Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening". Som den eneste organisation i Hørsholm tager vi bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

onsdag den 18. december 2019

Referat fra årsmødet 2019

Rungsted Havns bestyrelse udsender - trods gentagne opfordringer hertil - ikke et referat fra årsmødet. Som en service til bådpladshaverne tager vi i Bådelauget denne opgave på os.

Se venligst dette Link til referat fra Årsmødet 2019.

søndag den 8. september 2019

Nyhedsbrev fra Rungsted Bådelaug August / September 2019


Aktindsigt

Rungsted Bådelaug har på vegne af sine medlemmer til generel orientering og information for havnens bådpladslejere søgt aktindsigt i Rungsted Havns projekt om udbygning med 200+ nye pladser.

Det fik vi afslag på d. 29. november 2018, et afslag, som vi ankede.

Ankestyrelsen gav os medhold d. 21. maj 2019 i nedenviste skrivelse til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn (forkortet form):


Att. Anders Söderberg

Henvendelse om aktindsigt – Rungsted Bådelaug

Advokatfirmaet Aumento har den 20. december 2018 på vegne af Rung­sted Bådelaug skrevet til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn om afgørelse af 29. november 2018 om aktindsigt i Rungsted Havns doku­menter og andre oplysninger om planlægning og projektering af havnen.

Hørsholm Kommune har den 21. marts 2019 fastholdt sin afgørelse og sendt sagen til Ankestyrelsen.Resumé

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke har redegjort for, at der er foretaget en relevant vurdering efter §11, stk. 1 i 1985­ offentlighedsloven og §28, stk. 1, i 2013-offentlighedsloven ved undta­gelsen af interne dokumenter fra aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage skitsetegningen fra sep­tember 2018 og det ufærdige regneark med økonomiske beregninger på byggeomkostninger efter § 13, nr. 4 og 6 i 1985-offentlighedsloven.

Det står ikke klart for os, med hvilken begrundelse kommunen har und­taget et antal eksterne mails fra aktindsigt.

Ankestyrelsen beder på den baggrund Hørsholm Kommune om at genop­tage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Vi beder kommunen om konkret at vurdere samtlige undtagne interne og eksterne dokumenter på ny og herefter træffe afgørelse om retten til aktindsigt i dokumenterne med begrundelse for eventuelle undtagelser af konkrete dokumenter eller oplysninger.

21. maj 2019

J.nr. 19-14712

Siden da har Hørsholm Kommune ikke besvaret Ankestyrelsens skrivelse.

Derfor har bådelauget bedt vores advokat om at videresende vores anke til næste instans, Folketingets ombudsmand.Fiskekajen

På et orienteringsmøde d. 24. juni på Rungstedgård præsenterede Rungsted Havn et projekt om at købe bygningerne på fiskepieren, for ad åre at lade dem indgå i et byggeprojekt til et fremtidigt Havnekontor. Umiddelbart synes bygningerne ikke velegnede til det formål p. g. a. forventede store ombygningsudgifter.

Efterfølgende har havnen erhvervet bygningerne.Havneudvidelse

Siden havnebestyrelsen præsenterede sit udbygningsprojekt, ”Vision eller Stagnation” for kommunalbestyrelsen i Maj 2019, har der været stille om sagen. Så vidt vi ved er projektet budgetsat til 120 mio.

Finansieringen forhandles løbende med Hørsholm Kommune (iflg. havnens hjemmeside).

Det drejer sig om en udbygning af havnen med >200 bådpladser mod øst. Vand er der nok af.

Men infrastrukturen på landarealerne, som allerede er max. belastede, synes der ikke at blive taget hensyn til.

Vinter plads på land bliver måske forhistorie i havnen og behovet for klubhus til de lokale sejlere i Rungsted Sejlklub synes der ikke at være taget hensyn til; ligesom roklubbens ønske om integrering i havnen (læs bådisætning i havnebassinet), vandskiklubbens ønske om nærmere integrering af klubhus og vandski bane/ny bro, samt det af havnens bestyrelsesformand ofte nævnte ”multiklubhus” er der ikke taget hensyn til.

Vi har desuden bemærket i det foreliggende projekt, at KDY har fået indrettet en lille honnør havn til sig selv som en del af Rungsted havn – på havnens bekostning. Seks ud af 9 medlemmer af havnens bestyrelse er medlemmer af KDY, som viser sit ansigt her.Eller renovering

På havnens orienteringsmøde på Rungstedgård 29. november 2018 dokumenterede havnechef Anders Söderberg at havnen trængte til renovering for ca. 25 mio. Havnebestyrelsen har efterfølgende rejst tvivl om, at havnens løbende økonomi kan bære dette projekt.

Det kan havnes økonomi, som bådelauget har gjort rede for, og vi har opfordret havnen til at påbegynde den nødvendige renovering og ikke vente til en evt. fremtidig havneudvidelse.

Det basale regnestykke er: Hvis 800 bådpladser ikke kan bære drift og vedligehold til 25 mio. hvordan skal 1000 pladser så kunne bære 120 mio.?Bådejernes stemme

Bådelauget berettigelse i 2019 er at varetage bådejernes interesser i Rungsted Havn gennem information og kommunikation til så mange pladslejere som muligt, og gennem opinionsindsamling at påvirke havnens videre udvikling i en retning, som er i overensstemmelse med pladslejernes behov og ønsker. Da det er dem der betaler > 70% af gildet.


Din støtte

Din mening er vigtig, og vi håber at du sammen med os vil arbejde for indflydelse for bådejerne på udviklingen i Rungsted Havn.

Følg med på nyhederne på vores hjemmeside, giv dit besyv med og støt os med dit kontingent på 250,- kr. som indsættes på konto 3170 3171224233.Vh. RBL’s bestyrelse.P.s.: Bogen om Rungsted havns tilblivelse, ”30 år med Rungsted Havn” v/ Jette Ankerstjerne kan afhentes gratis på Bolbrovej 11B, Baghuset.

fredag den 21. juni 2019

Brev til Rungsted Havn

Rungsted Havn


Att.: Bestyrelsesformand Jørgen Thorsell
Cc.: Hørsholm Kommune v/ kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon.


Kære Jørgen Thorsell,

Jeg skriver til dig på vegne af Rungsted Bådelaug for at opfordre Rungsted Havn, dens bestyrelse og direktion til snarest at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som havnechefen, Anders Søderberg redegjorde for som værende absolut nødvendige, på havnens årlige orienteringsmøde på Rungstedgård i november 2018 – og om ikke at afvente en fremtidig evt. udvidelse af Rungsted Havn, da denne med det projekt der foreligger, jo nok har lange udsigter. Havnen trænger virkelig til en renovering og det er uansvarligt at udsætte det yderligere. Vi opfordrer havnebestyrelsen til at udvise rettidig omhu.

Som vi tidligere har påvist, er der den nødvendige plads i Havnens budget til at håndtere estimerede udgifter til vedligehold.

I det hele taget mener vi at havnebestyrelsens argument for havneudvidelsen, nemlig den lange venteliste ikke er korrekt begrundet.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det nemlig, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning på ca. 60 bådpladser. Der er således ikke behov for en havneudvidelse på baggrund af pres fra ventelisten.

Rungsted Havns bestyrelse præsenterede d. 25/3 et oplæg til Hørsholm Kommunalbestyrelse ”Stagnation eller visioner”, som indeholder mange vidtløftige udsagn, sammenstillinger og konklusioner. Se vores kommentarer til dette dokument på linket: http://www.rungsted-baadelaug.dk/ . Specielt om ventelisten, se slutningen af dette link ”Vedrørende Havneudvidelse” for en mere detaljeret begrundelse for at argumentet ikke er saglig begrundet.

Rungsted Bådelaug har tidligere bedt Rungsted Havn om aktindsigt i og om de havne-udvidelsesprojekter, som havnen lader udarbejde ved Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA.

Det har Rungsted Bådelaug tidligere fået afslag på med den begrundelse, at Bådelauget ikke kunne anses som part i sagen. Afgørelse er anket til Ankestyrelsen, som d. 22/5/2019 meddelte at give os medhold i, at Hørsholm Kommunes afvisning af ansøgningen om aktindsigt ikke er lovligt begrundet.

På denne baggrund og også fordi, at du tidligere har tilkendegivet ’at hvis Ankestyrelsens svar gik havnen imod – så ville du give Bådelauget aktindsigt og anerkende, at Bådelauget har partsstatus’.

På denne baggrund beder Rungsted Bådelaug igen om aktindsigt.


M v h.


Tom Vendelbo
Rungsted Bådelaugtirsdag den 4. juni 2019

Om ventelisten

En nærlæsning af havnebestyrelsens rapport om udvidelsen af Rungsted Havn, specielt afsnittet om ventelisten, som havnebestyrelsen har valgt at "anvende som argument" for at bruge 120mio kroner på at udvide havnen: 

Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!

Denne tekst er endvidere indarbejdet i indlægget, som behandler rapporten i yderligere detaljer, nemlig dette: Vedrørende Havneudvidelse.

tirsdag den 23. april 2019

Evaluering

Rungsted Bådelaug er nysgerrig efter at vide, hvad sejlerne synes om havnen, pladserne og vores arbejde med at påvirke havnebestyrelsen.

Derfor har vi udformet et spørgeskema, som vi gerne vil bede sejlere og pladshavere om at udfylde.

Det kan ses ved klik på dette link: Evalueringsskema.

Skemaet kan også findes i i faneblads-menuen herover.

Vi takker på forhånd for alle besvarelser.

tirsdag den 16. april 2019

Vedrørende havneudvidelse

Rungsted Bådelaugs kommentar til det på temamødet mellem HB og KB omdelte materiale. (Link til Havnebestyrelsens vision)

"Rungsted Havn - Stagnation eller Visioner"


Ad Idag

Det nævnes, at Rungsted Havn er et væsentligt aktiv for Hørsholm Kommune og dets borgere, og så står der: ”Noget som KB efter tilbageføringen af havnen til kommunalt eje kan vær stolte af.” Ordet ”tilbageføringen” støder, som om havnen nogen sinde tidligere har været ejet af kommunen! Det er alle og enhver bekendt, at havnen i langt overvejende grad blev betalt af sejlerne! Endvidere har indenrigsministeriet i lange perioder bedt kommunen om at fjerne sin bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen, hvilket kommunen behændigt overhørte! Og hvad er det lige kommunalbestyrelsen kan være stolte af!!?? Hvis man pludselig ejer noget, som andre har betalt, og de der har betalt det hverken har foræret det væk eller solgt det, hvad kalder man det så!?

Det sidste nye er en af sejlerne længe efterspurgt legeplads”  Dette kan undre. I brugerundersøgelsen blandt bådpladslejerne ligger ”Faciliteter for børn” inde i det bånd hvor forholdet mellem tilfredshed og vigtighed er i orden, men nede i den ende hvor det ikke er særligt vigtigt! Så mon ikke ovennævnte udsagn er opfundet til lejligheden!
Ad Indsejlingen

Her er nævnt uro i yderbassinet under særlige vind- og bølgeforhold. Her kan man spørge, hvor ofte er det egentlig, at der er så kraftige vinde fra nord, at det giver nævneværdig uro i bassinet? Hvad siger statistikken om dette? Det kan statistisk bekræftes, at de hyppigste vinde der giver uro kommer fra sydøst, det er derfor alle havne i Øresund har havnemunding mod nord. På nær Skovshoved, men her har man måtte anlægge en banan, fordi åbningen vender mod øst!


Ad Trafikkaos

Under parkeringsproblemerne står der ”Erhvervslivet på havnen og den almindelige borger er her prioriteret frem for bådejerne, som må overvintre i vandet, hvis der ikke er plads på land” Det er helt korrekt beskrevet, men er det rimeligt! Det er jo trods alt en havn! Så det er vigtigere at gæsterne til restauranterne kan få parkeret deres biler, frem for at bådejerne kan få deres båd på landplads om vinteren!?


Ad Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!


Ad Vision

I tredje afsnit står der indirekte, at hvis vi kun vedligeholder havnen som den er i dag vil den stagnere! Og hvad gør egentlig det, er den ikke netop af havnebestyrelsen blevet rost til skyerne! Og så står der ”…og indtrykket af en gammel privilegeret elites lukken om sig selv forstærkes” Der kunne lige så godt stå – Læs Bådlauget! Det er bare pudsigt, at Bådelauget har præcis sammenfaldende interesser og holdninger som Rungsted Sejlklub, og repræsenterer de også en gammel privilegeret elite!? Og prøv lige at beskrive de demografiske kriterie for Bådlaugets medlemmer i forhold til alle bådejere i Rungsted Havn – det kunne være, at der kunne peges på nogle, der var lidt mere ”priviligerede”!Ad Udvidelse af havnen

I første afsnit står der ”Den naturlige løsning på udfordringerne, med undtagelse af trafikkaos, synes at være en havneudvidelse” Bemærk ”med undtagelse af trafikkaos” Det betyder, at en havneudvidelse vil medføre yderligere trafikkaos!

Bemærk: Totalprisen er tidligere estimeret til 120mio.
I fjerde afsnit står der ”Formålet med havneudvidelsen er at kunne virkeliggøre bestyrelsens visioner for Rungsted Havn” Ja det er korrekt – ”bestyrelsens visioner” (6 ud af 9 er KDY-medlemmer!) -, men er det overhovedet i samklang med bådpladslejernes visioner – dem der i al væsentlighed skal betale gildet, er de overhovedet blevet hørt!?

I sjette afsnit står der ”Havnebestyrelsen ønsker ikke at reducere antallet af parkeringspladser om vinteren, hvorfor en lidt større del af pladslejere efter en udvidelse vil skulle overvintre i vandet. Ventelisteundersøgelsen viste, at der blandt kommende lejere er forståelse herfor” Dette er groft utilfredsstillende for bådpladslejerne! Det er altså en havn, hvad dette medfører af behov for bådene. Der må være noget i ventelisteundersøgelsen der ikke er offentliggjort. Det må være noget i stil med ”Hvis du er villig til at ligge i vandet om vinteren, så kan du måske få en plads hurtigere” Igen er det restauranternes gæster der favoriseres i forhold til bådpladslejerne (som jo i al væsentlighed betaler gildet).

Med reference til omtalen af hvordan de forskellige modeller kan finansieres, kan det nævnes, at Jørgen Thorsell på årsmødet viste en planche med nedenstående kriterier for udvidelsen.

Kriterie fra Årsmødet
    Jørgen Thorsell udtalte, at såfremt ovenstående kriterie ikke blev opfyldt, blev projektet taget af bordet. Man kan konstatere, at dette gælder så ikke længere!


    Ad Set fra kommunalbestyrelsen

    Ved syvende bullit står der: ”Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at en sådan kommunal investering vil blæse den resterende dårlige stemning væk blandt nogle af havnens pladslejere, som endnu drømmer om de gamle tilstande før den kommunale hjemtagning” Der er kun en dårlig stemning, fordi alt foregår bag lukkede døre, og at de der i al væsentlighed betaler gildet overhovedet ikke bliver hørt! Igen minder vi om, at vores synspunkter (desangående) er sammenfaldende med Rungsted Sejlklub, og disse medlemmer (lige som RBL) drømmer måske ikke om de gamle tilstande, kun om redelighed og ordentlighed!