Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har på et tvivlsomt grundlag ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

onsdag den 4. november 2020

Spørgsmål til Årsmødet

Rungsted Bådelaug har venligst fremsendt nogle spørgsmål til havnebestyrelsen, hvis besvarelse, vi vurderer har interesse for rigtig mange bådpladshavere og sejlere.

Spørgsmålene kan ses ved klik her

 

fredag den 30. oktober 2020

Nyhedsbrev om havneudvidelsen

Udvidelse af Rungsted Havn - Lad Rungsted Bådelaug være det fælles talerør
for bådejerne.

Kære bådejer i Rungsted Havn,

Vi kontakter dig og alle nuværende og tidligere medlemmer af Rungsted Bådelaug (RBL) for at høre din mening, og dine kommentarer til den plan om
udvidelse af Rungsted Havn, som havnebestyrelsen har orienterer bådejerne
om. Se følgende link:

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2020/08/20200818-Praesentation-Rungsted-Havn-Temamoede-web.pdf

og som Ugebladet havde som forsidehistorie 2/9/2020.

I parentes skal det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er klart om
projektet kan gennemføres alene af økonomiske og miljømæssige grunde.

Vi mener dog, at der som bådejer er særdeles god grund til at interessere
sig for projektet, for at sejlerne ikke skal blive løbet over ende.

I den kommende tid vil der være mulighed for havnens brugere at påvirke
processen med synspunkter, forslag mv., synspunkter som kan have afgørende
betydning for havnens udformning, faciliteter og fremtidige økonomiske
forhold.

Her tænker vi specielt på, at bådejernes interesser bliver fremmet og hørt,
idet bådejerne betaler langt den største del af havnens drift.

Vi betragter præsentationen som et oplæg fra havnebestyrelsen, som vel
forventer at høre tilbage fra bådejere og andre brugere af havnen.

RBL som løbende forsøger at følge med i hvad der sker i havnebestyrelsen,
vil gerne påtage sig at være samlende og koordinerende platform for
synspunkter, kommentarer og forslag fra sejlerne, som vi vil formidle til
havnebestyrelsen. Vi opfordrer dig /jer til at bakke op om denne aktivitet i
den kommende tid ved at melde dig ind i RBL.

Alle er velkommen til at give Deres synspunkter til kende, og RBL vil samle,
kommentere og formidle alle input fra RBL's medlemmer, til havnebestyrelsen
og til kommunalbestyrelsen.

Skriv til vores mailadresse; bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk, og giv din mening til kende der. Du kan også komme med kommentarer på RBL's hjemmeside. Nye oplysninger fra RBL vil ligeledes blive bragt på RBL hjemmeside og via vores Facebookside.

Til den nu foreliggende præsentation til udvidelse af Rungsted Havn melder
der sig allerede en mængde spørgsmål, som ikke er belyst på nuværende
tidspunkt, og som kan skabe alvorlig bekymring. I korthed kan vi nævne
følgende ting, men der er mange flere:

 • Hvem ønsker havneudvidelsen?
 • Hvorfor ønsker man havneudvidelsen? Argumentet har været at ventelisten er for lang. (RBL har tidligere påvist at ventelisten fint klares ved naturlig afgang. Se hjemmesiden)
 • Havneudvidelsen er budgetteret til at koste ca. DKK 120 mill. Da alt bliver dyrere en forventet, hvor stor en buffer regnes der med?
 • Hvordan skal havneudvidelsen finansieres?
 • Havnebestyrelsen har oplyst at havneudvidelsen ikke vil blive igangsat før 80% af de nye pladser er udlejet. Vil det sige at indskuddet for de nye pladser skal være indbetalt, eller at der er stillet en bankgaranti?
 • Hvor store bliver de nye (ca. 200) pladser?
 • Hvad bliver m2prisen for disse pladser?
 • Hvad bliver indskuddet i gennemsnit for de nye pladser? (I Vedbæk Havn blev indskuddet i gennemsnit for nye pladser ca. DKK 125.000)
 • Hvis en eksisterende bådejer opgiver sin plads i havnen, vil m2 prisen da være den samme for den nye bådejer? - eller vil den stige til m2 prisen for de nye pladser?
 • Hvilken m2 pris for de nye pladser ligger til grund for (del) finansieringen af havnen?
 • Der er ikke plads til bådene på de nye pladser på land i vinterhalvåret. Er det formålstjenligt? (Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende ventelisten viste, at der var 64% (172) der svarede, at de ønskede deres båd på land om vinteren i Rungsted Havn. 37,17% (100) svarede, at de ikke ønskede en bådplads, hvis de ikke kunne få deres båd på land om vinteren)!
 • I fremtiden kan de eksisterende bådejere ikke garanters en plads på land om vinteren!
 • Er der manøvreplads for både der sejler for sejl i havnen?
 • Der er ikke plads til parkering for de 200 nye bådepladser!
 • Parkering på den eksisterende parkeringsplads bliver ikke udvidet men begrænset yderligere. Nye parkeringspladser etableres på nord og syd mole, men kun som delvis kompensation for det!
 • Rungsted Sejlklub har et stadig stigende medlemstal med aktiv sejlskole, men havnebestyrelsen har ikke medtaget et forslag til placering af klubhus. Hvorfor ikke?


Som det ses af ovenstående, er der nok at gå i gang med, og vi håber på at
sejlerne vil deltage i dette, alle er velkommen.

RBL har allerede udarbejdet kritiske kommentarer til flere af ovenstående
punker. Disse vil efterfølgende blive lagt på RBL's hjemmeside, RBL
Facebookside samt fremsendt til medlemmerne pr. e-mail.

Den årlige generalforsamling i RBL i april 2020 blev udskudt grundet Covid
19 og det ser ikke så meget bedre ud nu.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte. For at give din mening til
kende så meld dig in i RBL.

Kontingentet er uforandret kr. 250,-, som kan indbetales på RBL's konto i
Danske Bank reg. Nr. 3170, konto nr. 3171224233 eller mobilepay 853226. Husk
at angive din e-mailadresse og bådpladsnummer.

RBL har taget dette initiativ på vegne af alle bådejere i Rungsted Havn og
vi håber at også andre interesserede vil slutte op om dette meget vigtige
initiativ vedrørende havnens fremtid.

Vi er i gang og håber at høre fra dig.

Med sejlerhilsen

Rungsted Bådelaug.


 • www.rungsted-baadelaug.dk
 • bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk
 • Facebook side: www.facebook.com/rungstedbaadelaug
 • Telefon til formanden Tom Vendelbo: 4586 4484

 

Rungsted Bådelaug (RBL) er en uafhængig interesseforening for bådejere i
Rungsted Havn. RBL er ikke en sejlklub! - men en slags "grundejerforening"
for bådejerne uanset om man er medlem af en sejlklub eller ej. RBL har
eksisteret siden år 2000.

onsdag den 17. juni 2020

Brev til Kommunalbestyrelsen

Rungsted Bådelaug har sendt et brev til Borgmesteren og Kommunalbestyrelsen. Emnet er den påtænkte havneudvidelse. Brevet kan ses i sin helhed her - 3 sider:
Side 1, klik for større.


Side 2, klik for større.
Side 3, klik for større.

Eller hent hele brevet i PDF - klik her!tirsdag den 31. marts 2020

Generalforsamling udsættes

Rungsted Bådelaugs ordinære generalforsamling 2020, som var planlagt afholdt i slutningen af April udsættes indtil videre.

Bestyrelsens beretning samt regnskab og budget sendes per post til foreningens medlemmer.

Interesserede ikke – medlemmer kan rekvirere info materiale per e-mail tv@sms-gruppen.dk.

Følg med i vores arbejde via nyhedsbrev her fra siden eller direkte på Facebook.

onsdag den 18. december 2019

Referat fra årsmødet 2019

Rungsted Havns bestyrelse udsender - trods gentagne opfordringer hertil - ikke et referat fra årsmødet. Som en service til bådpladshaverne tager vi i Bådelauget denne opgave på os.

Se venligst dette Link til referat fra Årsmødet 2019.

søndag den 8. september 2019

Nyhedsbrev fra Rungsted Bådelaug August / September 2019


Aktindsigt

Rungsted Bådelaug har på vegne af sine medlemmer til generel orientering og information for havnens bådpladslejere søgt aktindsigt i Rungsted Havns projekt om udbygning med 200+ nye pladser.

Det fik vi afslag på d. 29. november 2018, et afslag, som vi ankede.

Ankestyrelsen gav os medhold d. 21. maj 2019 i nedenviste skrivelse til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn (forkortet form):


Att. Anders Söderberg

Henvendelse om aktindsigt – Rungsted Bådelaug

Advokatfirmaet Aumento har den 20. december 2018 på vegne af Rung­sted Bådelaug skrevet til Hørsholm Kommune ved Rungsted Havn om afgørelse af 29. november 2018 om aktindsigt i Rungsted Havns doku­menter og andre oplysninger om planlægning og projektering af havnen.

Hørsholm Kommune har den 21. marts 2019 fastholdt sin afgørelse og sendt sagen til Ankestyrelsen.Resumé

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke har redegjort for, at der er foretaget en relevant vurdering efter §11, stk. 1 i 1985­ offentlighedsloven og §28, stk. 1, i 2013-offentlighedsloven ved undta­gelsen af interne dokumenter fra aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderer, at Hørsholm Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage skitsetegningen fra sep­tember 2018 og det ufærdige regneark med økonomiske beregninger på byggeomkostninger efter § 13, nr. 4 og 6 i 1985-offentlighedsloven.

Det står ikke klart for os, med hvilken begrundelse kommunen har und­taget et antal eksterne mails fra aktindsigt.

Ankestyrelsen beder på den baggrund Hørsholm Kommune om at genop­tage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Vi beder kommunen om konkret at vurdere samtlige undtagne interne og eksterne dokumenter på ny og herefter træffe afgørelse om retten til aktindsigt i dokumenterne med begrundelse for eventuelle undtagelser af konkrete dokumenter eller oplysninger.

21. maj 2019

J.nr. 19-14712

Siden da har Hørsholm Kommune ikke besvaret Ankestyrelsens skrivelse.

Derfor har bådelauget bedt vores advokat om at videresende vores anke til næste instans, Folketingets ombudsmand.Fiskekajen

På et orienteringsmøde d. 24. juni på Rungstedgård præsenterede Rungsted Havn et projekt om at købe bygningerne på fiskepieren, for ad åre at lade dem indgå i et byggeprojekt til et fremtidigt Havnekontor. Umiddelbart synes bygningerne ikke velegnede til det formål p. g. a. forventede store ombygningsudgifter.

Efterfølgende har havnen erhvervet bygningerne.Havneudvidelse

Siden havnebestyrelsen præsenterede sit udbygningsprojekt, ”Vision eller Stagnation” for kommunalbestyrelsen i Maj 2019, har der været stille om sagen. Så vidt vi ved er projektet budgetsat til 120 mio.

Finansieringen forhandles løbende med Hørsholm Kommune (iflg. havnens hjemmeside).

Det drejer sig om en udbygning af havnen med >200 bådpladser mod øst. Vand er der nok af.

Men infrastrukturen på landarealerne, som allerede er max. belastede, synes der ikke at blive taget hensyn til.

Vinter plads på land bliver måske forhistorie i havnen og behovet for klubhus til de lokale sejlere i Rungsted Sejlklub synes der ikke at være taget hensyn til; ligesom roklubbens ønske om integrering i havnen (læs bådisætning i havnebassinet), vandskiklubbens ønske om nærmere integrering af klubhus og vandski bane/ny bro, samt det af havnens bestyrelsesformand ofte nævnte ”multiklubhus” er der ikke taget hensyn til.

Vi har desuden bemærket i det foreliggende projekt, at KDY har fået indrettet en lille honnør havn til sig selv som en del af Rungsted havn – på havnens bekostning. Seks ud af 9 medlemmer af havnens bestyrelse er medlemmer af KDY, som viser sit ansigt her.Eller renovering

På havnens orienteringsmøde på Rungstedgård 29. november 2018 dokumenterede havnechef Anders Söderberg at havnen trængte til renovering for ca. 25 mio. Havnebestyrelsen har efterfølgende rejst tvivl om, at havnens løbende økonomi kan bære dette projekt.

Det kan havnes økonomi, som bådelauget har gjort rede for, og vi har opfordret havnen til at påbegynde den nødvendige renovering og ikke vente til en evt. fremtidig havneudvidelse.

Det basale regnestykke er: Hvis 800 bådpladser ikke kan bære drift og vedligehold til 25 mio. hvordan skal 1000 pladser så kunne bære 120 mio.?Bådejernes stemme

Bådelauget berettigelse i 2019 er at varetage bådejernes interesser i Rungsted Havn gennem information og kommunikation til så mange pladslejere som muligt, og gennem opinionsindsamling at påvirke havnens videre udvikling i en retning, som er i overensstemmelse med pladslejernes behov og ønsker. Da det er dem der betaler > 70% af gildet.


Din støtte

Din mening er vigtig, og vi håber at du sammen med os vil arbejde for indflydelse for bådejerne på udviklingen i Rungsted Havn.

Følg med på nyhederne på vores hjemmeside, giv dit besyv med og støt os med dit kontingent på 250,- kr. som indsættes på konto 3170 3171224233.Vh. RBL’s bestyrelse.P.s.: Bogen om Rungsted havns tilblivelse, ”30 år med Rungsted Havn” v/ Jette Ankerstjerne kan afhentes gratis på Bolbrovej 11B, Baghuset.