Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

mandag den 17. juni 2024

Havneudvidelsen

 Rasmus Poulsen:

Havneprojekt ikke dødt

Der er mange af os, der har interesse i at vide, hvade der sker med havneudvidelsen......

Der er stadig to andre løsninger i spil – efter sommerferien ved vi, hvad der sker

Det er en and, at planerne om en udvidelse af Rungsted Havn er opgivet. I Frederiksborg Amts Avis, Ugebladet og på Facebook har der de sidste par uger været flere artikler, læserbreve og indlæg med faktuelle fejl.

Den ene løsning er ude. 

Dét, der med meget stor sandsynlighed ikke bliver til noget, er den store dyre løsning med bl.a. nye, større molearealer, nye indsejling, strande og en ny og større udgave af Nokken.
Der var oprindeligt kun sat 180 millioner kroner af plus fremskrivninger. Men totalrådgiveren har regnet på den første dyre løsning og er nået frem til at prisen snarere er 325 millioner kroner.

Derfor blev det dyrere. 

Siden planerne for udvidelsen blev udarbejdet, er priserne steget markant, bl.a. på grund af krigen i Ukraine.
Der er også kommet nye krav til klimasikring af havnen, som tegner sig for en stor del af stigningen.

To andre løsninger.


Men der er stadig to andre løsninger i spil:
1.Den 50 år gamle og nedslidte havn renoveres
eller
2. Den renoveres og udvides i et vist omgang - med mulighed for senere at koble flere elementer på, hvis der er penge, behov og lyst.

P.t. har de politiske partier fået nogle måneder til at se på, hvor mange penge, de vil bruge på havnen.
Det skal understreges, at projektet vil være lånefinansieret, så det er ikke penge, der skal tages op af kommunekassen på en gang.
Udvides der, så betaler Rungsted Havn 1/3 op til 60 millioner kroner og kommunen resten.


Kommentarer

Tom Vendelbo: De 60 millioner

Hej Rasmus.

Jeg formoder, at din information baseres på din stilling som bådejernes repræsentant i Rungsted Havns bestyrelse.

De hidtidige præmisser for havneudvidelsen er:

1 80% af de nye (200) pladser skal være udlejet før første spadestik.

2 Projektet skal give +10% på bundlinjen i havnens regnskab.

3 Pladslejen skal holdes på nuværende niveau.

4 Låne optagelsen baseres på 0,5 % rente.

6 Ved udvidelse med 200 pladser kan havnen bidrage til projektet med max 60 mill.

Hvis renten ikke er 0,5%, men højere vil havnens bidrag være lavere.

De 60 millioner opfattes af mange - fejlagtigt som penge, havnen har på bankbogen. Det har havnen ikke. Det forvirrer debatten.

Venlig hilsen

Tom Vendelbo Plads 245tirsdag den 28. maj 2024

Generalforsamling udsat

 RBL Generalforsamling er udsat.

På grund af den uafklarede politiske situation omkring udvidelsen af Rungsted Havn udsættes den ordinære generalforsamling i Rungsted Bådelaug til d. 11/9/2024.

Dagsorden, tid og sted udsendes på et senere tidspunkt hvor situationen forhåbentlig er mere afklaret.

P.b.v

Venlig hilsen

Tom Vendelbo

onsdag den 6. marts 2024


 

2024

Rungsted Bådelaugs opgave er alene at varetage bådpladslejernes interesser. Der er mange interessenter på havnen, som havnens bestyrelse og ledelse må tage hensyn til.

Som det fremgår af Bådelaugets præsentationsbrochure, http://www.rungsted-baadelaug.dk/p/om-os.html ønsker vi at påtage os én række opgaver.

I den nærmeste fremtid vil vi have fokus på havneudvidelsen.

Som det fremgår af en præsentation til Havnens Årsmøde (Nov. 2023), er havneudvidelsesprojektet ved at blive revurderet, herunder de forventede samlede omkostninger.

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2023/12/aarsmoede-2023-FINAL-til-web.pdf

Så snart vi får kendskab til det reviderede projekt og budget, vil vi i lauget gennemgå dette og påpege eventuelle forhold i projektet, som vi mener ikke er særlig hensigtsmæssige i forhold til bådpladslejernes interesser, og efterfølgende arbejde for, at få vores synspunkter indarbejdet i projektet.

Foreløbig er der disse væsentlige forhold, som lauget ønsker at fokusere på:

 1. Projektets indflydelse på pladslejen.

Havnens bestyrelse har forsikret os om, at havnelejen ikke vil blive belastet af projektet. Det er lovet os, at havnelejen kun forøges med pristallet. Havnen regner med at kunne finansierer max 60 mio. kr. ved dels at anvende havnenes opsparede kapital på ca. 25 mio. kr. og dels fra indtægterne fra de nye havnepladser. Den resterende investering finansieres af Hørsholm kommune. Hvis det under ombygningen af havnen viser sig, at budgettet ikke holder, kan vi godt være nervøs for, hvor regningen havner. Havnens bestyrelse vil udarbejde en plan for eventuelt at begrænse projektet omfang undervejs, hvis budgettet viser sig ikke at kunne holde. Dette vil vi følge nøje.

 1. Ombygningen af havnen forventes at tage to år, dvs. der vil være to sæsoner, hvor havnen måske er en stor byggeplads. Vi vil arbejde for, at de mest generende aktiviteter i videst muligt omfang udføres uden for sæsonen og i det hele taget med mindst mulig gene for bådpladslejerne.

 2. Der er sikkert andre dele af projektet, hvor vi ønsker bådpladslejernes behov tilgodeset bedre, men det tager vi op, så snart vi ved mere om det endelige projekt.

Til årsmødet i november sendte vi en række spørgsmål. Spørgsmålene, havnechefens svar og vores efterfølgende kommentarer er også vedlagt.

Jo flere, der er medlem af lauget, jo mere vægt er der bag ved bådpladslejernes synspunkter; og derfor har vi behov for endnu flere medlemmer end bådlauget har i dag. Det ville være fint, hvis vi alle taler lidt med naboen på landpladsen og senere på bådpladsen om lauget og måske dermed får vakt lidt mere interesse for at blive medlem jo bedre.

Vi hører gerne dine synspunkter / kommentarer på bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk

 


Rungsted Bådelaugs ( RBLs) spørgsmål, Rungsted Havns (RHs) svar ved årsmødet 2023 og herefter RBLs kommentarer.

Ang.: Havneudvidelsesprojektet:

Vi har forstået, at i første omgang arbejder man (totalrådgiver (WSP/Schønherr)) på at økonomisk kvalificere det vedtagne skitseprojekt for opdateret politisk godkendelse. Efter at skitseprojektet har opnået politisk godkendelse færdiggøres det endelige projekt til fremsendelse i EU udbud. Vil RBL (som anerkendt interessent) og bådejerne i Rungsted Havn på linje med andre interessenter (Kystdirektorat, miljø, lokalplan, beboerhøring o. a.) få lejlighed til at kommentere det godkendte og færdiggjorte skitseprojekt?

Hvis havnens bestyrelse og Havneudviklingsudvalget (HAU), og endeligt Kommunal bestyrelsen, på ny godkender skitseprojektet, nu i en detaljeret udgave med opdaterede anlægspriser, vil dette naturligvis bliver præsenteret for alle interessenter. Alle vil være velkommen til at kommentere på det fremlagte projekt, men idefasen genåbnes ikke på ny.

RBL-kommentar: Af svaret fremgår det, at projektet som godkendt af Kommunal Bestyrelsen bliver forelagt alle interessenter til evt. kommentarer, men der vil ikke blive ændret i projektet.

Spørgsmålet er dog, at hvis der har været behov for at skære i projektet for at få budgettet til at passe sker dette umiddelbart uden bådpladslejernes indflydelse. Dette er meget uheldigt, og her vil RBL presse på for indflydelse.

Ang.: Projekteringsomkostninger:

Vi har forstået, at projekterings -, EU udbuds - & rådgiveromkostninger betales 1/3 af Rungsted Havn og 2/3 af Hørsholm Kommune. Er det korrekt forstået, at hvis projektet ikke bliver til noget, skal de udgifter, som havnen har betalt, dækkes af havnens driftsbudget.

De af Havnen afholdte udgifter i forbindelse med projektet, vil uanset projektets delvise eller fulde gennemførelse, blive dækket af havnens hensatte midler i kombinationen med kommunal lånoptagning.

RBL-kommentar: Vi mener, at det blev bekræftet på mødet af Anders Söderberg, at udgifter til projektering, rådgivning og EU-udbud fordeles således, at havnen betaler 1/3 og 2/3 af Hørsholm kommune. Svaret på spørgsmålet er dog ikke entydigt. Der er fare for, at RH kommer til at betale for alle omkostninger, også hvis havneprojektet ikke bliver til noget. Efter vores opfattelse ligger de udgifter til projektering, EU-udbud mv. indenfor hvad RH maksimalt kan betale til hele projektet. At RH kommer til at betale mere end hvad forudsat er, er absolut en risiko. RBL vil insistere på, at fordelingsnøglen – 1/3 – 2/3 bliver overholdt under alle omstændigheder.

Ang.: Er der formuleret et max. Beløb, som RH skal betale?

Ja – den gældende aftale er stadig at havnen bidrager med maksimalt 60 mio.

RBL-kommentar: Dette vil RBL insistere på bliver fastholdt. Man skal huske på, at RH er en kommunal havn. I kommunalpolitik kan meget ændres afhængig af det politiske flertal og kommunens økonomi. Derfor har bådpladslejerne en stor interesse i at projektet følges nøje i alle faser – det vil RBL påtage sig.

Ang.: Er der afsat et beløb på RH’s budget 2023/24/25?

2023 ca. 5.mio. (Delprojekt flydebroer syd: 3.75 mio. + rådgiverydelse for det samlede projekt 1.25 mio.)

2024 ca. 2.4 mio. (Rådgiverydelser for det samlede projekt).

2025 ukendt

Ang.: Hvad er konsekvensen hvis max. beløbet overskrides? Hvordan finansieres det?

Som udtalt fra opstarten af projektet, har Havnen kun to finansieringskilder i forbindelse med moderniseringsprojektet: Hensatte midler og indtægt fra nye havnepladser. Altså kan maksimal beløbet ikke overskrides.

RBL-kommentar: Dette vil RBL insistere på bliver fastholdt.

Ang.: Finansiering af havneudvidelsen.

Vi forstår at bådpladslejen ikke vil stige som følge af havneudvidelsen og eventuelle budgetoverskridelser vil blive finansieret af kommunen. Hvordan kan kommunen garantere det?

Korrekt –Jf. pladslejekontrakten reguleres havnelejen årligt, og kun med stigningen i Nettoprisindekset. Kommunen har ikke garanteret finansiering af eventuelle budgetoverskridelser.

RBL-kommentar: RBL vil presse på for, at der indbygges en reserve i kontraktomkostningerne for at mindske risici for budgetoverskridelser, som vil påvirke bådpladslejen.

Der er stor risiko for, at budgetoverskridelser kommer til at blive betalt af RH. I givet fald vil det medføre takststigninger.

Vi tvivler på at Kommunen vil dække en budgetoverskridelse. På mødet nævnte centerchef for vej og park i Hørsholm Kommune, Rune M. Christensen i øvrigt også, at den nuværende kommunalbestyrelse naturligvis ikke kan beslutte noget på vegne af en ny kommunalbestyrelse efter valget. Sandsynligvis skal finansieringen af en budgetoverskridelse først findes efter valget.

Ang.: Grundlejekontrakter.

Vi har forstået, at de oprindelige grundlejekontrakter skulle bringes op til d.d. niveau. Er dette færdiggjort?

Det er færdiggjort for næsten alle grundlejekontrakter. Enkelte kontrakter ajourføres i løbet af 2024.

RBL-kommentar: Har det forbedret RH indtægter/økonomi? Dette vil RBL forfølge.

Ang.: Vedligeholdelse

Jvf. Tidligere præsentation v/ Anders Söderberg ang. tiltrængte reparationer er flydebroer i syd bassinet færdiggjorte. Hvad planlægges 2024/25?

Enkelte delprojekter vil kunne blive gennemført i 2024/2025, men vi afventer rådgivernes endelige forslag til projektering, inden vi beslutter at igangsætte delprojekter. Et eksempel kunne være servicekajen ved kranerne. Denne trænger til ny spunsvæg, forstærkning og en løsning for opsamling af spulevand.

Ang.: Trafikregulering.

Planlægges ændringer i trafikretning o. a. i 2024/25? Evt. parkeringsbegrænsninger mm.?

Nej – der er ikke planlagt ændringer i trafikretning eller begrænsninger i forbindelse med parkering.

Ang. Klima tilpasning:

Ualmindeligt store regnmængder har ramt Danmark i oktober og november måned i år. Dette tilskrives iflg. eksperters udsagn klimaforandringer, De seneste dages kraftige regn d. 15. & 16./11 har efterladt store regn søer på havnens arealer på central øen. Anders Söderberg oplyser, at hverken central øen eller parkeringspladsen mod strandvejen har egentligt afvandingssystem og at systemet for afvanding af Strandvejen går under havnens areal med afvanding til havnens bassiner.

Den forventede fremtidige havvandsstigning kan være et yderligere problem for Rungsted Havn i fremtiden. Vi spørger derfor: ”Hvilke tiltag indgår i projekteringen af havneudvidelsen for at imødegå de fremtidige klimatrusler?”

Alle nye konstruktioner inkl. tilhørende jordarealer, vil i forbindelse med modernisering/udvidelse, blive projekteret under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger. Eksisterende bygninger og konstruktioner vil ligeledes blive inkluderet under hensyntagen til nyeste prognoser for klimaforandringer inkl. havvandsstigninger, men tiltag vil ikke nødvendigvis blive inkluderet i modernisering/udvidelsesprojektet

RBL-kommentar: Hvordan vil man så finansiere dette? De opsparede midler indgår jo i modernisering/udvidelsesprojektet.mandag den 21. november 2022

Rungsted Baadelaug stiller spøgsmål til drøftelse og besvarelse på årets orienteringsmøde.

Rungsted Baadelaugs Spørgsmål til RH’s bestyrelse ved orienteringsmødet 28112022.

1 Vi har forstået:

A) - at havneudvidelsen først forventes igangsat 2026.

 • Hvor lang en byggeperiode forventes, førend de 150 - 200 nye pladser (ca. 10.000 m2) kan tages i brug?

B) - at mindst 80% af de nye pladser skal være forpligtende reserveret førend arbejdet sættes i værk.

 • Hvordan agter RH at sikre denne forpligtende reservering?
 • Betaling af depositum, bankgaranti eller andet?
 • Hvor tidligt skal de 80% være på plads?


2 Inden arbejdet påbegyndes skal projektering, forundersøgelser, VVM, nabohøringer mm. være afklaret.

 • Hvem betaler?
 • Hvor meget? 
 • Hvornår? 
 • Og skal de 80% være på plads? Har kommunen optaget lån til dækning af denne del af processen?


3 Vedligehold af RH frem til 2026, f.eks. punktfundamenter og faste broer langs den del af molerne, som ikke bliver berørt af udvidelsen.

 • Vil det blive udført inden 2026?
 • Hvordan finansieres det?


4 Vil trafik- & parkeringssanering blive igangsat inden 2026?

 • Vil arbejdet med revidering af grundlejekontrakter på RH blive fortsat. Hvor langt er det nået d. d.?


5 Vi har forstået, at RH forpligter sig til (en del af et kommunalt lån) DKK 60 mill. 0,5 % p.a. i 25 år. Hvis renten stiger, skal hovedstolen mindskes proportionalt, således, at RH’s årlige afdrag forbliver uændret, konstant DKK 2.559.111,-. Hørsholm Kommune skal dække det manglende provenu. 

 • Er dette korrekt forstået?


6 Ref.: mail besked fra RH ma 24-10-2022 09:28

Kære pladslejere,
 
Hvert år i november reguleres priserne på depositum og havneleje for den kommende sæson med nettoprisindekset for de 12 foregående måneder.
 
Da vi kan se at stigningen bliver højere end normalt, vi vil gerne informere jer i god tid.  Vi forventer desværre en stigning på omkring 10% for sæson 2023/24. Det skyldes især prisstigninger på energi, vandforsyning, råvarer som stål og træ samt dagrenovation.
 
Vi ønsker alle et godt efterår og takker for en god sæson på havnen.
 
Med venlig hilsen
Havnekontoret

Vore spørgsmål:

 • Hvordan har man beregnet de ”omkring 10%”?
 • Hvis en beregning af nettoprisindekset i kommende perioder er faldende, vil priserne så blive reguleret nedad?