Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

mandag den 21. november 2022

Rungsted Baadelaug stiller spøgsmål til drøftelse og besvarelse på årets orienteringsmøde.

Rungsted Baadelaugs Spørgsmål til RH’s bestyrelse ved orienteringsmødet 28112022.

1 Vi har forstået:

A) - at havneudvidelsen først forventes igangsat 2026.

 • Hvor lang en byggeperiode forventes, førend de 150 - 200 nye pladser (ca. 10.000 m2) kan tages i brug?

B) - at mindst 80% af de nye pladser skal være forpligtende reserveret førend arbejdet sættes i værk.

 • Hvordan agter RH at sikre denne forpligtende reservering?
 • Betaling af depositum, bankgaranti eller andet?
 • Hvor tidligt skal de 80% være på plads?


2 Inden arbejdet påbegyndes skal projektering, forundersøgelser, VVM, nabohøringer mm. være afklaret.

 • Hvem betaler?
 • Hvor meget? 
 • Hvornår? 
 • Og skal de 80% være på plads? Har kommunen optaget lån til dækning af denne del af processen?


3 Vedligehold af RH frem til 2026, f.eks. punktfundamenter og faste broer langs den del af molerne, som ikke bliver berørt af udvidelsen.

 • Vil det blive udført inden 2026?
 • Hvordan finansieres det?


4 Vil trafik- & parkeringssanering blive igangsat inden 2026?

 • Vil arbejdet med revidering af grundlejekontrakter på RH blive fortsat. Hvor langt er det nået d. d.?


5 Vi har forstået, at RH forpligter sig til (en del af et kommunalt lån) DKK 60 mill. 0,5 % p.a. i 25 år. Hvis renten stiger, skal hovedstolen mindskes proportionalt, således, at RH’s årlige afdrag forbliver uændret, konstant DKK 2.559.111,-. Hørsholm Kommune skal dække det manglende provenu. 

 • Er dette korrekt forstået?


6 Ref.: mail besked fra RH ma 24-10-2022 09:28

Kære pladslejere,
 
Hvert år i november reguleres priserne på depositum og havneleje for den kommende sæson med nettoprisindekset for de 12 foregående måneder.
 
Da vi kan se at stigningen bliver højere end normalt, vi vil gerne informere jer i god tid.  Vi forventer desværre en stigning på omkring 10% for sæson 2023/24. Det skyldes især prisstigninger på energi, vandforsyning, råvarer som stål og træ samt dagrenovation.
 
Vi ønsker alle et godt efterår og takker for en god sæson på havnen.
 
Med venlig hilsen
Havnekontoret

Vore spørgsmål:

 • Hvordan har man beregnet de ”omkring 10%”?
 • Hvis en beregning af nettoprisindekset i kommende perioder er faldende, vil priserne så blive reguleret nedad?


tirsdag den 11. oktober 2022

Vedrørende generalforsamling

P. g. a.  Brandregulativet beder vi dig sende en e-mail tv@kival.dk og meddele om du ønsker at deltage / eller ikke.

Medlemmer af RBL som ønsker at modtage bestyrelsens beretning og årsregnskabet elektronisk kan rekvirere dette materiale tv@kival.dk efter GF.

Forslag, som ønskes behandlet på GF skal sendes til tv@kival.dk  senest 15/10/2022.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Tom Vendelbo
Formand

søndag den 25. september 2022

Generalforsamling

Rungsted den, 25/9/2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 25/10/2022 kl. 19:30.

Generalforsamlingen afholdes i Rungsted Sejlklub, Rungsted Havn 50, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Medlemmer af RBL som ønsker at modtage bestyrelsens beretning og årsregnskabet kan rekvirere dette materiale tv@kival.dk efter GF.

Forslag, som ønskes behandlet på GF skal sendes til tv@kival.dk senest 15/10/2022.

lørdag den 20. november 2021

Valg til Havnebestyrelsen

Rungsted Bådelaug støtter Rasmus Poulsen, plads 243, som stiller op som bådpladslejer – repræsentant i Rungsted havns bestyrelse. Valget startede i går, fredag.


Rungsted Havn, en havn for ALLE sejlere.

Rungsted Havn er på vej mod den største og mest spændende udfordring nogensinde. Havneudvidelsen får afgørende betydning for havnens brugere og vil, undskyld udtrykket, om nogle år være et fyrtårn i denne region og vil tiltrække tusindvis af gæster via asfalt og …..via havet.

Sejlere i Rungsted Havn skal være i fokus i denne udvikling, og med sine fremover næsten 1000 bådpladslejere er det kun rimeligt, at hver og en stemme fra disse skal være med til at fastholde  havnen som den mest attraktive og velfungerende maritime platform for lokale sejlere i området. 

Jeg har haft bådplads i Rungsted Havn siden 1982,…. windsurfer, joller og kølbåde, og har sejlet tursejlads og kapsejlads gennem alle årene.
De mange år på havnen har givet mig en god fornemmelse af, hvad der er vigtigt for de forskellige typer af sejlere på havnen:

Gode besejlingsforhold, parkeringspladser, restauranter for sejlere, kran og bedding, områder på havnen hvor sejlere kan mødes, fællesskab blandt sejlere, osv……..listen er lang, og jeg er sikker på, at mange af jer vil kunne hjælpe med at gøre den endnu længere.

Det skal fortsat være økonomisk overkommeligt for alle at have sin båd i Rungsted Havn.

Bådpladslejerene er de største bidragsydere til havnens drift, og havnelejen skal sammen med indtægter fra andre aktiviteter på havnen bidrage til den ovenstående udvikling.


Rasmus Poulsen:

Født 1960. Mange års erhvervserfaring med ledelse og salg indenfor teknisk arbejdsmiljø i håndværk og industri i ind-og udland, men i det har for 8-10 år siden ændret spor og arbejder nu som skolepædagog på en lokal kommuneskole.
Foretager praktisk og teoretisk duelighedsundervisning på Rungsted Havn
Yachtskipper af 1st grad. Har siden 2001 haft egen kølbåd liggende på Nordmolen.

fredag den 3. september 2021

Mere om havneudvidelsen

Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.

Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at give deres mening til kende.

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen.

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

Vi har tidligere oplyst om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Hermed kommer så de næste 3 punkter (punkt 4,5,6). Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs til: bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk


4. Der skal sikres gode ud og indsejlingsforhold for alle fartøjer. Det gælder navnlig for sejlbåde uden motor.

5. Der skal sikres gode manøvreforhold i havnebassiner mellem broer, således at indsejling og udsejling kan foretages forsvarligt for sejl i alle vindretninger.

6. Der skal sikres gode forhold for optagning og søsætning af både, samt isætning og optagning af master. Traveliften er en flaskehals, så det skal sikres at både under 5 ton kan optages med havnens kran med og uden centerløft. Generelt ønsker vi at åbne op for øget konkurrence på optagning og flytning og søsætning af både således at ShipShape ikke de facto har monopol på dette.