havn, den 29.11.2017

Uddrag af vedtægterne for Rungsted Havn:

4. BRUGERINDDRAGELSE OG ÅRSMØDE

4.1 Havnebestyrelsen skal sikre, at havnen drives og udvikles med løbende inddragelse af havnens brugere, eksempelvis ved afholdelse af informations- og dialogmøder om væsentlige planer og projekter m.v. Sådanne møder skal altid afholdes forud for beslutning om anlægsinvesteringer på over 3 mio. kr.

4.2 Havnebestyrelsen skal hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil bådpladslejere og de i punkt 2.1 nævnte foreninger samt disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på årsmødet. Havnebestyrelsen fastsætter nærmere regler for årsmødets afholdelse.

Årsmødet nævnt i 4.2 blev i år afholdt på Rungstedgård kl. 19.00. Hvis man var aktivt søgende, så kunne man allerede den 8. september finde ud af hvornår mødet ville blive afholdt, nemlig ved at læse referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt den 6. september, på den baggrund synes det at være lidt sent, at mailen med indbydelse til mødet først kom den 22. november, altså kun en uge før mødets afholdelse, hvilket måske har afholdt en del fra at deltage!

På baggrund af oplevelsen af Dialogmødet den 30. august afholdt i KDY’s lokaler, var mødet henlagt til Rungstedgård, hvilket var en meget stor forbedring, rammerne var fine, stor ros for dette. Der var anslået ca. 100 fremmødte.

Niels Ryhding (fungerende formand) bød velkommen, og præsenterede dagsordenen for mødet, Det blev i den forbindelse understreget, at den meget omdiskuterede havneudvidelse er sat på stand by til den nye havnebestyrelse træder sammen, og derfor ikke vil blive berørt på aftenens møde. Her efter gav Niels Ryhding ordet til Anders Søderberg (Havnechef). Desværre har vi ikke adgang til aftenens plancher, så det efterfølgende er et forsøg på at gengive det væsentligste, og rækkefølgen kan være forkert.

Der blev vist plancher med budget for 2018 sammenholdt med forventet regnskab for 2017, ligesom der blev vist en forventning til balancen for 2017. Der blev fra salen efterlyst en forventet balance pr. 31.12.2018, efterlyseren nævnte, at han også ved sidste årsmøde havde efterlyst en sådan budgetteret balance. Der var ikke de store ændringer mellem det budgetterede og det forventede regnskab, dog vil der blive afsat ca. 1,7 mill. Til reparation af gæstebroen, hvilket er nødvendigt. (Regnskab og budget vil blive vist i Årsrapporten for 2017, der forventes at komme til foråret, Ref.).

Anders omtalte, at der på baggrund af den tilstandsrapport der blev udarbejdet under den tidligere havnemester forestår en opgave med udskiftning af de nuværende flydebroer. Disse er blevet nødtørftigt repareret og kan holde nogle år endnu, men der skal nu bruges tid på at overveje og planlægge udskiftning af flydebroerne. Omkostningerne til dette er i størrelsesordenen af ca. kr. 15.000,- pr. løbende meter! Forankring af flydebroerne vil blive ændret til pæle frem for de nuværende ankerblokke med tilhørende kæder, disse er utidssvarende, besværlige og dyre i reparation og vedligehold. I forbindelse med nye flydebroer skal en omorganisering af pladserne overvejes. Faktorer der indgår i dette er hvor mange og hvilke både har brug for at kunne manøvrere for sejl ud og ind af havnen. Kan det være en fordel at placere både af samme type sammen. Kan der skaffes plads til flere flydebroer. Skal pæle fastholdes, eller skal mere fleksible bøjer forslås. Der skal generelt være plads til bredere både. I dag er der mange lange, men smalle pladser, dette er der ikke den store efterspørgsel efter mere. Det kan allerede nu overvejes, at skaffe bredere pladser ved at sløjfe nogle af pælene. (Vi kan således allerede nu imødese væsentlige omkostninger, så der er nok at bruge pengene på! Ref.).

Anders omtalte også, at vi allerede nu skal til at overveje om den nuværende, forholdsvis fastlåste pladsleje ordning skal ændres (i dag er der en lejer af en plads, man kan godt have flere ejere af en båd, men der er kun en der står som pladslejer), så det bliver nemmere for flere at være fælles om en plads. I den forbindelse blev begreber som generationsskifte, airbnb, boatflex, deleøkonomi, leasing etc. nævnt. Tiderne skifter, og vi skal stadig være en konkurrencedygtig og attraktiv havn.

Anders nævnte også parkering som et problem. Dette konflikter med, at det gør Rungsted Havn attraktiv, at der er plads til bådene om vinteren, det er der mange andre havne der ikke har i tilsvarende grad. Der overvejes forøget parkering på syd- og nordmolen.

Wifi er nu tilgængeligt i ca. 80% af havnen, det overvejes hvordan det kan gøres endnu bedre.

Ønsket om en legeplads blev berørt, det er vanskeligt at finde den rette placering. I nærheden af stranden går ikke, det frygtes, at den vil blive hærget af unge, der i sommermånederne ofte opholder sig på stranden.

Toiletforholdene ønskes forbedret, der savnes toiletter ved nord- og sydmolen, det vanskeliggøres af manglende eller vanskelig kloakering. I denne forbindelse nævnte Anders, at ganske vist skal havnen hvile i sig selv, men der er intet til hinder for, at kommunen giver et tilskud, og hvad kunne være mere passende, end at kommunen gav et tilskud til de offentlige toiletter der naturligt ville blive etableret, hvis der bliver etableret toiletter for sejlerne. (Havnen er jo kommunens største aktiv, så mon ikke havnebestyrelsen tager initiativ til at formidle et sådant tilskud? Ref.).

Anders sluttede mødet med en opfordring til dem, der endnu ikke havde stemt på en kandidat til havnebestyrelsen om at få dette gjort, fristen udløb ved midnat.

        ---------------------- // --------------------

Bådelauget synes det var et godt møde og takker for dette.

søndag den 15. oktober 2017

Brev til kommunalbestyrelsen

Den 10. Oktober d.a. sendte Bådelauget nedenstående - direkte og personligt - til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen:


Kære XXX

For at imødekomme det demokratiske problem der er i Rungsted Havns bestyrelse, ved at dem der skal betale kun har tre pladser ud af ni i bestyrelsen, vedtog kommunalbestyrelsen at ændre vedtægterne således, at der altid skal afholdes informations og dialogmøder med havnens brugere forud for investeringer over tre mio. kr.

Det kan her tilføjes, at pladslejerne, der har to pladser i bestyrelsen, betaler ca. 77% af havnens omkostninger, erhvervsforeningen der har en plads i bestyrelsen betaler resten via deres grundleje, og denne grundleje reguleres via kontrakter med meget lange forløb. Derfor vil f.eks. en havneudvidelse til mange millioner kroner umiddelbart alene overvæltes på bådpladslejerne! Dette understreger det groteske i, at Rungsted Havn er udråbt som kommunens største aktiv, og i bund og grund bestemmer kommunalbestyrelsen via havnebestyrelsen hvad der skal laves i havnen, men bådpladslejerne skal betale!

Der har netop (30.08.2017) været afholdt et sådant oven for nævnt dialogmøde, hvor havnebestyrelsen præsenterede et forslag til en havneudvidelse for at undgå uro i det nuværende nordbassin. Mere end 150 pladslejere deltog i mødet, og mere end 80% af dem der tog ordet mente at havnebestyrelsen ikke skulle gå videre med det foreslåede projekt. Se referat fra mødet vedlagt i bilag 1.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 06.09.2017, besluttede havnebestyrelsen, på trods af den massive tilkendegivelse om ikke at forsætte med projektet, alligevel at fortsætte med dette!

På baggrund af ovennævnte tilfælde forekommer det nødvendigt at udvide formuleringen i vedtægterne pa. 4.1.2 med ”Sådanne møder skal altid afholdes forud for beslutning om anlægsinvesteringer på over 3 mio. kr. En afstemning skal afholdes blandt de på mødet fremmødte betalende.” Ellers forekommer pågældende møder blot at være et ”show for galleriet!”

En yderligere demokratisering i havnebestyrelsen kunne være at tildele bådpladslejerne fire pladser i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan roligt afgive disse to nye pladser til bådpladslejerne, da vedtægterne pa. 8.1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at imødegå uønskede beslutninger foretaget af bestyrelsen i Rungsted Havn.

Vi håber du kan se rationalet i det oven for nævnte, og derfor vil være med til at ændre de to nævnte forhold. (Afstemningen og ændringen af bestyrelsessammensætningen).Med venlig hilsen

Rungsted Bådelaug

lørdag den 2. september 2017

Orienteringsmøde i Rungsted Havn den 30. august 2017.

Orienteringsmøde i Rungsted Havn den 30. august 2017.

Mødets baggrund og rammer.

Mødet var indkaldt af Rungsted Havns bestyrelse for at orientere om bestyrelsens arbejde med en eventuel havneudvidelse. Mødet var indkaldt før der i Frederikborg Amts Avis (29. august 2017) blev orienteret om ændringer til vedtægterne: ”således at havnebestyrelsen fremover skal holde interessentmøder, før bestyrelsen træffer beslutning om anlægsinvesteringer for over tre millioner kroner.” Ændringen havde baggrund i en tidligere motivering fra Troels Moe der lød: ”Den måde, havnen er konstrueret på, udgør et demokratisk problem. Det er meget atypisk, at man har en kommunal enhed, hvor alle omkostningerne skal hvile i sig selv på den måde, at havnen betales af de mennesker der er på havnen, mens kun tre af de ni medlemmer i havnebestyrelsen rent faktisk betaler til havnen.”

Borgmester Morten Slotved udtalte før afstemningen i kommunalbestyrelsen: ”Det giver meget mening, at man holder et informationsmøde, hvis der er planer om en anlægsinvestering over tre millioner kroner.”

Borgmesteren har helt ret, for hvordan skulle havnebestyrelsen ellers få information om hvilken holdning der er hos interessenterne, og i hvilken retning havnebestyrelsen fremover skal arbejde !

Der var et meget stort fremmøde af interessenter, så stort at lokalet tydeligvis var for lille, lyden uden mikrofon var ikke tilfredsstillende for de bageste, ligesom plancherne for disse var vanskelige at se.

Indledning.

Jørgen Lindegaard bød velkommen, og præciserede at den foreslåede havneudvidelse ikke ville medføre, at havnelejen ville stige i 2017 og -18., og at der i bestyrelsen endnu ikke var truffet beslutning om en gennemførelse af projektet.

Lars Vestergaard (best. Repræsentant KDY& formand for projektgruppen) fik ordet for at motivere det af havnebestyrelsen valgt forslag (planche 1B).

Herefter gav han ordet til ingeniørfirmaet A1, der var blevet hyret til at give en uvildig vurdering af de forskellige forslag (2, 3 og 4).

A1´s præsentation og debat.

Fire forskellige forslag blev præsenteret. Da forslagene kun blev vist på plancher, og da de var vanskelige at se, henvises her til de skitser der i forbindelse med indkaldelsen til informationsmødet kunne ses på havnens hjemmeside, benævnt Forslag 1B – forslaget med den østvendte indsejling, og forslaget med en meget stor ”Banan”. De to andre forslag var en udbygning af en nordlig indsejling, og et forslag med en forlængelse af sydmolen evt. med en mindre banan.

Fordelene ved de fire forslag blev præsenteret i et afkrydsningsskema der faldt ud til fordel for den østvendte indsejling. Her blev medtaget et nyt argument, nemlig en reduktion i farten ind i havnen. Dette har tidligere ikke været et argument, da alene uro i det nordligste bassin har været argumentet. Der blev derfor fra salen spurgt, om vi nu var ved at bygge en helt ny østvendt havneløsning for at undgå for høj hastighed i havnen! For høj hastighed måtte adresseres på andre måder.

Bemærkninger vedrørende en løsning med en banan ud for den nordlige indsejlingsretning:

Det blev bemærket, at en bananløsning ville blive for dyr, da denne skulle ligge på så dybt vand, at basis for stensætningen ville blive 24 m. i bredden hvilket ville gøre, at stenmængden ville blive så voldsom, at det ville blive en temmelig dyr løsning, måske sammenlignelig med den østvendte løsning, hvor man så ville få mere for pengene.

Det blev nævnt, at kajak- og roere ville blive generet af en bananløsning. (men ror kajak- og roere egentlig ud og ind ad havnen?).

Bemærkninger vedrørende den østvendte løsning.

Det blev fra salen nævnt, at alle havne i det nordlige Øresund har havneåbninger mod nord, undtagen Skovshoved, men for Skovshoved gælder det, at her har man været nødt til at bygge en banan fordi man havde valgt en østlig indsejling.

Det blev fra salen nævnt, at det som ved Skovshoved vil være en forkert beslutning, da de vindretninger der giver de største bølger kommer fra øst og sydøst, endvidere vil der grundet sedimenttransport dannes en revle ud for en østvendt åbning, hvilket netop i åbningen vil give en brænding der vil vanskeliggøre ud- og indsejling.

Der blev fra salen peget på den nye udbygning af Vedbæk havn, hvor man har udbygget med et nordligt bassin, der har sikkert her været gode argumenter for ikke at lægge indsejlingen mod øst.

Der blev fra salen spurgt A1, om det at sejle ud og ind for sejl havde været vurderet i forhold til den østvendte løsning. Det havde ikke været tilfældet. Der blev derfor fra salen gjort opmærksom på de meget vanskelige og uoverskuelige ind- og udsejlingsforhold for sejl – alt for lidt manøvreplads – dårlige oversigtsforhold, ikke mindst i forhold til mindre både. – Mange krydsende både ved ud- og indsejling til tirsdagsmatcher hvilket vil medføre farlige situationer.

Der var blandt tilhørerne ca. 75% modstand mod den østvendte løsning.

Algedannelse i havnen.

Algedannelse i havnen er et stort problem, det giver bl.a. anledning til forstoppelse i indsugningen. Jette Ankerstjerne gjorde opmærksom på, at algedannelse altid har været et problem, dette skyldes for stillestående brakvand. Brakvandet skyldes grundvandskilder der ”springer ud” i havnebassinet. Vandudskiftning sker bedst ved vandstandsændringer, og ikke grundet bølgedannelse, men frit ud og indløb er naturligvis at foretrække, den østvendte løsning vil derfor ikke forbedre forholdene, måske snarere tvært imod.

Generelt.

Lars Vestergaard nævnte, at det indgik i overvejelserne, at flere store bådpladser i nordbassinet kunne være med til at finansiere løsningen. Der blev fra salen nævnt, at flere bådpladser her ville gøre sejlads for sejl endnu vanskeligere. Lars nævnte, at de yderste pladser evt. ikke skulle ligge som i dag, men vinkelret ud fra den østligste mole.

Anders Söderberg tilkendegav, at der ingen problemer var med udlejningen af havnepladser, der var fuld havn og voksende venteliste.

Det blev fra salen nævnt, at problemet med uro i yderbassinet havde været til at leve med i alle årene, og måske var det meningsløst med en havneudvidelse, man måtte kunne finde en anden løsning for de syv både, i øvrigt var disse pladser etableret efter at havnen var bygget, alternativt kunne man nedlægge pladserne.

Det blev nævnt fra salen, at uro i havnen mest skyldes for høj hastighed.

Fra salen opfordrede man til ”at gøre ingenting”, hvilket fik stor tilslutning.

Der blev fra salen spurgt til den overordnede plan for havnen, var der ikke andre projekter der var mere nødvendige? Hvor var vi henne med nye flydebroer, og var en omrokering af pælene ikke en nødvendighed for at tilpasse forholdene til efterspørgslen på større pladser etc. Kunne vi ikke bedre beslutte, når vi kendte de øvrige projekter og deres omkostninger?

I øvrigt blev der opfordret til at tænke langsigtet, hvordan ville vi have havnen om ti år, var den foreslåede løsning ikke for lille og forkert, skal der tænkes meget større?

Afslutning.

Jørgen Lindgaard afsluttede med at love, at alle løsningsforslag ville blive vurderet ensartet og grundigt af kompetente enheder, og når disse undersøgelser foreligger, vil der blive foretaget en vurdering, om der i givet fald skal gennemføres en løsning eller ikke.

Vi kan vel således forvente et nyt informationsmøde, når de forskellige undersøgelser er færdige og inden der træffes beslutninger, her under:
 DHI’s simuleringer af bølgedannelsen fra vindretninger fra øst til sydøst ved de forskellige løsninger, hvilket ikke er foretaget.
Et forslag fra DHI om en optimalt placeret banan (størrelse og afstand). Her under med en evt. forlængelse af sydmolen.
DHI’s simuleringer af sedimenttransport ved de forskellige løsninger.
DHI´s anbefalinger vedr. algedannelsen.

Venlig hilsen
Rungsted Bådelaug.