Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 16. april 2019

Vedrørende havneudvidelse

Rungsted Bådelaugs kommentar til det på temamødet mellem HB og KB omdelte materiale. (Link til Havnebestyrelsens vision)

"Rungsted Havn - Stagnation eller Visioner"


Ad Idag

Det nævnes, at Rungsted Havn er et væsentligt aktiv for Hørsholm Kommune og dets borgere, og så står der: ”Noget som KB efter tilbageføringen af havnen til kommunalt eje kan vær stolte af.” Ordet ”tilbageføringen” støder, som om havnen nogen sinde tidligere har været ejet af kommunen! Det er alle og enhver bekendt, at havnen i langt overvejende grad blev betalt af sejlerne! Endvidere har indenrigsministeriet i lange perioder bedt kommunen om at fjerne sin bestemmende indflydelse i havnebestyrelsen, hvilket kommunen behændigt overhørte! Og hvad er det lige kommunalbestyrelsen kan være stolte af!!?? Hvis man pludselig ejer noget, som andre har betalt, og de der har betalt det hverken har foræret det væk eller solgt det, hvad kalder man det så!?

Det sidste nye er en af sejlerne længe efterspurgt legeplads”  Dette kan undre. I brugerundersøgelsen blandt bådpladslejerne ligger ”Faciliteter for børn” inde i det bånd hvor forholdet mellem tilfredshed og vigtighed er i orden, men nede i den ende hvor det ikke er særligt vigtigt! Så mon ikke ovennævnte udsagn er opfundet til lejligheden!
Ad Indsejlingen

Her er nævnt uro i yderbassinet under særlige vind- og bølgeforhold. Her kan man spørge, hvor ofte er det egentlig, at der er så kraftige vinde fra nord, at det giver nævneværdig uro i bassinet? Hvad siger statistikken om dette? Det kan statistisk bekræftes, at de hyppigste vinde der giver uro kommer fra sydøst, det er derfor alle havne i Øresund har havnemunding mod nord. På nær Skovshoved, men her har man måtte anlægge en banan, fordi åbningen vender mod øst!


Ad Trafikkaos

Under parkeringsproblemerne står der ”Erhvervslivet på havnen og den almindelige borger er her prioriteret frem for bådejerne, som må overvintre i vandet, hvis der ikke er plads på land” Det er helt korrekt beskrevet, men er det rimeligt! Det er jo trods alt en havn! Så det er vigtigere at gæsterne til restauranterne kan få parkeret deres biler, frem for at bådejerne kan få deres båd på landplads om vinteren!?


Ad Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!


Ad Vision

I tredje afsnit står der indirekte, at hvis vi kun vedligeholder havnen som den er i dag vil den stagnere! Og hvad gør egentlig det, er den ikke netop af havnebestyrelsen blevet rost til skyerne! Og så står der ”…og indtrykket af en gammel privilegeret elites lukken om sig selv forstærkes” Der kunne lige så godt stå – Læs Bådlauget! Det er bare pudsigt, at Bådelauget har præcis sammenfaldende interesser og holdninger som Rungsted Sejlklub, og repræsenterer de også en gammel privilegeret elite!? Og prøv lige at beskrive de demografiske kriterie for Bådlaugets medlemmer i forhold til alle bådejere i Rungsted Havn – det kunne være, at der kunne peges på nogle, der var lidt mere ”priviligerede”!Ad Udvidelse af havnen

I første afsnit står der ”Den naturlige løsning på udfordringerne, med undtagelse af trafikkaos, synes at være en havneudvidelse” Bemærk ”med undtagelse af trafikkaos” Det betyder, at en havneudvidelse vil medføre yderligere trafikkaos!

Bemærk: Totalprisen er tidligere estimeret til 120mio.
I fjerde afsnit står der ”Formålet med havneudvidelsen er at kunne virkeliggøre bestyrelsens visioner for Rungsted Havn” Ja det er korrekt – ”bestyrelsens visioner” (6 ud af 9 er KDY-medlemmer!) -, men er det overhovedet i samklang med bådpladslejernes visioner – dem der i al væsentlighed skal betale gildet, er de overhovedet blevet hørt!?

I sjette afsnit står der ”Havnebestyrelsen ønsker ikke at reducere antallet af parkeringspladser om vinteren, hvorfor en lidt større del af pladslejere efter en udvidelse vil skulle overvintre i vandet. Ventelisteundersøgelsen viste, at der blandt kommende lejere er forståelse herfor” Dette er groft utilfredsstillende for bådpladslejerne! Det er altså en havn, hvad dette medfører af behov for bådene. Der må være noget i ventelisteundersøgelsen der ikke er offentliggjort. Det må være noget i stil med ”Hvis du er villig til at ligge i vandet om vinteren, så kan du måske få en plads hurtigere” Igen er det restauranternes gæster der favoriseres i forhold til bådpladslejerne (som jo i al væsentlighed betaler gildet).

Med reference til omtalen af hvordan de forskellige modeller kan finansieres, kan det nævnes, at Jørgen Thorsell på årsmødet viste en planche med nedenstående kriterier for udvidelsen.

Kriterie fra Årsmødet
    Jørgen Thorsell udtalte, at såfremt ovenstående kriterie ikke blev opfyldt, blev projektet taget af bordet. Man kan konstatere, at dette gælder så ikke længere!


    Ad Set fra kommunalbestyrelsen

    Ved syvende bullit står der: ”Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at en sådan kommunal investering vil blæse den resterende dårlige stemning væk blandt nogle af havnens pladslejere, som endnu drømmer om de gamle tilstande før den kommunale hjemtagning” Der er kun en dårlig stemning, fordi alt foregår bag lukkede døre, og at de der i al væsentlighed betaler gildet overhovedet ikke bliver hørt! Igen minder vi om, at vores synspunkter (desangående) er sammenfaldende med Rungsted Sejlklub, og disse medlemmer (lige som RBL) drømmer måske ikke om de gamle tilstande, kun om redelighed og ordentlighed!

    Ingen kommentarer:

    Send en kommentar