Om os

Velkommen til Rungsted Bådelaug’s nye hjemmeside.

Rungsted Bådelaug har i 16 år kæmpet for bådejerne i Rungsted Havn, som bekendt betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter.

I havnens bestyrelse kæmper bådejernes 2 repræsentanter for at havnelejen ikke eksploderer yderligere.

Som bekendt har Hørsholm Kommune ”hjemtaget havnen”, gældende fra 1. juli 2015, men dermed er sagen ikke nødvendigvis slut. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer! Vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

tirsdag den 20. juni 2017

Rungsted Havn forslag til ny indsejling

Sammenfatning af brev til Havnebestyrelsen.

Rungsted Havns bestyrelse har udarbejdet forslag til en ny indsejling. Forslaget er baseret på nogle foreløbige undersøgelser udarbejdet af Dhi. (Institut for vand og miljø).

Baggrunden for forslaget er, at nogen synes at der er lidt for megen bølgeuro i yderhavnen der generer de 7 både som har plads her.
Forslag 1 og 1A

Rungsted Bådelaugs synspunkt er:

Hvis der skal bygges en ny indsejling: Så skal løsningen tage hensyn til sejlerne både brugsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og økonomisk.

Rungsted Bådelaug har gennemgået projektmaterialet, dels en rapport fra Dhi
dels to tegninger 1 og 1A der viser den nye indsejling. Vi har på denne baggrund sendt et brev med omfattende kommentarer og kritik til havnebestyrelsen. Se link til brev nedenfor.

Forslaget indebærer store gener og risici for sejlerne ved ind og udsejling.

Rungsted Bådelaug kan ikke anbefale projektet, som er ufuldstændigt undersøgt, idet alternative løsninger ikke er vurderet.

I en meget skrabet udgave vil den nye indsejling koste min. kr. 10 mil. Men projektet vil i realiteten formodentlig ende på omkring kr. 20,0 mil. Penge som sejlerne skal betale; Ingen andre betaler noget.

Rungsted Bådelaug mener at det er urimeligt og uholdbart at et flertal i Rungsted Havns bestyrelse (flere uden havneplads) presser dette projekt igennem udenom sejlerne.

Se hele ordlyden af Rungsted Bådelaugs brev til Havnebestyrelsen nedenfor.

Brev til Havnebestyrelsen.

onsdag den 31. maj 2017

Rungsted Havns finansiering

Hvem har betalt for Rungsted Havn i 1974 – og hvem betaler for den daglige drift i dag ?

RBL har fornylig modtaget mail som tyder på, at der i offentligheden hersker tvivl om, hvem der betalte for bygningen af Rungsted Havn, som blev indviet i 1974.
Finansiering af Rungsted Havn

Ved indvielsen d. 24. August 1974 udtalte Hørsholms borgmester Sven Jørgensen:

”Rungsted Havn er en almennyttig institution, hvis økonomi ikke på nogen måde berører Hørsholm Kommunes”.

Af Rungsted Havns 2016 regnskab fremgår det, at ud af havnens nettoindtægt på 10.444.437 kr. bidrager bådejerne med mere end 7.149.732,- kr. (pladsleje, ventelister, stativer & vinterpladser) idet trailerbådpladser ikke er regnet med; og de erhvervsdrivende med 2.409.386 kr.

Gæstesejlere & lystfiskere giver indtægt; men ingen andre bidrager på indtægtssiden.

Det er derfor rimeligt at fremhæve, at det er bådejerne, som har finansieret havnen og i væsentlig grad bidrager til havnens daglige drift med 68½ %.
Hørsholm Kommune har ikke (gennem alle de 43 år) bidraget med tilskud.

På den baggrund er det et urimeligt, demokratisk problem, at bådejerne kun har 2 bestyrelsespladser ud af 9 i Rungsted Havns bestyrelse.

tirsdag den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i RBL den 14. marts 2017 på Rungsted Skole.

1) Dirigent
TV bød velkommen og foreslog HH, som blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede GF varslet korrekt, og dermed lovlig.

2) Beretning
Bestyrelsens beretning ved TV blev godkendt ved akklamation.

3) Regnskaber
Regnskaberne blev forelagt af JA, og de blev uden spørgsmål godkendt ved akklamation.

4) Budget
Budgettet blev forelagt af JA, og det blev godkendt ved akklamation.

5) Kontingent
JA foreslog på bestyrelsens vegne kr250/år, og det blev godkendt ved akklamation.

6) Indkomne forslag
Ingen.

7) Valg af bestyrelse
TP og KE ønskede ikke genvalg. TM stiller op. Bestyrelsen blev valgt med akklamation, og den består herefter af følgende personer:

TV Tom Vendelbo
JA Jette Ankerstjerne
TM Troels Moe
NP Niels Prip
EH Esper Høy
NM Nicolai Møller-Andersen

8) Revisor og Suppleant
NP blev valgt som foreløbig revisor.

9) Eventuelt
NP Orienterede om havneudvidelsen.
NM Orienterede om websiden.
TV Sagde tak til KE for indsatsen.


Dirigenten sagde tak for i aften, og TV sagde tak for god ro og orden til de tilstedeværende.Navne:

EH Esper Høy
HH Hans Hornemann
JA Jette Ankerstjerne
KE Karsten Eckert
NM Nicolai Møller-Andersen
NP Niels Prip
TM Troels Moe
TP Torben Petersen
TV Tom Vendelbo

tirsdag den 14. marts 2017

Havneudvidelse

Bådelauget skal hermed orientere om, at der i havnebestyrelsen diskuteres en havneudvidelse i form af et nyt yderbassin lagt uden på den nuværende havn. Forslaget er, så vidt Bådelauget er orienteret, bragt på bane af KDYs repræsentant i bestyrelsen, Lars Vestergaard.

Formålet skal være at sikre roligere vand i yderbassinet.

Havnebestyrelsen har allerede fået udarbejdet et forslag, som er regnet på af DHI, og der er søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet.

Forslaget ser således ud:
Forslag til havneudvidelse. Klik for større udgave
Sejlerne, som betaler driften af havnen, og som skal betale for udvidelsen, er ikke blevet spurgt, men vi kan da på sejlernes vegne bemærke følgende:
 1. Der bliver ikke meget plads til at krydse ud, hvis der skal være de på forslag B anførte bådpladser i det nuværende yderbassin. 
 2. Det bliver nok heller ikke nemmere at komme ind og ud af havnen i myldretiden - tirsdag klokken 1730.
Indtil videre er der nævnt anslåede anlægsomkostninger på mellem 6mio og 22mio for hhv. den skrabede model og den mere forkromede model.

Men der kunne måske være andre løsninger på et problem, der berører 3-4 både med fast plads i yderbassinet.

Bølgemodellen for Rungsted Havn ser således ud:
Bølgemodel for Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Det er jo interessant, at de største bølger faktisk rammer fra sydøst. Endnu mere interessant bliver det, når man betragter havnen fra oven. Derved ses, at den nuværende indsejling slipper en lille bitte smule bølger ind fra nord-øst til nord.
Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Disse bølger kan ifølge experter elimineres på andre måder. Man kunne forestille sig en banan lagt nord øst for indsejlingen. Man kunne muligvis også forlænge den nuværende ydermole med bare ganske få meter, så ville der måske være lukket af for de bølger, der sniger sig ind fra den nordøstlige kant. Begge disse løsninger vil, hvis de altså overhovedet er nødvendige, være billigere og have bedre besejlingsforhold end førstnævnte forslag.


onsdag den 22. februar 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug.

Hermed   indkaldes   til   ordinær   generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl.   19:30. Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens  beretning  for  det  forløbne  år, herunder  en  gennemgang  af  den  aktuelle situation, RBL’s strategi og aktiviteter i 2017.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
 4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

OBS.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7/3/2017.

Vel mødt!

Rungsted den 15. februar 2017

P. B. V.

Tom Vendelbo
formand