Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Vedtægt

VEDTÆGTER

RUNGSTED BÅDELAUG


§1
Navn
Foreningens navn er Rungsted Bådelaug. Dens hjemsted er Hørsholm kommune.

§2
Formål
Foreningens formål er
- at varetage bådejernes interesser over for havnen, kommunen og andre myndigheder eller instanser, som måtte have indflydelse på havnen og dens drift og
- at udpege repræsentanter til Rungsted Havns ledelse i henhold til de enhver tid gældende regler herfor.

§3
Medlemmer
Som medlemmer optages personer med bådplads i Rungsted Havn. Andre personer kan med bestyrelsens godkendelse tilknyttes foreningen med eller uden medlemskab.

§4
Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en handlingsplan for foreningens aktiviteter samt et budget for de nødvendige udgifter.

§5
Ordinær generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden for månederne februar til og med april, og indkaldelsen vil ske ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med 3 ugers varsel samt ved e-mail, idet det er medlemmernes ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af korrekt og opdateret e-mailadresse. Indkaldelsen til generalforsamlingen bilægges foreningens årsregnskab. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. Hver bådplads har 1 stemme. Der kan stemmes med op til 3 fuldmagter.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter bestyrelsens beslutning, men skal ske senest 6 uger efter at mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom. Indkaldelse skal ledsages af en dagsorden og foretages med mindst en uges varsel, men i øvrigt efter § 5.

§7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

§8
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret, før det udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter, således at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri og udarbejder foreningens årsregnskab.

§9
Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene kun foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter på noget tidspunkt for foreningens gæld eller underskud.

§10
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for.

§11
Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.
Ved foreningens opløsning skal formuen i mangel af anden vedtagelse på den opløsende generalforsamling tilfalde en på Rungsted Havn værende sejlsportsforening efter bestyrelsens valg.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2015.
Hans Hornemann
Dirigent